Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

Ob-2140/12 , Stran 683
Ob-2140/12
Gorenjska banka d.d., Kranj zaradi poplačila terjatev z realizacijo zastavnih pravic na A) 17.384 navadnih, imenskih, kosovnih delnicah družbe Merkur d.d. z oznako MER, na B) 22.373 navadnih, imenskih, kosovnih delnicah družbe Merkur d.d. z oznako MER, ter na C) 58.600 navadnih, imenskih, kosovnih delnicah družbe Merkur d.d. z oznako MER, na podlagi 167. člena Stvarnopravnega zakonika v zvezi z 282. členom ZFPPIPP razpisuje
javno dražbo
za prodajo treh paketov nematerializiranih vrednostnih papirjev paketa A) 17.384 navadnih, imenskih, kosovnih delnic družbe Merkur d.d., paketa B) 22.373 navadnih, imenskih, kosovnih delnic družbe Merkur d.d. in paketa C) 58.600 navadnih, imenskih, kosovnih delnic družbe Merkur d.d.
izdanih v obliki nematerializiranih vrednostnih papirjev in vpisanih pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljub­ljana z oznako MER, kar predstavlja 0,566911 % (paket A) oziroma 0,729607 % (paket B) oziroma 1,911008 % (paket C) osnovnega kapitala družbe Merkur d.d. 1. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 17. 4. 2012, s pričetkom ob 14. uri, na sedežu Gorenjske banke d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj (v nadaljevanju: organizator dražbe ali banka), v Mali sejni sobi (5. nadstropje). 2. Informacija pomembna za pravni promet Kupec bo kupil: A) paket 17.384 navadnih, imenskih, kosovnih delnic družbe Merkur – trgovina in storitve, d.d., Naklo, Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, matična št.: 5003563000 oznake MER (»Paket A«), ki bodo proste pravic tretjih oseb in v zvezi s katerimi za kupca ne bo veljala nikakršna omejitev razpolaganja in /ali B) paket 22.373 navadnih, imenskih, kosovnih delnic družbe Merkur – trgovina in storitve, d.d., Naklo, Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, matična št.: 5003563000 oznake MER (»Paket B«), ki bodo proste pravic tretjih oseb in v zvezi s katerimi za kupca ne bo veljala nikakršna omejitev razpolaganja in/ali C) paket 58.600 navadnih, imenskih, kosovnih delnic družbe Merkur – trgovina in storitve, d.d., Naklo, Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, matična št.: 5003563000 oznake MER (»Paket C«), ki bodo proste pravic tretjih oseb in v zvezi s katerimi za kupca ne bo veljala nikakršna omejitev razpolaganja. Na dražbi se prodaja samo celotna količina delnic posameznega paketa delnic, tako da nakup dela količine posameznega paketa delnic ni mogoč. 3. Omejitev upnikove obveznosti prodati delnice: upnik ni dolžan opraviti dražbe in prodati delnic, ki so predmet dražbe, če je tretja oseba do začetka dražbe od upnika odkupila terjatve, zaradi poplačila katerih se vodi dražba. 4. Pogoji dražbe in sklenitev pogodbe 4.1. Na dražbi lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe. Navedene osebe (v nadaljevanju tudi dražitelji ali udeleženci) lahko sodelujejo na dražbi, če bodo pravočasno vplačale varščino za posamezen paket delnic. Varščina za posamezen paket delnic za udeležbo na dražbi znaša za Paket A 1.738,40 EUR, za Paket B 2.237,30 EUR in za Paket C 5.860,00 EUR in mora prispeti na račun Gorenjske banke d.d., Kranj, št. SI56 01000-0000700035 (nakazilo s sklicem 11 3814017-2023789 z navedbo »varščina – Merkur d.d.- paket A«; nakazilo s sklicem 11 3933016-2935335 z navedbo »varščina – Merkur d.d.- paket B«; nakazilo s sklicem 11 3933016-2935249 z navedbo »varščina – Merkur d.d.- paket C«) najkasneje do dne 16. 4. 2012, do 12. ure. 4.2. Z vplačilom varščine se šteje, da je dražitelj sprejel izklicno ceno. Kolikor bi pravočasno vplačalo varščino več dražiteljev in na dražbi nobeden ne bi zvišal cene, se šteje, da je kupec paketa delnic tisti, ki izkaže, da je izmed vseh dražiteljev časovno najprej oddal nalog banki za plačilo varščine za posamezen paket pod pogojem, da je imel nalogodajalec v trenutku naloga na svojem računu prosta denarna sredstva najmanj v višini varščine. Potrdilo o vplačilu varščine in potrdilo ali izjavo banke o stanju prostih denarnih sredstev najmanj v višini varščine na računu nalogodajalca v trenutku oddaje naloga za plačilo, iz katerih bo razviden točen čas (ura, minuta, sekunda) oddaje naloga in stanja o prostih denarnih sredstev v času dajanja naloga, mora vsak dražitelj predložiti predsedniku dražbene komisije najkasneje pol ure pred pričetkom dražbe. Prav tako mora dražitelj priložiti številko računa za primer vračila vplačane varščine. Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, bo varščina vrnjena prvi naslednji delovni bančni dan po zaključku dražbe. Vplačana varščina se ne obrestuje. Dražitelju, ki na dražbi uspe, se varščina šteje za aro, ki se jo všteje v izpolnitev obveznosti plačila kupnine razpisniku dražbe. Gorenjska banka d.d. je kot zastavna upnica oproščena plačila varščine za sodelovanje na dražbi. V primeru, da se dražbe poleg zastavne upnice udeležijo še drugi dražitelji in na dražbi nihče ne zvišuje cene, se šteje, da je kupec paketa delnic tisti dražitelj, ki je vplačal varščino oziroma tisti izmed več dražiteljev, ki so vplačali varščino in ki se določi v skladu s prvim odstavkom te točke 4.2. 4.3. Izhodiščna izklicna cena za eno delnico MER znaša 1,00 EUR (z besedo: en euro), kar je 17.384 EUR za celoten paket A) delnic MER, 22.373 EUR za celoten paket B) delnic MER in 58.600 EUR za celoten paket C) delnic MER. Dražba se bo opravila z zviševanjem izklicne cene za 0,50 (z besedo: nič celih petdeset eurov) EUR na delnico (korak dražbe), kar znaša za celoten paket A) delnic po 8.692,00 EUR, za celoten paket B) delnic po 11.186,50 EUR in za celoten paket C) delnic po 29.300 EUR. Osnova konkuriranja ponudnikov na dražbi je samo cena. 4.4. Udeleženec mora pred začetkom dražbe svojo identiteto izkazati z naslednjimi listinami: – domača pravna oseba z izpiskom iz sodnega registra, ki ni starejši od sedmih dni pred dnevom dražbe; – tuja pravna oseba z overjenim prevodom izpiska iz registra svojega sedeža, ki ni starejši od sedmih dni pred dnevom dražbe; – domača fizična oseba z osebno izkaznico ali potnim listom; – tuja fizična oseba s potnim listom. Pooblaščenci se morajo pred dražbo izkazati z veljavnim pooblastilom za dražbo, ki mora biti v overjenem prevodu v slovenski jezik v primeru, da je v tujem jeziku. 4.5. S trenutkom razglasitve prodaje predmeta dražbe, dražitelju s strani predsednika dražbene komisije, se šteje, da je prodajna pogodba med banko in uspelim dražiteljem za predmet dražbe sklenjena za kupnino, doseženo na dražbi. Razpisnik dražbe in dražitelj (drug kot zastavna upnica), ki je na dražbi uspel, bosta takoj po zaključku dražbe podpisala pisno pogodbo za posamezen paket delnic naslednjo vsebino: 1. predmet prodaje z navedbo izdraženega paketa delnic MER iz tega razpisa; 2. kupnina je enaka izklicni ceni, ki jo je sprejel dražitelj; 3. varščina se šteje za aro, dano v znamenje sklenitve prodajne pogodbe in se jo všteje v kupnino; 4. kupec mora preostali del kupnine plačati v roku 8 dni, šteto od podpisa prodajne pogodbe tako, da znesek v višini kupnine, zmanjšan za aro, plača na račun banke, št. SI56 01000-0000700035; naslednji bančni delovni dan po plačilu preostale kupnine bo banka podala KDD nalog za prenos delnic zaradi uresničitve zastavne pravice na račun kupca z nalogom za izbris zastavne pravice; 5. rok za plačilo kupnine je bistvena sestavina prodajne pogodbe; če kupec v roku, določenem v prejšnji točki ne plača preostalega dela kupnine, se šteje prodajna pogodba za razvezano in banka obdrži aro; 6. banka ne odgovarja za pravne in stvarne napake na predmetu prodaje; kupec priznava, da se je pri odločanju o sklenitvi te pogodbe v celoti zanesel na svojo lastno oceno družbe Merkur d.d. in priznava, da te pogodbe ne sklepa oziroma delnic ne kupuje na podlagi zaupanja v kakršnokoli izrecno ali implicitno izjavo ali jamstvo prodajalca. 5. Pravila dražbe: pisni izvodi pravil dražbe bodo na voljo udeležencem eno uro pred razpisano dražbo v prostoru, kjer se bo dražba opravila.
Gorenjska banka d.d.

AAA Zlata odličnost