Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

Št. 186/2012 Ob-2137/12 , Stran 684
Št. 186/2012 Ob-2137/12
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 14-600/2007), 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00, 68/01 in 56/03), sklepa Občinskega sveta Občine Ig z dne 14. 12. 2011 in sklepa Komisije za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig z dne 7. 12. 2011 objavlja Občina Ig
javno dražbo
za prodajo stanovanjske hiše in gospodarskega poslopja na zemljišču s parcelnimi številkami ID 1702-718/4-0 (ID 4357439) in ID 1702-718/3-0 (ID 5196665) ter pripadajočih parcel s parcelnimi številkami 1702-718/2-0 (ID 3518081) in 1702-718/1-0 (ID 4357437), vse k.o. 1702 Tomišelj, na naslovu Brest 18, Ig
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel. 01/280-23-00, faks 01/280-23-22, e-mail: obcina-ig@siol.net. 2. Opis predmeta prodaje: obstoječa stanovanjska hiša s pripadajočim gospodarskim poslopjem na zemljišču s parcelno številko 718/4 in 718/3 ter pripadajočima parcela s parcelnimi številkami 718/2 in 718/1, vse k.o. 1702 Tomišelj. Površina navedenih parcel znaša 473 m2. 3. Prodajalec izrecno opozarja potencialne kupce, da je stanovanjski objekt v zelo slabem stanju, da bi ga bilo zato potrebno za namene bivanja temeljito prenoviti oziroma da bi bilo iz vidika investicije učinkoviteje zgraditi nadomestni objekt. Del stanovanjskega objekta se po katastrskih podatkih nahaja na sosednji parceli št. 720/3, iste k.o., v zvezi z omogočanjem dostopa do stanovanjskega objekta in parkiranjem osebnih vozil pa je v teku spor zaradi motenja posesti, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Ljub­ljani, opr. št. P 2369/2011. 4. Na podlagi potrdila o namenski rabi zemljišča z dne 1. 2. 2012, št. 35011/045/2012, velja za navedene štiri parcele Dolgoročni plan občine in mesta Ljub­ljane za obdobje 1986-2000 za območje Občine Ig (UL SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 70/98, 23/00) ter Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Ig (UL SRS, št. 4/85, 3/90, in Uradni list RS, št. 40/92, 5/93, 70/98, 12/99, 23/00, 26/04). Oznaka prostorske enote parcel je VS 16/2 Brest, osnovna namenska raba je S-območje stanovanj, podrobnejša namenska raba pa je 2D – območje za gradnjo družinskih stanovanjskih hiš – vaška jedra. 5. Izklicna cena znaša 62.000,00 EUR + 2 % DDV, ki znaša 1.240,00 EUR, skupaj tako znaša izklicna cena znesek 63.240,00 EUR z vključenim 2 % DDV. 6. Javna dražba navedenih nepremičnin se bo vršila dne 25. 4. 2012, v prostorih Občine Ig, in sicer ob 15.30. 7. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno v višini 63.240,00 EUR za znesek najmanj 1.000,00 EUR. 8. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 15 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina po 10. točki se bo uspelemu dražitelju vštela v kupnino. V primeru, da v roku 15 dni ne pride do podpisa pogodbe po krivdi uspelega dražitelja, se šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina pa zapade prodajalcu. 9. Rok plačila celotne kupnine je največ v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina pa zapade v korist prodajalca. 10. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi z nakupom ter prenosom lastninske pravice plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu kupnine izstavila overjeno zemljiško­knjižno dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno posest nepremičnine. 11. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi, mora najkasneje do začetka javne dražbe nakazati varščino v višini 10 % cene, torej znesek 6.324,00 EUR, in sicer na račun prodajalca Občine Ig, številka računa 01237-0100000320, sklic 1716000-122, s pripisom javna dražba za parcelo Brest 18, Ig, ter se na javni dražbi izkazati z originalnim bančnim potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od javne dražbe. 12. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse fizične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, in ki: – pravočasno plačajo varščino, – predložijo davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV, – predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec, – predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine. 13. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno. 14. Interesenti se lahko pred začetkom javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije bo v imenu prodajalca nudil Janez Miklič, tel. 051/412-304. 15. Župan ali komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti postopek do sklenitve pravnega posla, dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice do nikakršne odškodnine, razen do vračila eventuelno že vplačane varščine.
Občina Ig

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti