Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

Št. 36102-2/2001 Ob-2167/12 , Stran 697
Št. 36102-2/2001 Ob-2167/12
Na podlagi določil 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1 in 53/10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Mestna občina Slovenj Gradec objavlja
javno zbiranje ponudb
za najem poslovnega prostora
1. Najemodajalec: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-121-11, faks 02/88-121-18. 2. Predmet najema so poslovni prostori: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Poslovni prostori se bodo oddali v najem za obdobje 4 let in se lahko po poteku najemnega razmerja izjemoma podaljšajo, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. Višina najemnine se bo usklajevala z uradno objavljeno rastjo življenjskih potrebščin. Uskladitev se opravi v primeru, če se od zadnje uskladitve objavljene rasti cen življenjskih potrebščin spremeni za več kot 3 %, in sicer za celoten odstotek rasti cen življenjskih potrebščin. V poslovnem prostoru je potrebno podrediti odpiralni čas in poslovanje v skladu s pogoji, ki veljajo za stanovanjska naselja. Poslovni prostori na Pohorski c. 2 obsegajo več pisarn in se lahko najamejo samo posamezne pisarne. 3. Ponudnik je vezan na dano ponudbo najmanj 30 dni od dneva odpiranja ponudb. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo plačati varščino za resnost ponudbe v višini ene mesečne najemnine. Varščina se nakaže na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, št. 01312-0100010322, sklic 00 2001-vaša davčna številka. Plačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v najemnino, neuspelim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končani izbiri. Izbrani najemnik je dolžan plačati varščino v višini 3 mesečnih najemnin pred prevzemom poslovnega prostora. Po prenehanju najemnega razmerja bo najemodajalec vrnil najemniku plačano varščino v roku 30 dni od dneva predaje poslovnega prostora v pogodbeno dogovorjenem stanju. 4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika: v primeru večjega števila enakih ponudb, bo komisija s ponudniki opravila dodatna pogajanja. 5. Pisne ponudbe zainteresiranih za najem poslovnega prostora (na predpisanem obrazcu) morajo vsebovati naslednja dokazila: – dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti oziroma izpisek iz sodnega ali drugega registra; – opis dejavnosti, ki bi potekal v poslovnem prostoru; – predstavitev sedanje dejavnosti ponudnika; – pravne osebe predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih: BON-2, izdano na pristojni agenciji za plačilni promet za zadnje obdobje; samostojni podjetniki predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, izdano na banki, preko katere vodijo plačilni promet za zadnje 3 mesece in bilanco ali obrazec BON-1/SP; fizične osebe predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, izdano na banki za zadnje 3 mesece; – pravne osebe in samostojni podjetniki predložijo potrdilo o registraciji DDV Ministrstva za finance, Davčnega urada RS, Davčne uprave, kjer imajo sedež; – fizične osebe RS predložijo potrdilo o državljanstvu in stalnem prebivališču; – dokazilo o plačilu varščine v višini ene mesečne najemnine; – pisna izjava ponudnika, da sprejme vse razpisane pogoje. 6. Čas in naslov za oddajo ponudbe: ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici, na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Ponudba za najem poslovnega prostora v MOSG – Ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 23. 4. 2012, do 9. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega termina prispele v vložišče Mestne občine Slovenj Gradec. 7. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje ponudb bo dne 23. 4. 2012, na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, ob 12. uri. Izbrani bodo lahko le kandidati, ki bodo oddali popolno ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili. Odpiranje ponudb je javno. 8. Sklenitev najemne pogodbe: vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba najpozneje v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri. Če izbrani ponudnik ne podpiše najemne pogodbe v navedenem roku iz razlogov na strani ponudnika, bo Mestna občina Slovenj Gradec zadržala plačano varščino in sklenila najemno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 9. Mestna občina Slovenj Gradec lahko ustavi začeti postopek oddaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane varščine. 10. Informacije: vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Mestni občini Slovenj Gradec, kontaktna oseba je Edita Dolinšek, tel. 02/881-21-47.
Mestna občina Slovenj Gradec

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti