Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

Št. 21-383/2012-1 Ob-2124/12 , Stran 693
Št. 21-383/2012-1 Ob-2124/12
Oklic – javni poziv
upravičencem iz 17. člena Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za sklenitev pogodbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije
I. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Sklad) poziva izvajalce gozdarskih storitev, ki so bili na podlagi prvega odstavka 16. člena Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (ZSKZ; Uradni list RS, št. 10/93, 23/96, 8/10 in 58/10) zavezanci za prenos gozdov v lasti Republike Slovenije v upravljanje Skladu oziroma so univerzalni pravni nasledniki teh zavezancev ter s tem upravičenci do sklenitve koncesijske pogodbe za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (RS) na podlagi 17. člena ZSKZ, da Skladu podajo predlog za sklenitev koncesijske pogodbe, kolikor je do danes še niso sklenili. Naslovljene upravičence, ki so zainteresirani za sklenitev koncesijske pogodbe, naprošamo, da v roku 15 dni od objave tega oklica na naslov Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, 1000 Ljub­ljana, pošljejo predlog ter dokumentacijo, iz katere je razvidno, da izpolnjujejo pogoje za sklenitev koncesijske pogodbe za izkoriščanje gozdov v lasti RS na podlagi 17. člena ZSKZ, in sicer: – dokazila da so bili sami oziroma njihovi statusno-pravni univerzalni pravni predniki zavezanci za prenos gozdov v lasti Republike Slovenije v upravljanje Skladu: – izvirnik ali fotokopijo pogodbe med zavezancem in Skladom o prenosu gozdov v upravljanje Skladu, s priloženim seznamom parcel ki so bile prenesene v upravljanje Skladu; ter – verodostojen zgodovinski izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje da gre za predlagatelja, ki je bil zavezanec za prenos gozdov v lasti države v upravljanje Skladu oziroma njegov statusno-pravni univerzalni naslednik ter ima registrirano dejavnost izvajanja gozdarskih del; – dokazila iz katerih izhaja, da predlagatelj izpolnjuje pogoje za izvajanje gozdarskih del za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, določene v Pravilniku o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih (Pravilnik: Uradni list RS, št. 35/94, 50/06 ter 74/11): – izpiski iz poslovnih knjig o osnovnih sredstvih (stroji in ostala mehanizacija), iz katerih je razvidno da predlagatelj izpolnjuje pogoje za izvajalca gozdarskih del, ki jih izvajajo koncesionarji po Uredbi o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uredba: Uradni list RS, št. 98/10), kot jih določa Pravilnik, ter – podatki o zaposlenih, z dokazili o njihovi izobrazbi, iz katerih je razvidno da predlagatelj izpolnjuje pogoje za izvajalca gozdarskih del, ki jih izvajajo koncesionarji po Uredbi, kot jih določa Pravilnik; – seznam parcel, za katere naj bi se sklenila koncesijska pogodba. Sklad si v zvezi s presojo izpolnjevanja pogojev pridržuje pravico, da od posameznega predlagatelja naknadno zahteva dodatna dokazila. II. Po prejemu predloga za sklenitev koncesijske pogodbe bo Sklad z upravičenimi predlagatelji sklenil koncesijsko pogodbo o izkoriščanju gozdov v lasti RS na podlagi 17. člena ZSKZ. Poziv za sklenitev koncesijske pogodbe na podlagi zakona se nanaša na parcele, ki so v upravljanju Sklada in za katere obstaja zakonita podlaga za sklenitev koncesijske pogodbe po 17. členu ZSKZ. Podroben seznam zemljišč je objavljen na spletni strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, URL: http://www.s-kzg.gov.si, pod rubriko »Program prodaje zemljišč in druge javne objave« kot baza podatkov z nazivom »Seznam nekoncesijskih gozdnih površin«. Vpogled v seznam bo mogoč do izteka roka za vložitev predloga za sklenitev koncesijske pogodbe. III. Za upravičence po 17. členu ZSKZ, ki do poteka oklicanega roka ne bodo vložili predloga za sklenitev koncesijske pogodbe, bo štelo, da so odstopili od namena izvajanja koncesijske dejavnosti na podlagi zakona od dne poteka roka za vložitev predloga za sklenitev koncesijske pogodbe do izteka veljavnosti koncesijskega razmerja na podlagi zakona oziroma do 31. 12. 2016. Navedena odpoved upravičenca učinkuje kot prenehanje koncesije na podlagi 17. člena ZSKZ na zemljiščih, ki bodo v tem obdobju na podlagi javnih razpisov kot proste gozdne površine oddane drugim izvajalcem koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti RS, po Uredbi o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 98/10), 47. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/95 …, do 106/10) ter drugih merodajnih predpisih.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost