Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

Št. 478-59/2012 Ob-2095/12 , Stran 694
Št. 478-59/2012 Ob-2095/12
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
javno zbiranje ponudb
za podnajem brunarice in zemljišča v Evroparku v Zagorju ob Savi, parc. št. 324/2, k.o. Potoška vas, za opravljanje gostinske dejavnosti
Najemodajalec: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5,1411 Zagorje ob Savi. 1. Predmet javnega zbiranja ponudb: oddaja brunarice, v velikosti 16,50 m2 in zemljišča – zunanje nepokrite površine (ploščad in travnik pred in ob brunarici) v Evroparku v Zagorju ob Savi, parc. št. 324/2, k.o. Potoška vas, v izmeri 80 m2, za namen opravljanja gostinske dejavnosti z vlaganji podnajemnika v ureditev prostora in zunanjih površin. 2. Mesečna najemnina Skupna ponujena minimalna mesečna najemnina izračunana na podlagi Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 81/04) in Odloka o najemu zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, 61/08) ne sme biti nižja 325,00 € mesečno. 3. Ponudbe lahko oddajo fizične in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti in izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom. 4. Ponudba mora izpolnjevati zahtevane pogoje iz dokumentacije za javno zbiranje ponudb, ki jo stranka dvigne na naslovu: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, oziroma je dostopna na spletni strani Občine Zagorje ob Savi. 5. Rok oddaje ponudbe je 16. 4. 2012, do 10. ure, ne glede na vrsto prenosa, na naslov Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za podnajem brunarice in zemljišča v Evroparku v Zagorju ob Savi za opravljanje gostinske dejavnosti«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. 6. Javno odpiranje ponudb bo 16. 4. 2012, ob 12. uri, v sejni sobi, na naslovu Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. 7. Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele do prej navedenega roka, in kot pravilne, ki bodo v skladu s pogoji navedenimi v dokumentaciji o javnem zbiranju ponudb. 8. Ponudniki bodo o izboru najugodnejšega ponudnika obveščeni najkasneje v roku 8 dni po javnem odpiranju ponudb. 9. Z izbranim ponudnikom bo najkasneje v roku 15 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika sklenjena podnajemna pogodba za dobo treh let. Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo v občinski upravi, vsak delovni dan, tel. 03/565-57-14 ali 03/565-57-10. 10. Postopek javnega zbiranja ponudb se bo vodil na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11).
Občina Zagorje ob Savi

AAA Zlata odličnost