Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

Ob-2151/12 , Stran 706
Ob-2151/12
V skladu z določili Statuta družbe Iskra Telekom Holding d.d., Ljub­ljanska cesta 24a, 4000 Kranj, uprava sklicuje
12. redno skupščino
družbe Iskra Telekom Holding d.d.
Skupščina bo dne 8. 5. 2012, ob 8.30, v prostorih Iskratel d.o.o., Ljub­ljanska 24 a Kranj, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja. Predlog sklepa: Za predsednico skupščine se izvoli Viktorija Vehovec. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Marija Murnik. 2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe: Predlog sklepov: 2.1. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2011 znaša 8.887.753 EUR in ostane nerazporejen. 2.2. Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2011. 3. Opustitev izdelave konsolidiranih računovodskih izkazov. Predlog sklepa: Družba Iskra Telekom Holding d.d., Kranj v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ne bo sestavljala skupinskih računovodskih izkazov. 4. Predlog sklepa skupščine Iskra Telekom Holding d.d., Kranj v zvezi s spremembo prednostnih kosovnih delnic serije A v navadne kosovne imenske delnice. Predlog sklepa: 86.014 prednostnih delnic serije A se spremeni v navadne imenske kosovne delnice, tako, da ima družba osnovni kapital v višini 1.076.035,15 EUR razdeljen na 258.042 navadnih imenskih kosovnih delnic. Vse delnice družbe imajo enake pravice v skladu s Statutom družbe in so prosto prenosljive. 5. Predlog sprememb statuta. Predlog sklepa: Sprejme se predlog sprememb statuta in potrdi čistopis statuta, v vsebini, ki je priloga zapisnika skupščine. 6. Izvolitev nadomestnih članov nadzornega sveta. Predloga sklepov: 6.1. Za nadomestna člana nadzornega sveta se do 10. 9. 2013 imenujeta Andrej Svetina in Željko Pulić. Novoizvoljena člana nastopita mandat naslednji dan po izvolitvi na skupščini. 7. Določitev sejnin. Predloga sklepov: 7.1. Skupščina na predlog nadzornega sveta določi, da znaša sejnina za predsednika 600 EUR in za člana 400 EUR neto. Vpogled gradiva Gradivo za sejo skupščine delniške družbe s predlogi sklepov k točkam dnevnega reda je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe PIT REVIZIJA, Špruha 19, Trzin, vsak delovni dan, od dneva objave dalje, med 9. in 10. uro. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, imetniki navadnih delnic, sami ali po pooblaščencih. Pooblaščenci morajo predložiti pisna pooblastila. Delničarji in njihovi pooblaščenci morajo svojo udeležbo na skupščini s pisnimi pooblastili sporočiti vsaj tri dni pred sejo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Glasovanje na skupščini k vsaki točki dnevnega reda bo javno z dvigom rok. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k predlaganim sklepom podajo svoje morebitne nasprotne predloge, ki morajo biti obrazloženi v pisni obliki, in sicer v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Iskra Telekom Holding d.d. direktorica Viktorija Vehovec

AAA Zlata odličnost