Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

Ob-2122/12 , Stran 704
Ob-2122/12
Na podlagi 41. člena Sora Medvode d.d., Gorenjska cesta 12, 1215 Medvode, in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah, upravni odbor družbe sklicuje
14. sejo skupščine
delniške družbe SORA Medvode d.d., Gorenjska cesta 12, 1215 Medvode,
ki bo v ponedeljek, dne 7. 5. 2012, ob 15. uri, na sedežu družbe, na naslovu Gorenjska cesta 12, 1215 Medvode. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in določitev organov skupščine. Predlog sklepa: Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Vinko Krizmanič, za preštevalca glasov Mojca Šuštaršič in Miha Gregorš. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar. 2. Zmanjšanje osnovnega kapitala. Predlog sklepa: V skladu z določbami 379. člena ZGD-1 (poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala) se osnovni kapital, ki znaša 847.258,42 EUR, zmanjša za 651.299,42 EUR tako, da po zmanjšanju osnovni kapital znaša 195.959,00 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede zaradi pokrivanja izgube v višini 157.870,21 EUR in s prenosom zneska osnovnega kapitala v višini 493.429,21 EUR v kapitalske rezerve iz razloga zagotovitve ustreznejšega razmerja med sestavinami kapitala. 3. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Predlog sklepa upravnega odbora: Delniška družba Sora industrija pohištva Medvode d.d., s sedežem v Medvodah, poslovni naslov Gorenjska cesta 12, 1215 Medvode, se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo: Sora industrija pohištva Medvode d.o.o., s skrajšano firmo Sora Medvode d.o.o., s sedežem v Medvodah in istim poslovnim naslovom Gorenjska cesta 12, 1215 Medvode, ter z značilnostmi, ki bodo razvidne iz družbene pogodbe. Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 195.959,00 EUR, se v celoti pretvori v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo, ki tako znaša 195.959,00 EUR. Delničarji postanejo družbeniki družbe in na podlagi osnovnih vložkov ter sorazmerno njihovi vrednosti v osnovnem kapitalu družbe pridobijo poslovne deleže. Nominalni znesek osnovnih vložkov se določi tako, da je nominalni znesek vsakega osnovnega vložka enak vsoti pripadajočih zneskov delnic (pripadajoči znesek ene delnice je 1,00 EUR), ki jih ima posamezni delničar na dan vpisa preoblikovanja družbe v sodni register, vendar ne manj kot 50,00 EUR. Za direktorja družbe se imenuje Vinko Krizmanič, Štularjeva 8, 1210 Ljub­ljana – Šentvid. Mandat članov upravnega odbora delniške družbe traja do vpisa preoblikovanja družbe v sodni register. Z dnem vpisa družbe z omejeno odgovornostjo v sodni register se razrešijo člani upravnega odbora Franc Gajšek – predsednik in člana Darko Mastnak in Vinko Krizmanič, Franc Gajšek pa se razreši tudi funkcije izvršnega direktorja. Statut družbe preneha veljati z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register. Statut bo nadomestila družbena pogodba, ki jo delničarji, ki postanejo družbeniki, sklenejo v obliki notarskega zapisa najkasneje v roku 1 meseca od sprejema tega sklepa o preoblikovanju družbe. Poslovodstvo družbe v roku 8 dni po sprejemu tega sklepa s priporočeno pisno pošiljko pozove vse delničarje k sklenitvi družbene pogodbe v roku, ki ne sme biti daljši od navedenega v tem sklepu. Pozivu se lahko priloži osnutek družbene pogodbe in navede podatek o tem, pri katerem notarju ter kdaj se bo pogodba sklepala v obliki notarskega zapisa. Družba bo v skladu s tretjim odstavkom 648. člena ZGD-1 v zvezi s prvim odstavkom 651. člena ZGD-1 od vseh tistih delničarjev, ki bodo preoblikovanju nasprotovali oziroma ki v roku, določenem v prejšnjem odstavku tega sklepa, na poziv poslovodstva družbe ne bodo pristopili k sklenitvi družbene pogodbe, ter od vseh tistih delničarjev, ki niso imetniki tolikšnega števila delnic, na podlagi katerih bi ob preoblikovanju družbe lahko pridobili osnovni vložek v nominalni vrednosti najmanj 50,00 EUR (475. člen ZGD-1), na podlagi tega sklepa pridobila vse njihove poslovne deleže za denarno odpravnino v višini 2,90 EUR za vsako posamezno delnico družbe pred preoblikovanjem. Kot dan pridobitve se za delnice tistih delničarjev, ki bodo preoblikovanju nasprotovali in tistih delničarjev, ki ob sprejemu tega sklepa niso imetniki zadostnega števila delnic za pridobitev osnovnega vložka v nominalni vrednosti najmanj 50,00 EUR, šteje dan sprejema tega sklepa, za delnice tistih delničarjev, ki ne bodo pristopili k sklenitvi družbene pogodbe, pa kot dan pridobitve šteje dan sklenitve družbene pogodbe. Denarna odpravnina bo delničarjem izplačana najkasneje v roku 3 mesecev od objave vpisa sklepa o preoblikovanju v sodni register. Pravico do denarne odpravnine ima vsak delničar, ki nasprotuje preoblikovanju, vključno s tistimi delničarji, ki se niso udeležili skupščine, ki je odločila o preoblikovanju družbe. Pravico do denarne odpravnine imajo tudi delničarji, ki na poziv poslovodstva ne bodo pristopili k sklenitvi družbene pogodbe ter delničarji, ki niso imetniki tolikšnega števila delnic, na podlagi katerih bi ob preoblikovanju družbe lahko pridobili osnovni vložek v nominalni vrednosti najmanj 50,00 EUR. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so najpozneje do konca četrtega dne pred izvedbo skupščine, vpisani kot imetniki delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljub­ljana d.d.. Udeležbo na skupščini morajo delničarji, oziroma njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki, pisno prijaviti upravi družbe najpozneje do konca četrtega dne pred izvedbo skupščine. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prihodu na skupščino izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom. Delničarji lahko v skladu in pod pogoji iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1 zahtevajo dopolnitve dnevnega reda. Delničarji lahko družbi v pisni obliki sporočijo svoje utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda. Predlogi delničarjev bodo objavljeni na način in v skladu s 300. členom ZGD-1. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v poslovnih prostorih družbe Metalka Trgovina d.o.o., v 4. nadstropju stavbe, na naslovu Dalmatinova 2, Ljub­ljana, vsak delovni dan, od 10. do 12. ure, od dneva objave tega sklica dalje do vključno dneva zasedanja skupščine.
SORA Medvode d.d. Upravni odbor

AAA Zlata odličnost