Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

, Stran 712
Spričevala preklicujejo
Abramović Magdalena, Ribče 34, Kresnice, spričevalo 2. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2010. gnc-326444 Arnejčič Lina, Sp. Gasteraj 74, Jurovski Dol, spričevalo 8. razreda OŠ Franc Rozman Stane, izdano leta 2011. m-168 Bajuk Adrijana, Radovica 66, Metlika, spričevalo 4. letnika Šolskega centra Novo mesto, Srednje šole Metlika, izdano leta 2004. gne-326417 Beranič Lidija, Lovrenc na Dravskem polju 81B, Lovrenc na Dravskem polju, spričevali 3. in 4. letnika Srednje železniške šole Maribor, smer prometni tehnik, izdani leta 1993, 1994. m-154 Bezjak Miran, Zg. Duplek 35D, Spodnji Duplek, diplomo IKŠ Maribor, smer specialist za hladno oblikovanje, izdana leta 1992. m-124 Bezjak Robert, Mihovci 103F, Velika Nedelja, spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske šole Ptuj, smer ek. komercialni tehnik, izdano leta 1997. m-183 Bezjek Miran, Zg. Duplek 35D, Spodnji Duplek, diplomo IKŠ Maribor, izdana leta 1986, smer preoblikovalec in spajalec kovin. m-141 Blažič Klemen, Rudarska cesta 2A, Velenje, spričevalo 3. letnika Šolskega centra Velenje, izdano leta 2011. gno-326407 Bucik Aleš, Predstruge 22B, Videm - Dobrepolje, spričevala 1., 2. in 3. letnika Srednje trgovske šole. gnv-326525 Cvetanović Špela, Cesta Toneta Tomšiča 95A, Jesenice, spričevalo 3. letnika Srednje šole Jesenice, izdano leta 2011. gnn-326408 Čepek Dominika, Selnica ob Muri 191, Ceršak, spričevalo – zaključno Srednje prometne šole Maribor, smer prometni tehnik, izdano leta 2002. m-137 Čuček Denis, Kidričeva 18B, Miklavž na Dravskem polju, spričevalo – zaključno SERŠ v Mariboru, poklic elektrikar elektronik, izdano leta 2005. m-169 Dežman Ariana, Vevška cesta 50, Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi, izdal B2 d.o.o., leto izdaje 2009. gnx-326548 Dobaj Sara, Kozjek nad Pesnico 75, Zgornja Kungota, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole v Mariboru, izdano leta 2011. m-170 Dolenc Ana, Četena Ravan 5, Poljane nad Škofjo Loko, spričevalo 3. letnika Gimnazije Škofja Loka, izdano leta 2009. gnq-326530 Drevenšek Rudi, Prešernova 23, Murska Sobota, spričevalo Poklicne šole – smer avtomehanik, izdano leta 1970. gnu-326526 Fabjan Dejan, Peščena pot 2, Ljubljana, spričevalo – zaključno, Srednje šole kmetij. mehanizacije v Mariboru, izdano leta 1991. m-152 Fornezzi Gordana, Koroška 53, Maribor, diplomo Srednje ekonomske šole Maribor, smer ekonomski tehnik, izdana leta 1985. m-125 Gačić Dalibor, Cvišlerji 39, Kočevje, spričevalo o zaključnem izpitu – 3. letnik STZŠ Novo mesto, št. II/S-IV-1340, izdano leta 1998. gnf-326416 Glavica Vesna, Kidričeva 12, Lenart v Slov. goricah, spričevalo 3. letnika SKSŠ - TAM, izdano leta 1990. m-147 Gliha Boris, Arkova 38, Idrija, spričevalo 6. razreda Vzgojno izobraževalnega zavoda Frana Milčinskega, izdano leta 1991. gns-326528 Golob Žan, Bilečanska ulica 2, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole tehniških strok, izdano leta 2011. gnt-326452 Gorza Vitomir, Stantetova 14, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ Maribor, smer strojni odsek, izdano leta 1984. m-162 Grah Nejc, Topniška ulica 58, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2011. gnn-326433 Hohkraut Nataša, Cesta zmage 53A, Zagorje ob Savi, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije – Ekonomske šole Trbovlje, izdano leta 1992, izdano na ime Senegačnik. gnw-326399 Horvat Primož, Hočko Pohorje 18B, Pohorje, spričevalo – zaključno Srednje gradbene šole Maribor, smer gradbeni tehnik, izdano leta 2007. m-126 Humer Ivan, Dobrava 15, Ormož, spričevalo – zaključno Strojne šole Ptuj, smer oblikovalec kovin, izdano leta 1990. m-109 Istenič Marjana, Idrsko 40A, Kobarid, spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene šole Ljubljana, izdano leta 2011. gnr-326554 Jagarinec Peter, Mala Varnica 11, Zgornji Leskovec, spričevalo – zaključno Elektro šole Ptuj, smer elektrikar elektronik, izdano leta 1999. m-131 Jalšovec Matic, Pot Draga Jakopiča 15, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta 2010. gnm-326409 Jalžabetić Stjepan, Beograjska 9, Maribor, spričevalo – zaključno Slikopleskarske gradbene šole Maribor, smer avtoličar, izdano leta 1980. m-115 Jezdec Stjepan, Grasselijeva 10, Ljubljana, spričevala 1., 2. in 3. letnika ter zaključno spričevalo Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdana leta 1974, 1975 in 1976. gng-326440 Jurenec Dušanka, Pod vinogradi 17, Maribor, indeks, št. 83056590, izdala EPF Maribor. m-139 Jus Jernej, Cesta v Skoke 10B, Miklavž na Dravskem polju, indeks, št. 0015152, izdala Filozofska fakulteta v Mariboru. m-114 Kern Lea, Planina 2, Planina, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2011. gnf-326441 Klančnik Zala, Mencingerjeva 93, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Vič, izdano leta 2011. gnv-326475 Kmetec Alen, Slovenskogoriška cesta 15, Ptuj, spričevalo 3. in 4. letnika ter obvestilo o opravljeni maturi in maturitetno spričevalo Ekonomske šole Ptuj, smer ekonomski tehnik, izdana leta 2006, 2007, 2007. m-155 Kmetec Mirjam, Bukovci 111A, Markovci, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole Ptuj, smer ekonomski tehnik, izdano leta 2008. m-111 Kocman Nika, Ilirska ulica 3, Škofja vas, spričevalo 1. letnika I. gimnazije v Celju – splošna gimnazija, izdano leta 2011. m-161 Kodrič Maja, Tovarniška ulica 36, Poljčane, spričevalo 1. letnika Srednje prometne šole v Mariboru, izdano leta 2008. m-144 Kojić Zoran, Dogoška cesta 63, Maribor, spričevalo 3. letnika III. gimnazije v Mariboru, izdano leta 2005. m-179 Kombol Maria, Užiška ulica 9, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole, smer ekonomska gimnazija, izdano leta 2010. m-172 Koncilja Polonca, Trebča vas 14, Dvor, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole Novo mesto, izdano leta 2000. gnw-326524 Kordež Maja, Trg 4, Prevalje, spričevalo – zaključno Gimnazije Ravne na Koroškem, izdano leta 2000. gnc-326448 Kosi Matic, Tržec 29A, Videm pri Ptuju, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elektro šole Ptuj, smer mehatronik operater, izdano leta 2009. m-122 Kostanjevec Irena, Liebknechtova 36, Maribor, spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomsko upravno administrativne šole Maribor, izdano leta 1985, 1985. m-123 Kovačič Janja, Sp. Sečovo 92A, Rogaška Slatina, spričevali 3. in 4. letnika ter spričevalo poklicne mature SSPŠ Celje, izdana leta 2007. gni-326413 Krajnc Marija, Sp. Dobrenje 37, Pesnica pri Mariboru, spričevali 3. in 4. letnika Srednje trgovske šole Maribor, smer komercialni tehnik, izdani leta 1987, 1988. m-140 Krajnc Mitja, Zgornje Petrinje 67, Jurovski Dol, spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ v Mariboru, poklic elektrikar energetik, izdano leta 2003. m-151 Kramberger Marko, Gubčeva ulica 8, Lenart v Slov. goricah, spričevalo – zaključno Srednje gradbene šole Maribor, poklic zidar, izdano leta 1992. m-148 Krautberger Kristijan, Ožbalt 45, Ožbalt, spričevalo – zaključno Živilske šole Maribor, poklic mesar, izdano leta 1992, ter spričevala 1., 2. in 3. letnika Živilske šole Maribor, smer mesar. m-176 Krulik Matej, Kardeljeva cesta 57, Maribor, spričevali 1. in 2. letnika Srednje trgovske šole v Mariboru, izdani leta 2007, 2008. m-153 Kučič Jan, Brezoviška cesta 10, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 8. razreda OŠ Brezovica pri Ljubljani, izdano leta 2009. gns-326403 Kumer Lea, Prelovška 19, Domžale, spričevalo 4. letnika in zaključno spričevalo Srednje agroživilske šole Ljubljana, izdani leta 1985. gnp-326406 Kurbos Branko, Slape 22, Ptujska Gora, spričevalo – zaključno Strojne šole Ptuj, smer strojni tehnik, izdano leta 1987. m-173 Ločniškar Tilen, Rimska cesta 13, Ljubljana, indeks, št. 18010815, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani, leto izdaje 2001. gnd-326443 Marko Mirjana, Špičnik 41A, Zgornja Kungota, spričevalo – zaključno Srednje trgovske šole v Mariboru, izdano leta 1992. m-135 Martinović Dragan, Kočevarjeva 10A, Novo mesto, spričevali 1. in 2. letnika Ekonomske šole Novo mesto, srednja šola in gimnazija, smer trgovec, izdani leta 2007, 2008. gnv-326400 Meh Jure, Lipa 1, Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Slovenj Gradec, smer kuhar – natakar, izdano leta 1995. gnu-326451 Mihelač Andrej, Sagadinova 11, Ptuj, spričevalo o poklicni maturi Elektro šole Ptuj, smer elektrotehnik - računal., izdano leta 2007. m-132 Nagode Klemen, Veliki Otok 10A, Postojna, maturitetno spričevalo Šolskega centra Postojna, izdano leta 2004. gni-326438 Nežič Marko, Lukanci 4, Križevci pri Ljutomeru, maturitetno spričevalo Gimnazije Ljutomer, izdano leta 2004. gni-326488 Novak Matej, Nova loka 14, Črnomelj, spričevalo 3. letnika Srednje šole Črnomelj, izdano leta 2010. gno-326432 Ocvirk Špela, Ježa 44, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2010. gng-326490 Orehek Polona, Sela 21, Kamnik, spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta 2011. gnr-326454 Oštir Sašo, Šalek 7, Velenje, spričevalo 4. letnika Šolskega centra Velenje, Gimnazije Velenje, št. 1044, izdano leta 2001. gnt-326552 Oštir Sašo, Šalek 7, Velenje, maturitetno spričevalo Državnega izpitnega centra, št. 011-499637/842, izdano leta 2001. gns-326553 Paunović Marko, Glavarjeva cesta 59, Komenda, spričevalo 3. letnika Elektrotehniške računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta 2011. gnu-326426 Pavletič Nika, Cesta 2. oktobra 6A, Koper - Capodistria, spričevalo 2. letnika Gimnazije Piran, izdano leta 2010. gnh-326489 Perc Stane-Sašo, Šišenska cesta 2, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano leta 1991. gnc-326419 Podlesnik Klavdija, Kovaška cesta 107, Lovrenc na Pohorju, spričevalo o zaključnem izpitu I. gimnazije Maribor, izdano leta 1992. m-142 Povšič Robert - Jože, Praprotno 24, Radeče, maturitetno spričevalo Gimnazije Celje - center - splošna, izdano leta 2005. m-121 Protner Mojca, Vodole 34, Malečnik, spričevalo - zaključno Srednje ekonomske šole Maribor, smer ekonomski komercialni tehnik, izdano leta 1991. m-150 Pušnik Marko, Črešnjevec 113, Slovenska Bistrica, spričevalo 1. letnika SKSMŠ Maribor, izdano leta 1997. m-138 Rajh Simona, Ložnica pri Žalcu 11A, Žalec, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole Celje, smer zdravstveni tehnik, izdano leta 1992. m-167 Rebernik Marjan, Jurčičeva ulica 15, Muta, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Muta, št. 176-96,1-12, izdano leta 1996. gnv-326550 Rus Marjan, Ojstrica 4, Dravograd, spričevalo - zaključno Srednje kovinarske in strojne šole v Mariboru, poklic avtomehanik, izdano leta 1983. m-113 Smerdel Vojka, Zg. Velka 124B, Zgornja Velka, maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene šole v Mariboru, izdano leta 1996. m-166 Šarkezi Marinko, Kidričeva 7A, Maribor, spričevalo OŠ Edvarda Kardelja Murska Sobota, izdano leta 1986. m-163 Šeruga Drago, Sveti Tomaž 18, Sveti Tomaž, spričevalo – zaključno Strojne šole Ptuj, smer obdelovalec kovin, izdano leta 1997. m-116 Škrbec Jan, Stari trg pri Ložu 28, Stari trg pri Ložu, maturitetno spričevalo Gimnazije Jožeta Plečnika, Ljubljana, izdano leta 2006. gny-326547 Šmon Katarina, Lačna Gora 1, Oplotnica, maturitetno spričevalo III. gimnazije Maribor, izdano leta 2011. m-119 Štromajer Anton, Lackova cesta 43, Maribor, spričevalo – zaključno Gradbene srednje šole Maribor, smer avtoličar, izdano leta 1991. m-182 Štumberger Dejan, Kardeljeva cesta 57, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano leta 2001. m-118 Tement Kim, Ulica Moše Pijade 38, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor, izdano leta 2010. m-160 Tomažin Jožica, Semuše 30A, Leskovec pri Krškem, spričevalo o končani OŠ Leskovec pri Krškem, izdano leta 1974, izdano na ime Hočever Jožefa. gnx-326398 Trobiš Nataša, Pečovnik 26B, Celje, spričevalo 3. letnika SŠGT Celje, smer gastronomsko - turističnik tehnik, izdano leta 2011. m-184 Turičnik Marko, Gradišče 5, Slovenj Gradec, preklic maturitetnega spričevala Šolskega centra Velenje – poklicne in srednje tehniške šole, št. 22, izdano leta 1997, objavljenega v Ur. l. RS, št. 24/11, pod oznako GNI-326388. gnr-326429 Turšič Matjaž, Ribiška pot 2, Vrhnika, spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške šole za strojništvo v Ljubljani, izdano leta 1975. gny-326422 Velec Peter, Ob Blažovnici 77, Limbuš, spričevalo – zaključno Šolskega avtomehanskega kovinarskega centra Maribor, za poklic avtomehanik, izdano leta 1981. m-177 Verlič Milan, Skaručna 39, Vodice, spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih šol Bežigrad, izdano leta 1978. gnx-326402 Vidmar Vesna, Smrečje 2A, Stahovica, maturitetno spričevalo Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2001. gnt-326527 Vlah Vanesa, Ulica Bračičeve brigade 7, Slovenska Bistrica, spričevali 3. in 4. letnika Srednje šole Slovenska Bistrica, smer ekonomski tehnik, izdani leta 2010, 2011. m-159 Volmajer Erika, Sp. Kapla 17, Kapla, spričevalo – zaključno Srednje živilske šole Maribor, smer slaščičar, izdano leta 1999. m-145 Vrecl Igor, Trg Dušana Kvedra 8, Maribor, spričevalo – zaključno SERŠ Maribor, izdano leta 1983. m-110 Vrhovšek Branko, Gozdna ulica 22, Rogaška Slatina, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za elektro, gostinstvo in rudarstvo, izdano leta 1994. gnv-326425 Zajec Polona, Geršakova 35, Maribor, spričevali 1. in 2. letnika I. gimnazije v MB, izdani leta 2004, 2005. m-171 Zelenko Konrad, Spuhlja 91C, Ptuj, spričevalo - zaključno Srednje kovinarsko metalurške šole Ptuj, smer strojni tehnik, izdano leta 1985. m-136 Zelič Urban, Vrhovo 57, Radeče, maturitetno spričevalo in obvestilo o uspehu pri maturi, izdala Splošna in strokovna gimnazija Lava v Celju, izdano leta 2006. gnp-326431

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti