Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

Št. 153/2012 Ob-2141/12 , Stran 695
Št. 153/2012 Ob-2141/12
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc (v nadaljevanju: Občina), na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 34/11) in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave Občine Izola, št. 24/09, 13/11 in 4/12), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin v lasti Občine Izola
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola Slovenija, matična številka: 5874190000, davčna številka: SI16510801, tel. 05/660-01-07, faks: 05/660-01-10, e-pošta: posta.oizola@izola.si, v nadaljevanju: Občina. II. Predmet oddaje Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednje nepremičnine: 1. Prodajno mesto »pod Belvederjem« Predmet oddaje so posamezni deli javnih površin območja Belvedere, v lasti Občine Izola, s parc. številkami 394/1, 394/2, 395, 396/1 in 402, vse k. o. Malija, v skupni izmeri do 300 m2. Prodajno mesto se odda v najem za obdobje dveh let, in sicer od 1. 5. 2012–30. 4. 2014, z možnostjo podaljšanja. Izklicna cena letne najemnine za prodajno mesto je 9.900,00 EUR. 2. Objekt s pripadajočim dvoriščem na »kopališču Svetilnik« Predmet razpisa je oddaja: – poslovne stavbe na kopališču Svetilnik, parc. št 33/2, k.o Izola, v skupni izmeri 317 m2 in – dvorišča na kopališču Svetilnik, parc. št. 33/1, k.o. Izola, v skupni izmeri 670 m2. Izklicna cena mesečne najemnine za najem prodajnega mesta je 2.919,00 EUR. Prodajno mesto se odda v najem za določen čas, in sicer za obdobje petih let, z možnostjo podaljšanja. III. Pogoji najema 1. Splošni pogoji najema Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 10 % izklicne cene, na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, TRR št: 01240-0100006381, s pripisom »vplačilo varščine« ter navesti prodajno mesto, na katero se predmet ponudbe nanaša. Izbranemu ponudniku se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri na pripisan TRR ponudnika. Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse davčne dajatve. Izbrani ponudnik nosi vse obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, se morajo vinkulirati v korist občine. Nakup dodatne opreme in materiala, ki so namenjeni izvajanju same dejavnosti oziroma uporabi prostorov s strani najemnika, so strošek najemnika in v nobenem primeru ne bremenijo Občine. Najemnik je dolžan sam pridobiti vsa ustrezna soglasja in dovoljenja za opravljanje dejavnosti. Najemnika se opozarja, da predstavljajo nepremičnine in oprema, ki so predmet najema, javno dobro, na katerem pridobi najemnik posebno pravico njegove uporabe, ki pa ne sme prekomerno omejevati splošne uporabe ostalih. Območje, ki je predmet oddaje, ni posebej varovano ali kako drugače zaščiteno, zaradi česar Občina ne odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na premoženju najemnika. Prodajnega mesta, ki ga je izbrani ponudnik pridobil v najem po tem razpisu, ne sme oddajati v podnajem. Nepremičnine se najemajo po načelu videno – najeto. Izklicna cena posameznega prodajnega mesta pod točko II. 1 je bila določena na podlagi sklepa župana (št. 478-60/2011 z dne 15. 10. 2011). Izklicna cena prodajnega mesta pod točko II. 2 je bila določena skladno z opravljeno cenitvijo zapriseženega sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke. V skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 UPB-3, 18/11), DDV ni obračunan. 2. Dodatni pogoji najema za prodajno mesto na kopališču pod Belvederjem Izbrani najemnik je dolžan na najeti javni površini je izvajati dejavnosti in storitev za izboljšanje ponudbe kopališča, poskrbeti za varno in nemoteno rekreacijo v skladu z namembnostjo kopališča in predpisi ter izvajati gostinsko dejavnost v dopolnitev rekreacijske ponudbe. Obveznosti izbranega najemnika so: – zagotovitev kakovostne ponudbe pijač vseh vrst, hladnih in toplih napitkov, vnaprej pripravljenih pakiranih sendvičev, sladoledov ter drugih toplih in hladnih prigrizkov, – postavitev kabin za preoblačenje, – vzdrževanje javnih sanitarij, – vsakodnevno čiščenje območja, ki je predmet najema, – ponudba dodatnega programa in aktivnosti, po predhodni potrditvi Občine. Na najeti lokaciji je dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v primerih, ko gre za sanacijo in ureditev kopaliških, sprehajalnih in športno rekreacijskih programov. Najemnik mora pri postavitvi začasnega nezahtevnega objekta (kiosk oziroma tipski zabojnik) ter začasnega enostavnega objekta (odprti sezonski gostinski vrt) upoštevati Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, 99/08) in pridobiti vsa potrebna soglasja ter dovoljenja za postavitev. 2.1. Način in rok plačila najemnine Letna najemnina za prodajno mesto se poravna v 30 dneh po izstavitvi računa na transakcijski račun Občine Izola, št. 01240-0100006381, ki se vodi pri Banki Slovenije. Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna najemnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto. Najemnina, določena v najemni pogodbi, se bo tekoče in redno zviševala skladno s predpisi, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi. 3. Dodatni pogoji najema za objekt na »kopališču Svetilnik« Nepremičnina, ki se oddaja v najem, v naravi predstavlja objekt, v izmeri 317 m2, s pripadajočo teraso oziroma gostinskim vrtom, v izmeri 670 m2. Obstoječa namembnost objekta je gostinska. Objekt že nekaj let ne obratuje. Objekt je potrebno prenoviti, v preteklem letu je bila obnovljena streha. Pri obnovi objekta se v nosilno konstrukcijo ne posega, prav tako se ne posega v spremembe gabaritov objekta. V lokalu ni nobenega premičnega inventarja, objekt je najemnik dolžan opremiti in usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi. Najemnik je dolžan na najeti javni površini zagotoviti izvedbo dejavnosti v skladu z izdelanimi idejnimi zasnovami, ki sta podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Najemnik mora zagotoviti izvedbo ponudbe, ki je kreativna, raznolika, pestra in primerna specifičnim okusom gostov različnih ciljnih skupin in cenovnih razredov, kakovostna in primerna okolju, v katerem objekt deluje. Poleg izvedbe osnovne gostinske dejavnosti je v objektu najemnik dolžan zagotoviti prostor za prvo pomoč skladno z izdelanim idejnim načrtom. Stroške, ki bodo nastali do pridobitve potrebnih dovoljenj, prevzame najemnik in Občina ne prevzema nikakršnih odgovornosti za njihov nastanek. 2.1 Vlaganja: – Objekt je že nekaj časa zaprt in ne obratuje. Potrebno je sanirati ter urediti objekt tako, da bo lahko nemoteno funkcioniral za predvidene programe. – V poslovnem načrtu rabe objekta je dolžan najemnik precizno in opredeljeno določiti tudi: višino (zneske) vlaganj v poslovni prostor ter določiti rok izvedbe vlaganj. – Vrsta vlaganj je razvidna iz projektantskega opisa, ki je priloga razpisni dokumentaciji. Nabava gostinske in druge opreme ni zajeta in jo mora ponudnik prikazati ločeno po funkcionalnih sklopih. – Na podlagi ocene potrebnih vlaganj v poslovni prostor se ugotovi potrebna višina investicijskih vlaganj potrebnih za usposobitev objekta. – Višina investicijskih vlaganj se poračunava v sklopu najemnine. – Predračun za investicijska vlaganja mora biti potrjen s strani Občine, ravno tako mora biti Občini omogočeno, da skozi izvedbo del sproti spremlja izpolnitev teh obveznosti. – Investicijska vlaganja morajo biti izvedena s skrbnostjo dobrega gospodarja. – V primeru, da najemnikova vlaganja presežejo dogovorjeni obseg potrjenih vlaganj, se navedeni višek vloženih sredstev praviloma šteje kot nepovratni vložek v breme najemnika. – V primeru, da pride do predčasnega odstopa od pogodbe s strani Občine, se najemniku povrne razlika do priznanih in s strani Občine potrjenih vlaganj. 2.2 Najemnina: – Najemnina je določena v neto znesku in jo je najemnik dolžan plačevati Občini za vsak tekoči mesec veljavnosti pogodbe. – Najemnina za najem objekta s pripadajočim dvoriščem – teraso se poračunava z investicijskimi vlaganji. – Najemnina, določena v najemni pogodbi, se bo tekoče in redno zviševala skladno s predpisi, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi. IV. Vsebina ponudbe Da se bo ponudba štela za popolno in jo bo Komisija obravnavala, mora biti ponudba v vsebini oziroma obliki in s prilogami, kot sledi: – ponudba obrazec in priloge ponudbe morajo biti v vsebini oziroma izpolnjene v skladu z Javnim razpisom, v originalu in žigosane in parafirane s strani zakonitega zastopnika ponudnika, z vsemi dokazili in prilogami v skladu z Javnim razpisom, – predlog najemne pogodbe mora biti na zadnji strani parafiran, s čimer ponudnik potrjuje, da soglaša s predlagano vsebino najemne pogodbe in da jo bo podpisal v petnajstih dneh po pozivu in v obliki notarskega zapisa, – dokazila o pravnem statusu ponudnika: izpisek iz sodnega registra, v katerem je ponudnik vpisan, – potrdilo Davčnega urada Republike Slovenije o plačanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 15 dni glede na dan oddaje ponudbe, – dokazilo o finančni sposobnosti (za nepremičnino pod točko II. 2): BON 1 (ali BON 1/P ali BON 1/SP) s podatki in kazalniki za leto 2010, – izjava o poravnanih obveznostih do Občine Izola – priloga, – izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev – priloga, – poslovni načrt (za nepremičnino pod točko II. 2) – vlaganja (višina, vrsta in terminski načrt izvedbe), – program in koncept izvajanja dejavnosti, – dokazilo o plačani varščini za resnost ponudbe v višini 10 % izhodiščne najemnine. V. Oddaja ponudbe Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku, vsebovati mora izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili. Predlagatelji morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 21. 4. 2012 (datum poštnega žiga), na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ali osebno, v sprejemno pisarno Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici, z oznako »Javno zbiranje ponudb »Svetilnik, Belvedere« – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. VI. Odpiranje ponudb Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo obravnavala Komisija za oddajo nepremičnega premoženja v najem, imenovana s sklepom župana, št. 011-4/2011. Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 25. 4. 2012, od 16. ure dalje, v sejni sobi Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na odpiranju ponudb bo strokovna komisija ugotavljala popolnost ponudb glede na zahtevana dokazila. Ponudb pod izklicno ceno, ponudb oddanih po poteku razpisnega roka, nepopolnih ponudb in prijav ponudnikov, ki imajo do Občine Izola neporavnane obveznosti, komisija ne bo upoštevala. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe bodo izločene in po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudniku. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 90 dni od dneva zaključka razpisnega roka. VII. Merila za ocenitev ponudb Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: – ponujena letna najemnina za predmet oddaje, – ponudba na prodajnem mestu, – koncept ponudnika. Za najugodnejšega ponudnika bo izbran ponudnik, ki bo izpolnil vse razpisne pogoje in dosegel najvišje število točk. V primeru, če bi dva ali več ponudnikov dosegla enako najvišje število točk, Komisija pozove ponudnike na pogajanja. Po zaključku postopka Komisija predlaga županu končno odločitev. Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. VIII. Postopek po odpiranju ponudb Pristojni organ po prejemu zapisnika komisije izda odločbo o izboru najemnika, ki jo vroči vsem ponudnikom. Na podlagi odločbe o izbiri bo dolžan izbrani ponudnik v roku 15 dni od poziva skleniti najemno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, Občina rok za sklenitev pogodbe podaljša za 15 dni. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pravnega posla in se vplačana varščina zadrži, Občina pa lahko k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika. IX. Drugi pogoji javnega razpisa Občina si pridržuje pravico, da, ne glede na ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil nastopajo: – kadarkoli ustavi in zaključi postopek po Javnem razpisu, – kot najugodnejšega ponudnika po Javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov (vključno ne: tistega, ki je ponudil najvišjo najemnino za nepremičnine oziroma tistega, ki je dosegel najvišje število točk pri izpolnjevanju meril za najugodnejšega ponudnika), – po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede dodatna pogajanja, – kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne pogodbe v prilogi javnega razpisa in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega, – na lokaciji ne izbere nobenega od ponudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov (varščina). Vsak ponudnik vlaga ponudbo po Javnem razpisu izključno na lastno tveganje in na lastne stroške. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo za najem posamezne nepremičnine. V primeru, če bi en ponudnik predložil več ponudb za najem posamezne nepremičnine, Komisija ne bo upoštevala nobene. Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena vsaj izklicna cena posameznega prodajnega mesta, je javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti ponudnike v osmih dneh od obravnavanja prispelih ponudb. X. Ogled nepremičnin in razpisna dokumentacija Predmet najema si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru. Vse podrobnejše informacije z zvezi z ogledom se lahko naslovi na elektronski naslov: irena.zavrtanik@izola.si. Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni strani Občine Izola, www.izola.si, zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur prevzamejo tudi v pisarni Občine Izola, št. 16, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Razpisna dokumentacija je brezplačna. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur po tel. 05/660-01-03 ali po el. pošti na: irena.zavrtanik@izola.si.
Občina Izola

AAA Zlata odličnost