Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

Št. 187/2012 Ob-2121/12 , Stran 693
Št. 187/2012 Ob-2121/12
Na podlagi 4. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93 in nasl.) ter v skladu s Pravilnikom o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) objavlja
javno zbiranje ponudb
za najem vodnih zemljišč
Zaporedna št. 1 Parc. št. 258, ribnik, v izmeri 4025 m2, k.o. 240 – Mota, v delu, v izmeri 1.711 m2. Zemljišče je po planu opredeljeno kot gozd in v naravi predstavlja opuščen ribnik. Pogoji najema: del parcele se odda v najem kot celota z namenom uporabe za ribnik. Najemnik ne sme omejevati kakršnega koli gospodarjenja z gozdom, dovoliti mora neomejen dostop do dreves na parceli, dreves ne sme odtujiti, s svojim delovanjem ne sme zmanjšati rastnosti sestoja ali kakor koli vplivati na funkcije sestoja v skladu s Pravilnikom o gozdnogospodarskih in gojitvenih načrtih. Najemniku se dovoli prost prehod do vodnih površin preko gozdnih površin, s tem da si najemnik ob morebitni spremembi dovoza predhodno pridobi soglasje Sklada. Najemna pogodba se sklene za dobo deset let, z možnostjo podaljšanja. Izklicna letna najemnina za zemljišče znaša 120,00 EUR. Najemnina, za katero se sklene najemna pogodba, se letno uskladi z objavljeno stopnjo indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu. Zaporedna št. 2 Parc. št. 1856/196, pašnik, v izmeri 17.307 m2, parc. št. 1856/365, njiva, v izmeri 2.881 m2, parc. št. 4587/2, njiva, v izmeri 739 m2, parc. št. 4588/2, njiva, v izmeri 522 m2, parc. št. 4589/2, njiva, v izmeri 60 m2, in parc. št. 4590/2, njiva, v izmeri 424 m2, vse k.o. 1301 – Krška vas. Zemljišča so po planu opredeljena kot drugo ureditveno območje, podrobnejša namenska raba: gramoznica. Pogoji najema: parcele se oddajo v najem kot celota v skupni površini 21.933 m2. Parcele so po dejanski rabi izključno ali delno vodne površine in se oddajajo v najem z namenom uporabe teh vodnih površin. Najemna pogodba se sklene za dobo pet let. Izklicna letna najemnina za zemljišče znaša 1.900,00 EUR. Najemnina, za katero se sklene najemna pogodba, se letno uskladi z objavljeno stopnjo indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu. Ponudbe z navedbo najemnine, za katero je sprejemnik pripravljen skleniti najemno pogodbo, morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljub­ljana, najkasneje do 16. 4. 2012, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo: »Ponudba za najem zemljišča pod zap. št. ____ – Ne odpiraj.«. Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo najemnino. V primeru enakovrednih ponudb bo Sklad najemnika izbral v nadaljnjem postopku javne dražbe, ki bo izvedena v roku 15 dni po odprtju ponudb. Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne najemnine ali bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom, se ne bodo upoštevale. Izbrani ponudnik mora podpisati najemno pogodbo najpozneje v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik. Letno najemnino mora najemnik plačati v celoti, najkasneje v 30 dneh po prejemu računa. Izbrani najemnik bo posest nastopil s podpisom pogodbe. S tem datumom se tudi prične obračunavati najemnino. V primeru, da izbrani najemnik ne bo imel vodnega dovoljenja, se bo najemna pogodba sklenila z odložnim pogojem njegove pridobitve. Sklad si pridružuje pravico, da najemne pogodbe ne sklene z nikomer. Stroške vpisa najemne pogodbe v zemljiško knjigo in druge morebitne stroške plača najemnik. Bodočega najemnika bremenijo tudi materialni stroški javne objave. Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 18. 4., ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljub­ljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/434-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost