Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

Št. 186/2012 Ob-2136/12 , Stran 683
Št. 186/2012 Ob-2136/12
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 14-600/07), 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Statuta Občine Ig (Uradni list št. 2/00, 68/01 in 56/03), sklepa Občinskega sveta Občine Ig z dne 14. 12. 2011 in sklepa Komisije za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig z dne 7. 12. 2011 objavlja Občina Ig
javno dražbo
za prodajo stanovanja na naslovu Zagorica 5, 1292 Ig, številka stanovanja št. 16/II. nadstropje, ID znak nepremičnine 1700-1261-31, posamezni del št. 31 v stavbi, št. 1261, k.o. 1700 Ig (ID 5425645).
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel. 01/280-23-00, faks 01/280-23-22, e mail: obcina-ig@siol.net. 2. Opis predmeta prodaje: dvosobno stanovanje, št. 16, v II. nadstropju stanovanjskega bloka, na naslovu Zagorica 5, 1292 Ig, v izmeri 58,15 m2, s pripadajočo shrambo oziroma kletnim prostorom, v izmeri 2,45 m2 in ustreznim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe v etažni lastnini. 3. V zemljiški knjigi je kot lastnik navedene nepremičnine vpisano Mesto Ljub­ljana, družbena lastnina, Mestni trg 1, Ljub­ljana, vendar se pod zadevo DN št. 8000115786/2011 (ID postopka 202607) nahaja predlog za vknjižbo lastninske pravice v korist Občine Ig. 4. Izklicna cena za stanovanje znaša 59.000,00 EUR+ 2 % DDV, ki znaša 1.180,00 EUR, skupaj tako znaša izklicna cena 60.180,00 EUR z vključenim 2 % DDV. 5. Prodajalec izrecno opozarja potencialne kupce, da je stanovanje v izredno slabem stanju in da je potrebno popolne in celovite adaptacije. Nepremičnina se zato kupuje po načelu videno-kupljeno. 6. Javna dražba navedenih nepremičnin se bo vršila dne 25. 4. 2012, v prostorih Občine Ig, in sicer ob 16. uri. 7. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno v višini 60.180,00 EUR za znesek najmanj 1.000,00 EUR. 8. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 15 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina po 9. točki se bo uspelemu dražitelju vštela v kupnino. V primeru, da v roku 15 dni ne pride do podpisa pogodbe po krivdi uspelega dražitelja, se šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina pa v celoti zapade prodajalcu. 9. Rok plačila celotne kupnine je največ v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina pa zapade v korist prodajalca. 10. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi z nakupom ter prenosom lastninske pravice plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu kupnine izstavila overjeno zemljiško­knjižno dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno posest nepremičnine. 11. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi, mora najkasneje do začetka javne dražbe nakazati varščino v višini 10 % cene, torej znesek 6.018,00 EUR, in sicer na račun prodajalca Občine Ig, številka računa 01237-0100000320, sklic 1716000-478, s pripisom javna dražba za stanovanje Zagorica 5, Ig, ter se na javni dražbi izkazati z originalnim bančnim potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od javne dražbe. 12. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse fizične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, in ki: – pravočasno plačajo varščino, – predložijo davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV, – predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec, – predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine. 13. Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno. 14. Interesenti se lahko pred začetkom javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije bo v imenu prodajalca nudil Janez Miklič, in sicer na tel. 051/412-304. 15. Župan ali komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti postopek do sklenitve pravnega posla, dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice do nikakršne odškodnine, razen do vračila eventuelno že vplačane varščine.
Občina Ig

AAA Zlata odličnost