Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

Št. 54/2012 Ob-2098/12 , Stran 703
Št. 54/2012 Ob-2098/12
Na podlagi 7. poglavja Statuta delniške družbe Gozdno gospodarstvo Maribor d.d. in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah uprava sklicuje
19. skupščino
Delniške družbe gozdno gospodarstvo Maribor d.d.,
ki bo v torek, dne 8. 5. 2012, ob 12. uri, v sejni sobi Gozdnega obrata Maribor, na naslovu Limbuško nabrežje 15, 2341 Limbuš. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov. Predlog sklepa: Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednico skupščine se izvoli Stanka Osterc, univ. dipl. pravnica. V komisijo za izvedbo glasovanja se izvolita Tina Juh in Jože Horvat. Seji prisostvuje vabljeni notar Stanislav Bohinc iz Maribora. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2011, z mnenjem revizorja, s pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in s potrditvijo letnega poročila uprave in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2011, z mnenjem revizorja, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila uprave in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2011 ter s potrditvijo letnega poročila uprave in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2011. 3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: a) Ugotovitev bilančnega dobička: Bilančni dobiček družbe GG Maribor d.d. na dan 31. 12. 2011 znaša 792.474,68 EUR. b) Uporaba bilančnega dobička: Del bilančnega dobička preteklih let, v znesku 340.500,00 EUR bruto, se nameni za izplačilo dividend. Preostali bilančni dobiček ostane nerazporejen. Dividende se izplačajo do 31. 10. 2012 delničarjem, ki so na dan skupščine vpisani v centralni register KDD. c) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2011. 4. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic. Predlog sklepa: skupščina pooblašča upravo družbe Gozdnega gospodarstva Maribor d.d. za dobo osemnajstih mesecev od dneva sprejema tega sklepa dalje, za nakup lastnih delnic, katerih delež ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča upravo družbe, da določi najnižjo in najvišjo prodajno ceno delnice. 5. Imenovanje revizijske družbe za pregled poslovanja delniške družbe GG Maribor d.d. za poslovno leto 2012. Predlog sklepa: za revizijsko družbo, ki bo opravila revizijo poslovanja delniške družbe GG Maribor d.d. v letu 2012, se imenuje revizijska družba Revidicom d.o.o. iz Maribora. 6. Razrešitev in izvolitev članov nadzornega sveta Predlog sklepa: a) Skupščina z dnem 8. 5. 2012, zaradi odstopa, razreši dosedanja člana nadzornega sveta: Daniela Melavca in Edvarda Goričana. b) Skupščina, zaradi odstopa dveh članov nadzornega sveta, v nadzorni svet družbe GG Maribor d.d. z dnem 8. 5. 2012 imenuje nova člana nadzornega sveta: Emilijana Trafelo in Marjana Verdnika. Imenovanje traja od 8. 5. 2012 do izteka mandata nadzornemu svetu GG Maribor d.d., to je do 12. 12. 2013 7. Spremembe sedeža družbe GG Maribor d.d. ter spremembe in dopolnitve Statuta družbe in sprejem čistopisa Statuta družbe. Predlog sklepa: na predlog uprave družbe se sprejme sprememba sedeža družbe Gozdno gospodarstvo Maribor d.d., ki je od dne 8. 5. 2012 dalje v Limbušu, ter sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta, povezane s spremembo sedeža družbe. O poslovnem naslovu družbe GG Maribor d.d. odloča uprava družbe s sklepom. Udeležba in glasovanje na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so imetniki kosovnih delnic in ki so tri dni pred sejo skupščine vpisani v delniško knjigo družbe pri KDD, oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe. Pravico udeležbe in glasovalno pravico na skupščini lahko uresničujejo delničarji ter njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki tri delovne dni pred sklicano skupščino pisno najavijo svojo udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko na naslov: Gozdni obrat Maribor, Limbuško nabrežje 15, 2341 Limbuš, tako da jo ta sprejme najkasneje 3 delovne dni pred sejo skupščine. Prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen 1. točke, se glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Nasprotni predlogi Vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v tednu dni po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi. Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na naslovu Gozdnega obrata Maribor, Limbuško nabrežje 15, 2341 Limbuš, vsak delavnik, od 11. do 14. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Gozdno gospodarstvo Maribor d.d. Uprava – direktor mag. Emilijan Trafela

AAA Zlata odličnost