Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

Št. 4300-187/2012/9 Ob-4445/12 , Stran 2258
Št. 4300-187/2012/9 Ob-4445/12
Javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti v letih 2012–2015, ki spodbujajo odprtost slovenskega visokega šolstva v mednarodno okolje v okviru: Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 3. Razvojna prioriteta: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja Prednostna usmeritev 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva
1. Naročnik in izvajalec: naročnik in izvajalec javnega razpisa je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), ki pri predmetnem javnem razpisu nastopa kot posredniško telo v sistemu kohezijske politike za sredstva Evropskega socialnega sklada. 2. Pravna podlaga: podlage za izvedbo javnega razpisa so Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – Odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F in 21/12), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112) (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11, 88/11, 22/12 – ZUKN-C in 37/12), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in 99/09-ZIPRS1011), Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (Uradni list Evropske unije L 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami; v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES), Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (Uradni list Evropske unije, L 210 z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami; v nadaljevanju: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Uradni list Evropske unije L 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES), Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007 SI 051 PO 001, z dne 21. 11. 2007)), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), Sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v vlogi OU OP RČV, o potrditvi instrumenta javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v letih 2012–2015, ki spodbujajo večjo odzivnost slovenskega visokega šolstva in odprtost v mednarodno okolje, številka OP RČV 3/3/08-0-MIZKŠ z dne 2. 10. 2012. 3. Predmet, namen in cilj javnega razpisa Predmet javnega razpisa je podpreti hitrejši razvoj in večji obseg aktivnosti, ki vodijo v internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva. Javni razpis bo podprl naslednje aktivnosti: 3.1 vključevanje (zaposlitev) strokovnjakov iz tujine v pedagoški in raziskovalni proces na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji za daljše (vsaj eno študijsko leto) časovno obdobje (v nadaljevanju: strokovnjaki iz tujine); 3.2 krajša (tedenska, mesečna) gostovanja tujih strokovnjakov na slovenskih visokošolskih zavodih, z namenom sodelovanja pri izvedbi posameznih delov predmeta oziroma predmetnega področja (v nadaljevanju: gostujoči strokovnjaki); 3.3 organizacija mednarodnih delavnic z vabljenimi tujimi strokovnjaki (v nadaljevanju: mednarodne delavnice); 3.4 priprava in/ali izvedba študijskih programov ali njihovih delov v tujih jezikih (v nadaljevanju: programi v tujih jezikih) Namen javnega razpisa je pospešiti internacionalizacijo visokega šolstva, zlasti z večjim vključevanjem tujih strokovnjakov v pedagoški in raziskovalni proces na slovenskih visokošolskih zavodih. Cilj javnega razpisa je spodbuditi večjo odprtost slovenskega visokega šolstva v mednarodno okolje. Večje sodelovanje slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v evropskem in globalnem prostoru naj bi vodilo do razvoja kakovostnega in mednarodno primerljivega visokošolskega sistema. 4. Upravičeni prijavitelji in osnovni pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati 4.1 Na javni razpis se lahko prijavijo javni in zasebni visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: prijavitelji). Za potrebe tega javnega razpisa so prijavitelji univerze in samostojni visokošolski zavodi, ki: – so vpisani v razvid visokošolskih zavodov in – izvajajo javno veljavne študijske programe, vpisane v razvid. Posamezni prijavitelj (samostojni visokošolski zavod ali univerza) lahko odda več vsebinsko različnih vlog. 4.2 Posamezna vloga lahko vsebuje projekt s poljubnim številom aktivnosti, obvezno pa mora vsebovati aktivnost pod točko 1 ali aktivnost pod točko 2. iz 3. točke javnega razpisa, sicer Strokovna komisija za vodenje postopka javnega razpisa s sklepom vlogo zavrne. 4.3 Projekt mora biti izveden na območju Republike Slovenije. 4.4 Za namene javnega razpisa je »strokovnjak iz tujine« v okviru aktivnosti pod točko 3.1 oseba, ki je pridobila doktorat v tujini in na dan objave javnega razpisa ni zaposlena v Republiki Sloveniji. Strokovnjak iz tujine je v desetih letih pred objavo javnega razpisa najmanj tri leta deloval v tujini: – na visokošolskem zavodu, – v raziskovalni organizaciji, – v gospodarski družbi, – v organizacije s področja kulture ali – kot neodvisni strokovnjak oziroma umetnik. Strokovnjak iz tujine se mora vključiti v pedagoški in raziskovalni proces s polnim delovnim časom za najmanj eno leto. 4.5 Za namene javnega razpisa je »gostujoči strokovnjak« v okviru aktivnosti pod točko 3.2 oseba, ki na dan javnega razpisa ne biva v Republiki Sloveniji. Gostujoči strokovnjak mora prihajati iz: – visokošolskega zavoda, – raziskovalne organizacije, – gospodarske družbe, – organizacije s področja kulture ali mora biti – neodvisni strokovnjak oziroma umetnik. Gostujoči strokovnjak mora v okviru gostovanja na slovenskem visokošolskem zavodu opraviti vsaj 6 ur neposredne pedagoške obveznosti (tj. predavanje, seminar, vaje) tedensko. 4.6 V okviru aktivnosti pod točko 3.3 se lahko izvede mednarodna delavnica z vabljenimi tujimi strokovnjaki, namenjena študentom ali visokošolskim učiteljem in sodelavcem. Stroški za izvedbo mednarodne delavnice, namenjene študentom, se povrnejo le, če je na njej sodelovalo najmanj petnajst študentov in trije tuji predavatelji. Stroški za izvedbo mednarodne delavnice, namenjene visokošolskim učiteljem in sodelavcem, se povrnejo le, če je na njej sodelovalo najmanj deset domačih in tujih udeležencev, med vsemi udeleženci delavnice pa je najmanj 70% udeležencev iz tujine. 4.7 V okviru aktivnosti pod točko 3.4 bo sofinancirana tako priprava novih študijskih programov ali njihovih delov v tujih jezikih kot tudi prva izvedba že pripravljenih študijskih programov ali njihovih delov v tujih jezikih, če se doslej še niso izvajali. 4.8 Višina sredstev za posamezni projekt ter aktivnosti v okviru projekta: Višina sredstev, ki jih lahko dobi posamezni projekt, lahko znaša največ 250.000,00 EUR. Najmanj 25% sredstev posameznega projekta mora biti namenjenih aktivnosti 1 ali aktivnosti 2 oziroma aktivnosti 1 in 2 skupaj, če projekt vključuje obe vrsti aktivnosti. Prijavitelji morajo v prijavi projekta upoštevati spodaj navedene najvišje vrednosti sredstev za enoto posamezne aktivnosti: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4.9 Prijavitelji se na ta javni razpis ne morejo prijaviti z aktivnostmi, za izvajanje katerih so že prejeli sredstva oziroma prejemajo sredstva iz drugih javnih razpisov ali drugega vira financiranja iz državnega proračuna, proračuna lokalnih skupnosti ali proračuna EU. 5. Vsebina in priprava vloge Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce ter dokazila: – Vsebina in priprava vloge; – Obrazec 1 OP RCV_VS-12: Prijavni obrazec; – Obrazec 2 OP RCV_VS-12: Načrt financiranja projekta s časovno dinamiko; Ministrstvo bo preverilo skladnost finančnega načrta in bo v primeru ugotovljenih nepravilnosti prijavitelja pozvalo k dopolnitvi Obrazca 2 OP RCV_VS-12: Načrt financiranja projekta s časovno dinamiko. – Izjava prijavitelja, da bo vodil stroške projekta v svojih evidencah na ločenem stroškovnem mestu; – Izjava prijavitelja o strinjanju z vsebino osnutka pogodbe; – Parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju; – Potrdilo DURS-a(*1) (vzorec vloge za pridobitev potrdila je objavljen na spletni strani http://www.eu-skladi.si/, v okviru Navodil organa upravljanja v obdobju 2007–2013 in je objavljena tudi med razpisno dokumentacijo na spletni strani ministrstva). (*1) (Prijavitelj odda vlogo za izdajo potrdila o pravici davčnega zavezanca do odbitka DDV v delu, ki se nanaša na projekt, ki se financira iz sredstev kohezijske politike na davčni urad, ki je pristojen za območje, kjer je sedež vlagatelja). Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. 6. Skupna okvirna višina razpisanih sredstev in višina sredstev za posamezni projekt ter aktivnosti v okviru projekta Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 3: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v obdobju od 2012 do 2015 za sofinanciranje predmetnega javnega razpisa je največ do 4.000.000,00 EUR. Predvidena dinamika financiranja v po proračunskih letih (v EUR) prikazana še tabelarno: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sredstva bremenijo proračunski postavki ministrstva: – 694110 Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva – ESS-07-13-EU; – 698510 Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva – ESS-07-13- slovenska udeležba. Delež prispevka EU v celotnih upravičenih javnih izdatkih je 85,00% (3.400.000,00 EUR). Delež sredstev slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je 15,00% (600.000,00 EUR). Dinamika sofinanciranja po letih projekta iz sredstev ESS se določi s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in upravičencem, skladno z veljavnimi predpisi. 7. Upravičeni stroški in izdatki Upravičeni so stroški, ki so povezani z izvedbo operacije in so nastali od dneva objave javnega razpisa do najkasneje 30. 6. 2015 ter izdatki za te stroške, ki so bili plačani najkasneje do 15. 7. 2015. Skrajni datum izstavitve zadnjega zahtevka za izplačilo je 31. 7. 2015. Sredstva, izplačana upravičencu v skladu s pogodbo o sofinanciranju, so izključno namenska in jih sme upravičenec uporabljati izključno za pokrivanje stroškov izvajanja projekta ter v skladu s pogoji, navedenimi v javnem razpisu, razpisni dokumentaciji in pogodbi o sofinanciranju. 7.1 Stroški in izdatki so upravičeni, če: – so v skladu s cilji projekta, ki so navedeni v vlogi, ki jo je upravičenec podal na javni razpis in so neposredno potrebni za njegovo izvedbo; – so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi; – temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah; – niso in ne bodo financirani z drugimi viri sredstev iz državnega proračuna, sredstev lokalnih skupnosti ali EU; – so nastali in bili plačani znotraj obdobja upravičenosti stroškov in bili pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja. Upravičenost stroškov in izdatkov prejemniki sredstev dokazujejo z dokazili o nastankih stroškov in izdatkov ter z dokazili o doseženih rezultatih, ki so bili načrtovani in potrjeni v vlogi za sofinanciranje. 7.2 Vrste upravičenih stroškov Upravičeni stroški in izdatki morajo biti skladni z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 (verzija 1.20): – stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, – stroški zunanjih storitev (npr. delo po avtorski pogodbi, delo po podjemni pogodbi, stroški prevoza in nastanitev, delo prek študentskega servisa, …) – stroški informiranja in obveščanja javnosti, – posredni stroški v obliki pavšala v višini 15% neposredno upravičenih stroškov, – DDV.. 7.3 Vrste upravičenih stroškov v okviru posameznih aktivnosti projekta Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pri vseh aktivnostih so upravičeni le stroški za plače v skladu s predpisi, ki veljajo za javni sektor. DDV se lahko vključi v finančni načrt kot upravičen strošek le v primeru, če upravičenec nima pravice do odbitka DDV. Obračunani DDV tudi ni upravičen strošek, če upravičenec ima pravico do odbitka DDV, vendar je ne uveljavi. Če je upravičenec identificiran za namene DDV in ima pravico le do delnega odbitka DDV, se DDV lahko vključi med upravičene stroške in izdatke le v višini neodbitnega deleža (to pomeni, da je DDV delno upravičen, delno pa neupravičen strošek. Posredni stroški se priznavajo v pavšalnem znesku 15% od neposrednih upravičenih stroškov. Neposredni upravičeni stroški, ki predstavljajo osnovo za izračun pavšala v višini 15% za posredne stroške v okviru projekta so naslednji: – stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, – stroški zunanjih storitev, (pri stroških zunanjih storitev se upoštevajo samo avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, plačila za delo na projektu preko študentskega servisa ter strokovnega izobraževanja), – stroški informiranja in obveščanja javnosti. Upravičenec posredne stroške v pavšalnem znesku, v višini 15% neposredno upravičenih stroškov, uveljavlja v okviru vsakega posredovanega zahtevka za izplačilo, pri čemer za te posredne stroške ne prilaga dokazil. Dejansko nastali neposredno upravičeni stroški služijo kot podlaga za izračun posrednih stroškov, zato kakršno koli znižanje neposrednih stroškov pomeni znižanje pavšala posrednih stroškov. 7.4 Dokazila za uveljavljanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov Za dokazovanje upravičenih stroškov in izdatkov morajo po 60. členu Uredbe 1083/2006/ES upravičenci pri izvajanju operacij voditi ločeno računovodstvo ali ustrezno računovodsko kodo za vse transakcije v zvezi z projektom. Izkazovanje upravičenih stroškov, metode za izračun le-teh ter obdobje upravičenosti podrobneje določajo Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013, (http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/), ki jih je izdalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki na področju kohezijske politike nastopa v vlogi organa upravljanja. 7.5 Način sofinanciranja Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije. Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja projekta na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis. 8. Predplačila Za namenska sredstva EU in sredstva slovenske udeležbe, na podlagi določil vsakokratnega veljavnega Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (ZIPRS), so dovoljena predplačila do višine 20% vrednosti predvidenih izplačil teh sredstev. Predplačilo se lahko izvrši ob začetku izvajanja projekta v enkratnem znesku do dovoljene višine in v skladu z načrtom sofinanciranja, na osnovi predloženega zahtevka za izplačilo predplačila. 9. Merila za ocenjevanje vlog in postopek izbora 9.1 Merila za ocenjevanje vlog Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 9.2 Postopek izbora Postopek za izbiro prejemnikov sredstev bo vodila strokovna komisija za vodenje postopka javnega razpisa, imenovana s strani ministra, pristojnega za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (v nadaljevanju: strokovna komisija). Ocenjevalni postopek in postopek izbora bo temeljil na merilih za ocenjevanje, ki so opredeljena v točki 9 in so kot Priloga RD 3 (Ocenjevalni list) sestavni del razpisne dokumentacije. Komisija za ocenjevanje vlog (v nadaljevanju: ocenjevalna komisija), ki jo bo s posebno odločbo imenoval minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, in bo glede na reference sestavljena iz strokovnjakov, bo skladno z ocenjevalnim listom ocenila vsako od navedenih štirih meril. Največje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezen projekt, je stopetinštirideset točk. Izbran je lahko prijavitelj, ki doseže najmanj osemdeset točk iz vseh štirih sklopov meril. Komisija za ocenjevanje vlog med projekte, ki so dosegli najmanj osemdeset točk, razdeli sredstva glede na število doseženih točk, po padajočem vrstnem redu, do razdelitve celotnih razpoložljivih sredstev za javni razpis. Kolikor dva ali več prijaviteljev na javnem razpisu doseže enako število točk, bo izbran tisti, ki je dosegel večje število točk pod merilom 2. Dodana vrednost aktivnosti. Kolikor dosegajo prijavitelji tudi pod merilom 2. Dodana vrednost aktivnosti enako število točk, se izbere tisti, ki ima večje število točk pod merilom 1. Obseg in struktura aktivnosti. Kolikor je število še vedno enako, se izbere prijavitelj, ki ima večje število točk pod merilom 3. Realnost izvedbe projekta in doseganja rezultatov. Kolikor dosegajo prijavitelji tudi pod merilom 3. Realnost izvedbe projekta in doseganja rezultatov enako število točk, se izbere tisti, ki ima večje število točk pod merilom 4. Finančna izvedljivost in ekonomska upravičenost projekta. Kolikor bo zaprošena višina sofinanciranja pozitivno ocenjenih vlog višja, kot je razpoložljivih sredstev, bodo vloge izbrane do porabe sredstev, upoštevaje zahtevano zaprto finančno konstrukcijo. O izboru odloči na predlog strokovne komisije minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v skladu z 21. točko razpisa. 10. Zagotavljanje enakih možnosti V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe 1083/2006/ES. 11. Informiranje in obveščanje javnosti Upravičenci morajo zagotoviti, da bodo pri izvajanju predmeta pogodbe izpolnjevali zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti v skladu z 8. in 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki so objavljena na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/ in jih je izdala nekdanja Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, sedaj Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki na področju kohezijske politike nastopa v vlogi organa upravljanja. Sprejem financiranja pomeni sprejem dejstva, da bodo upravičenci vključeni v seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv projekta in znesek javnih virov financiranja projekta. 12. Morebitno dopolnilno financiranje skladno s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES: ni predvideno. 13. Zahteve glede spremljanja prihodkov projekta: ni relevantno. 14. Hranjenje in dostopnost dokumentacije o projektu Upravičenec mora za potrebe bodočih kontrol hraniti vso dokumentacijo o projektu v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj deset let po izteku projekta oziroma pogodbenih obveznosti za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega roka lahko ministrstvo ta rok podaljša. Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske unije (v nadaljevanju: nadzorni organi). Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu predhodno naznanilo izvedbo kontrole na kraju samem. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na kraju samem, kar bo upravičenec, dolžan omogočiti. 15. Obveznosti glede spremljanja podatkov o udeležencih Upravičenec mora spremljati podatke o udeležencih v projektu v skladu z razčlenitvijo podano v Prilogi XXIII Uredbe 1828/2006/ES, Uredbe 1083/2006/ES ter Uredbe 1080/2006/ES in Navodili organa upravljanja za spremljanje po prilogi XXIII ter spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013. 16. Omejitve glede sprememb na projektu v skladu s 57. členom Uredbe št. 1083/2006/ES: ni relevantno. 17. Posledice v primeru ugotovitve dvojnega financiranju posameznega projekta V primeru ugotovitve že pridobljenega financiranja iz drugih javnih virov za isti projekt se vloga za takšen projekt zavrne. V primeru, če se ugotovi, da je upravičenec za stroške, ki so predmet sofinanciranja, že dobili tudi druga sredstva iz državnega, lokalnega ali EU proračuna, ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem do sklenitve te pogodbe pisno obvestil ministrstvo, ministrstvo lahko odstopi od te pogodbe ter zahteva vračilo neupravičeno prejetih sredstev s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v Proračun Republike Slovenije. Upravičenec mora sredstva vrniti v postavljenem roku po prejemu poziva s strani ministrstva. V primeru, da se kadar koli izkaže, da je upravičenec posredoval napačne podatke v vezi z namenom projekta ali izpolnjevanjem pogojev, ali pa se ugotovi, da je zamolčal take podatke, ki bi kakor koli vplivali na oceno in potek projekta, je ministrstvo upravičeno odstopiti od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije. 18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe 1828/2006/ES. Vsi podatki iz vlog so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani komisije za ocenjevanje, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti. Podatke, navedene v vlogi, ki niso del poslovne skrivnosti, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma sezname in analize. 19. Način prijave in razpisni rok Vloga mora biti predložena v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na CD-ju ali USB ključku, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj« – prijava na javni razpis:»Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v letih 2012–2015, ki spodbujajo odprtost slovenskega visokega šolstva v mednarodno okolje« z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki, se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika. Rok za oddajo vlog je ne glede na način dostave pošiljke, 15. 11. 2012 do 13. ure, v Glavno pisarno Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki – ne glede na vrsto prenosa pošiljke – v tiskanem in elektronskem izvodu (CD ali USB ključ) prispejo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana do izteka roka iz prejšnjega odstavka. 20. Odpiranje vlog Zaradi pričakovanega večjega števila vlog, odpiranje le teh ne bo javno in bo potekalo v prostorih ministrstva. Odpiranje bo opravila strokovna komisija, imenovana s strani ministra. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in ki ne bodo pravilno označene, se s sklepom zavržejo in neodprte vrnejo pošiljateljem. V primeru nepopolnih vlog bodo prijavitelji v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvani k dopolnitvi vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnili v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Vloga, ki je prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, se s sklepom zavrže. 21. Obveščanje o izboru O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Prijavitelji bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Hkrati bodo obveščeni tudi prijavitelji, ki ne bodo izbrani. Hkrati s sklepom o izboru bo ministrstvo izbrane prijavitelje in prejemnike sredstev pozvalo k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se prejemnik v 8 dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo javno objavljeni na spletni strani ministrstva. 22. Pravno sredstvo Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministra o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Vložena tožba ne bo ovira za izvršitev sklepa o (ne)izboru, zoper katerega bo vložena, oziroma ne bo zadržala podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta z izbranimi prijavitelji. 23. Razpisna dokumentacija Prijavni obrazec in razpisna dokumentacija bodo zainteresiranim prijaviteljem dostopni na spletni strani ministrstva, www.mizks.gov.si pod rubriko Javne objave in pod rubriko Javni razpisi, z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, v Sektorju za visoko šolstvo, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, po predhodni najavi. 24. Dodatne informacije in obveščanje Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prijavitelji do konca javnega razpisa dobijo tudi na elektronskih naslovih: darinka.vrecko@gov.si, vanda.rode@gov.si (vsebinski del javnega razpisa) in damjana.herman@gov.si (finančni in tehnični del javnega razpisa), oziroma pri Darinki Vrečko, Vandi Rode in Damjani Herman na tel. 01/478-46-00, ob ponedeljkih in sredah, med 9. in 11. uro. Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na spletnih straneh. Ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti