Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

Št. 20120454 Ob-2150/12 , Stran 705
Št. 20120454 Ob-2150/12
Upravni odbor ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.d. na podlagi 295. člena ZGD-1 in 18. člena Statuta družbe ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.d., Chengdujska cesta 25, 1260 Ljub­ljana-Polje,
sklicuje
17. redno skupščino delničarjev,
ki bo potekala v četrtek, 10. 5. ob 8. uri, v sejni sobi ZVD d.d., Chengdujska cesta 25, 1260 Ljub­ljana-Polje. Dnevni red 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Upravni odbor predlaga, da skupščina sprejme sklep: Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Ljuba Pečeta in za preštevalce glasov Tatjano Polanc, Saša Žebovca in Ano Lozar. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje notarka Nada Kumar iz Ljub­ljane. 2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2011, poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila družbe ZVD d.d. za leto 2011, prejemki organov vodenja ali nadzora, ki so jih ti prejeli za opravljanje nalog v družbi v letu 2011 in o podelitvi razrešnice izvršnemu direktorju in upravnemu odboru za leto 2011. Upravni odbor predlaga, da skupščina sprejme sklep: 2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2011, skupaj z mnenjem revizijske družbe in s poročilom upravnega odbora ZVD d.d. o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila družbe ZVD d.d. za leto 2011 ter prejemkih organov vodenja ali nadzora, ki so jih ti prejeli za opravljanje nalog v družbi v poslovnem letu 2011. 2.2. Potrdi in odobri se delo upravnega odbora in izvršnega direktorja v poslovnem letu 2011 in se predsedniku upravnega odbora, izvršnemu direktorju – članu upravnega odbora ter vsem drugim članom upravnega odbora za poslovno leto 2011 podeli razrešnica. 3. Uporaba bilančnega dobička. Upravni odbor predlaga, da skupščina sprejme sklep: 3.1. Bilančni dobiček družbe ZVD d.d. na dan 31. 12. 2011, ki je sestavljen iz čistega dobička leta 2011 v znesku 230.573,57 EUR in prenesenih čistih dobičkov iz prejšnjih let (2008, 2009, 2010) v znesku 1.518.171,91 EUR, kar skupaj znaša 1.748.745,48 EUR, se uporabi za izplačilo dividend v višini 4 % od osnovnega kapitala družbe ZVD d.d., kar znese 32.712,32 EUR, ostanek bilančnega dobička v znesku 1.716.044,16 EUR pa se prenese v druge rezerve iz dobička. 3.2. V skladu s točko 3.1. znaša bruto dividenda na delnico 0,18 EUR. Družba bo dividendo izplačala lastnikom delnic, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan skupščine. Družba bo dividendo izplačala najkasneje do 31. 12. 2012. 4. Imenovanje revizorja. Upravni odbor predlaga, da skupščina sprejme sklep: 4.1. Na predlog upravnega odbora skupščina za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2012 imenuje revizijsko družbo ABC REVIZIJA, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Ljub­ljana. Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo le tisti imetniki delnic družbe, ki so konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. 6. 5. 2012 (presečni dan), vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ter njihovi zastopniki in pooblaščenci. Delničarji glasujejo osebno, po zastopnikih ali pooblaščencih, na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v predavalnico, v kateri bo skupščina. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je treba predložiti družbi ob prijavi udeležbe na skupščino ter ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva zasedanja skupščine kadarkoli prekličejo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Zaradi nemotenega poteka skupščine pozivamo vse delničarje oziroma njihove pooblaščence ali zastopnike, da se zglasijo v prostorih družbe pri preštevalcih glasov vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. Osnovni kapital in število glasovalnih pravic ob sklicu skupščine Na dan sklica skupščine ima družba 186.776 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom vsaka navadna delnica daje njenemu imetniku en glas na skupščini. Skladno z zakonom dajejo navadne delnice njihovim imetnikom pravico do: – udeležbe pri upravljanju družbe, – pravico do dela dobička (dividende), – pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacije v zvezi s skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvijo, letnim poročilom in revizorjevim poročilom za poslovno leto 2011, poročilom upravnega odbora za leto 2011 o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila družbe ZVD d.d. za leto 2011 s predlogom za uporabo bilančnega dobička za leto 2011, mnenjem o letnem poročilu 2011 in stališčem do revizorjevega poročila za leto 2011 ter sklepom upravnega odbora o odobritvi letnega poročila 2011, je delničarjem na vpogled v tajništvu vodstva družbe na sedežu družbe v Ljub­ljani-Polje, Chengdujska cesta 25, vsak delovni dan, od vključno dneva objave tega sklica do dneva zasedanja skupščine, od 8. do 12. ure, in na spletni strani družbe: www.zvd.si. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. O sklepih skupščine odloča skupščina z večino oddanih glasov, razen v primeru odločanja o uporabi bilančnega dobička, o katerem skupščina odloča z 90-odstotno vseh glasov. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v roku sedmih dni po objavi tega sklica pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Popolni in pravočasno poslani zahtevi v pisni obliki morajo priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Poslovodstvo bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavilo tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se bo objavil in sporočil na način iz 296. člena ZGD-1, če bo delničar v sedmih dneh po objavi tega sklica družbi poslal razumno utemeljen nasprotni predlog za objavo v pisni obliki in pri tem sporočil, da bo ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predavalnica bo odprta od 7. ure dalje.
Ljubo Peče, predsednik upravnega odbora ZVD d.d.

AAA Zlata odličnost