Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

Št. 900-3/2012-54 Ob-2145/12 , Stran 685
Št. 900-3/2012-54 Ob-2145/12
Mestna občina Ljub­ljana, Mestni trg 1, Ljub­ljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljub­ljana za leto 2012
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub­ljana, Mestni trg 1, Ljub­ljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena 2.1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor, št. PO2, v izmeri 41,66 m2, z ID oznako 1728-457-3, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Hrenova ul.13, Ljub­ljana, parc. št. 161/18 in 161/28, k.o.1728 Ljub­ljana mesto. Stavba na Hrenovi ul. 13, Ljub­ljana, je že vpisana v kataster stavb, s število stavbe 1728-457, vendar etažna lastnina v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljub­ljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiško­knjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Predmetna nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Izklicna cena: 82.500,00 EUR. 2.2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor, št. PO1, v izmeri 47,80 m2, z ID oznako 1728-457-2, ki se nahaja v pritličju objekta na naslovu Hrenova ul.13, Ljub­ljana, parc. št. 161/18 in parc. št. 161/28, k.o.1728 Ljub­ljana mesto. Stavba na Hrenovi ul. 13, Ljub­ljana, je že vpisana v kataster stavb, s število stavbe 1728-457, vendar etažna lastnina v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljub­ljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiško­knjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Predmetna nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas, do 7. 4. 2016. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Izklicna cena: 94.600,00 EUR. 2.3. Predmet javne dražbe so počitniška stanovanja v Republiki Hrvaški, Červar - Porat, katerih zemljiško­knjižno stanje je urejeno v korist prodajalca: – počitniško stanovanje, št. 80335, v III. nadstropju, v skupni izmeri 25,15 m2, v stavbi Cipresa II, v naselju Červar - Porat v Republiki Hrvaški, vpisani v zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Poreču - Parenzo, parc. št. 864/3, vložek št. 421, podvložek št. 8, k.o. Poreč – etažna knjiga. Nepremičnina je prosta vseh bremen. Izklicna cena: 32.555,00 EUR. – počitniško dvosobno stanovanje, št. 41122, v I. nadstropju, v skupni izmeri 35,88 m2, v stavbi Šterna 3, v naselju Červar - Porat, v Republiki Hrvaški, vpisani v zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Poreču - Parenzo, parc. št. 819, vložek št. 449, podvložek št. 3, k.o. Poreč – etažna knjiga. Nepremičnina je prosta vseh bremen. Izklicna cena: 46.325,00 EUR. – počitniško trosobno stanovanje, št. 12217, v II. nadstropju, v skupni izmeri 54,46 m2, v stavbi Trg Sidro, v naselju Červar - Porat v Republiki Hrvaški, vpisani v zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Poreču - Parenzo, parc. št. 886/3, vložek št. 422, podvložek št. 15, k.o. Poreč – etažna knjiga. Nepremičnina je prosta vseh bremen. Izklicna cena: 70.805,00 EUR. Navedene cene ne vključujejo davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec pristojnemu državnemu organu na območju Republike Slovenije oziroma Republike Hrvaške. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine je 200,00 EUR. 4. Pogoji prodaje 4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa; 4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno; 4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljub­ljana pravico zadržati vplačano varščino; 4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi; 4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe; 4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča ter stroške prevoda pogodbe v hrvaški jezik (za nepremičnine na območju R Hrvaške). 5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljub­ljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000 v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila dne 24. 4. 2012, na sedežu Mestne občine Ljub­ljana, Mestni trg 1, Ljub­ljana, Klub 11, z začetkom ob 10.45, za naslednje nepremičnine: – poslovni prostor PO2 na Hrenovi ulici 13, Ljub­ljana, ob 10.45, – poslovni prostor PO1 na Hrenovi ulici 13, Ljub­ljana, ob 11. uri, – počitniško stanovanje Cipresa II (R Hrvaška), ob 11.15, – počitniško stanovanje Šterna 3 (R Hrvaška), ob 11.30, – počitniško stanovanje Trg Sidro (R Hrvaška), ob 11.45, Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Hrvaške, Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine v Republiki Hrvaški, kar preveri vsak dražitelj zase ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu. – Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. – Predloži izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev. – Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb). 7.1 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 7.2 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 7.3 Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku. 8. Varščina 8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljub­ljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba za počitniško stanovanje _______ v Červarju« oziroma »plačilo varščine – javna dražba za poslovni prostor številka _______ na Hrenovi ul. 13«. 8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Mestni občini Ljub­ljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-11-95, elektronski naslov: mihaela.siker@ljubljana.si, kontaktna oseba je Mihaela Topolovec Šiker. Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru na zgoraj navedenem kontaktu. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljub­ljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11). 10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljub­ljana: www.ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost