Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

Št. 0139/2012 Ob-2110/12 , Stran 694
Št. 0139/2012 Ob-2110/12
Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ruše za leto 2012, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca oziroma organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, tel. 02/669-06-50, faks: 02/669-06-54, e-mail: obcina@ruse.si. 2. Predmet prodaje in izhodiščna cena: Stavbna zemljišča Parc. št. 415 in 416/1, v skupni izmeri 3478 m2, k.o. Bistrica pri Rušah. Izhodiščna cena: 97.400,00 EUR brez DDV. Parceli se nahajata v območju stavbnih zemljišč oziroma po podrobnejši namenski rabi v območju pro­izvodnih dejavnosti (industrijska cona). Za obravnavani parceli oziroma za širše območje je potrebno pripraviti občinski podrobni prostorski načrt. V izhodiščno vrednost nepremičnin komunalni prispevek in 20 % DDV nista vključena. 3. Pogoji prodaje 3.1 Nakup po načelu videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. Prodajalec ne prevzema odgovornosti glede geološke stabilnosti tal. 3.2 Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 2.000,00 EUR, na transakcijski račun Občine Ruše: 01308-0100008966, odprt pri UJP Slovenska Bistrica. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino. 3.3 Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Repub­like Slovenije in v roku podajo pravilne ponudbe. 3.4 Pisna ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – podatke o kupcu (ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča fizične osebe oziroma naziv ter sedež pravne osebe); – navedbo davčne in EMŠO (fizične osebe) oziroma matične številke (pravne osebe); – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe (višino ponujene cene (brez DDV), ki ne sme biti nižja od izhodiščne; – pisno izjavo, da sprejema vse razpisne pogoje z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. K ponudbi je potrebno predložiti: – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti starejši od 30 dni; – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – dokazilo o vplačani varščini, številko transakcijskega računa in naziv banke za vračilo varščine; – izjavo prednostnega upravičenca. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 3.5 Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne. 3.6 Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba tudi v roku, določenim za dopolnitev, ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. 3.7 Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izhodiščno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 3.8 Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. 3.9 Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka. 3.10 Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. 3.11 Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma javnega odpiranja ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo odločil župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna. 3.12 Občina Ruše lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina. 3.13 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, ali katerimkoli ponudnikom je izključena. 3.14. Ponudnik, ki bo podal izjavo, da bo odkupil večji kompleks zemljišč v poslovni coni Bezena in sodeloval pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta, bo imel pod enakimi pogoji, prednostno pravico. 4. Sklenitev pogodbe Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnik. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve in stroške notarskih storitev ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 5. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do vključno 23. 4. 2012, do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 23. 4. 2012, ob 12. uri, v sejni sobi Občine Ruše (klet). Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma overjenim pisnim pooblastilom ponudnika. Vsa pojasnila v zvezi s prostorsko rabo zemljišče lahko interesenti dobijo pri podsekretarki za okolje in prostor Barbari Ferlic ter v zvezi s prodajnimi pogoji pri podsekretarki za premoženjsko pravne zadeve Tanji Kocjan, tel. 02/669-06-57, v času uradnih ur. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Ruše

AAA Zlata odličnost