Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

Ob-2123/12 , Stran 704
Ob-2123/12
Na podlagi določil 29. člena Statuta Družbe za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d., Goreljek 103, 4274 Zgornje Gorje, sklicujem
skupščino delničarjev
ki bo dne 7. 5. 2012, ob 9. uri, na Metelkovi 7, Ljub­ljana, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalki glasov pa Darinka Cvenkel in Marjeta Zatler. Za sestavo notarskega zapisnika se potrdi notarka Nevenka Tory. 2. Obravnava in sprejem poročila nadzornega sveta o delu družbe v letu 2011, seznanitev delničarjev s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2011 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: skupščina je sprejela poročilo nadzornega sveta o delu družbe v letu 2011 in se seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2011. Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za njuno delo v letu 2011. 3. Ugotovitveni sklep o prenehanja mandata dosedanjih članov in sprejem sklepa o imenovanju novih članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da je prenehal mandat dosedanjim članom nadzornega sveta. Za člane nadzornega sveta se imenujejo trije člani po predlogu zastopnika Republike Slovenije, po en član pa po predlogih malih delničarjev in občin z območja TNP. 4. Sprememba firme, skrajšane firme, sedeža in poslovnega naslova družbe. Predlog sklepa: sprejme se sklep o spremembi firme, skrajšane firme, sedeža in poslovnega naslova družbe ter uskladi čistopis statuta s sprejetimi spremembami. Firma: Pokljuka invest, družba za spodbujanje razvoja d.d. Skrajšana firma: Pokljuka invest d.d. Sedež: Ljub­ljana. Poslovni naslov: Metelkova 7, 1000 Ljub­ljana. 5. Imenovanje revizorja za leto 2012. Predlog sklepa: za revizorja za leto 2012 se imenuje revizijsko družbo GSS revizijska družba d.o.o., Senožeti 89, 1262 Dol pri Ljub­ljani. Gradiva za skupščino s predlogi sklepov so delničarjem na vpogled v poslovnem prostoru uprave družbe Metelkova 7, 1000 Ljub­ljana, tri dni po objavi sklica skupščine, vsak delavnik, od 9. do 11. ure. Delničarji, katerih skupni delež presega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa in obrazložitev. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Razumno utemeljeni predlogi sklepov, ki so prispeli na sedež družbe sedem dni po objavi sklica skupščine, se objavijo in sporočijo na način določen v 296. členu ZGD-1. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti družbi pisno pooblastilo, kjer ostane shranjeno. Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje pravice do glasovanja, je pisna prijava upravi družbe, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v seznam udeležencev skupščine.
Ivan Novak direktor

AAA Zlata odličnost