Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

SV 192/2012 Ob-2108/12 , Stran 707
SV 192/2012 Ob-2108/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Gregorja Mesarja iz Sežane, opr. št. SV 192/2012, z dne 28. 3. 2012, je bilo stanovanje – enosobno stanovanje št. 8, ki se nahaja v 3. nadstropju, v izmeri 39,90 m2 (v geodetskih podatkih uporabna površina dela stavbe 37,00 m2), v stanovanjski stavbi, na naslovu Kidričeva ulica 1, 6210 Sežana, stavba št. 287, k.o. 2455 – Sežana (ID 5378180), stoječa na parceli št. 6503/0, k.o. 2455 – Sežana, sedaj last zastaviteljice Grbić Marinele, EMŠO: 2911980505332, stanujoča Kidričeva ulica 1, 6210 Sežana, upoštevajoč pri tem: – kupno pogodbo z dne 11. 11. 1991, overjeno pri Temeljnem sodišču v Kopru, pod opr. št. OV I 1200/91 – 1 dne 5. 12. 1991, sklenjeno med družbo Preskrba p.o., kot prodajalko, in Rojc Marijo, kot kupovalko, – kupoprodajno pogodbo z dne 17. 9. 2003, overjeno v notarski pisarni notarja Mesar Milana, v Sežani, pod opr. št. OV 2049/2003, dne 19. 9. 2003, sklenjeno med Rojc Marijo, kot prodajalko, in Mrakić Marinelo, kot kupovalko, družbo Preskrba p.o., kot prodajalko, in Rojc Marijo, kot kupovalko, in – pogodbo o uskladitvi zemljiško­knjižnega stanja z dejanskim z dne 6. 3. 2012, overjeno v moji notarski pisarni, pod opr. št. OV 255/2012, dne 16. 3. 2012, sklenjeno med Občino Sežana in Grbić Marinelo, zastavljeno v korist upnice UniCredit banke Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljub­ljana, matična številka 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000,00 EUR, ki se obrestuje po obrestni meri, ki je seštevek veljavnega 3-mesečnega Euriborja in fiksne obrestne marže v višini 3,80 % letno, eventualnimi zamudnimi obrestmi in stroški, ter končno zapadlostjo do vključno 30. 4. 2032.

AAA Zlata odličnost