Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

Št. 33101-2/2012 Ob-2158/12 , Stran 679
Št. 33101-2/2012 Ob-2158/12
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 51/07) (v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 (Uradni list RS, št. 24/12) Občinska uprava Mestne občine Novo mesto objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto v letu 2012
I. Predmet javnega razpisa: Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2012 v okvirni višini 137.700 EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006. II. Okvirna višina razpisanih sredstev Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sredstev Upravičenci do sredstev so: (1) za ukrepe od 1. do 4. točke poglavja II tega razpisa: – nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih pro­izvodov, imajo sedež na območju občine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine ali – člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež in kmetijske površine na območju občine; (3) za ukrep iz 5. točke poglavja II tega razpisa: – registrirana stanovska društva in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine; (4) za ukrep iz 6. točke poglavja II tega razpisa: – nosilci kmetijskih gospodarstev ali člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež in kmetijske površine na območju občine – in so ali se bodo registrirali za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju IV. tega razpisa. IV. Ukrepi 1. Investicije v kmetijska gospodarstva – ukrep 1 Okvirna višina razpisanih sredstev je za: – nakup strojev in opreme: 65.000 EUR (PP 14042114), – naložbe v zemljišča: 13.000 EUR (PP 14042114). Namen ukrepa Nameni ukrepa so: spodbujanje sofinanciranja naložb kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih pro­izvodov, naložb v higieno in dobro počutje domačih živali ter naložb v pridelovanje hrane na okolju prijazen način s ciljem izboljšanja delovnih in življenjskih pogojev na kmetijskih gospodarstvih ter gospodarske učinkovitosti le-teh. Predmet podpore – upravičeni stroški: – nakup strojev in opreme, – izdelava projektne dokumentacije in študije izvedljivosti, – agromelioracijska dela: manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo poseg v prostor (za površine nad 0,3 ha), – postavitev večletnih nasadov: za nakup sadilnega materiala, pripravo zemljišča in postavitev opore in ograje, postavitev proti točne zaščite (za trajne nasade nad 0,3 ha površine). Podpore se ne dodelijo za: – davke, razne takse in režijske stroške, – stroške zavarovanja, – stroške za refinanciranje obresti, – nakup drugega ali kateregakoli naslednjega traktorja na kmetiji na kateri že imajo traktor mlajši od 10 let, – nakup traktorja brez štirikolesnega pogona, – za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, – investicije povezane z namakanjem in osuševanjem kmetijskih zemljišč, – samostojen nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč, – nakup enoletnih rastlin, – investicije, izvedene s pomočjo finančnega leasinga, – investicije v naložbe trgovine, – investicije, ki se izvajajo izven območja občine, – investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU in – nakup pro­izvodnih pravic. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2012 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – mnenje o ekonomski upravičenosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi, – v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezna dovoljenja, – v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta ali izris GERK-a s podatki, finančno ovrednoten popis in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba. Pogoji za dodelitev sredstev: – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo, – investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, – vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin po Zakonu o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 70/95, 54/99 Odl. US: U-I-76/97), – kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo zadostiti vsaj enemu od navedenih namenov ukrepa. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – najvišja stopnja pomoči znaša do 40 % upravičenih stroškov investicije, – skupna predračunska vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca sme znašati največ 25.000 EUR brez DDV; – najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v obdobju treh proračunskih let. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je investicija finančno upravičena, – ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti, – ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije. Ukrep 2: Varstvo tradicionalne krajine in stavb Okvirna višina razpisanih sredstev 10.000 EUR (PP 14042114) Namen ukrepa Namen ukrepa je sofinanciranje naložb v obnavljanje kulturne dediščine na podeželju s ciljem ohranjanja le-te in s tem izboljšanja kakovosti življenja na podeželju in večje gospodarske vitalnosti podeželja. Predmet podpore Pomoč se dodeli za: – naložbe, namenjene varstvu dediščine pro­izvodnih sredstev na kmetijah kot so kmetijska poslopja (npr. kozolci), če naložba ne povzroči povečanja pro­izvodne zmogljivosti kmetije. Upravičeni stroški: – stroški priprave dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), projekt gradnje ali obnove, – stroški nakupa materiala in izvedbe del. Pomoč se ne dodeli za: – davke, razne takse in režijske stroške, – stroške zavarovanja, – stroške za refinanciranje obresti, – za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, – investicije, ki se izvajajo izven območja občine in – investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2012 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ali posestni list, – mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi, – v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno dovoljenje za objekt. Pogoji za dodelitev sredstev: – objekt mora biti registriran v katastru stavb (Geodetska uprava RS), – objekt mora biti vpisan v register nepremične kulturne dediščine, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo, – investicija mora zadostiti namenu ukrepa. Finančne določbe: – za pro­izvodna sredstva na kmetijah do 60 % dejanskih stroškov, če naložba ne povzroči povečanja pro­izvodne zmogljivosti kmetije. – najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je investicija upravičena. 3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij – ukrep 3 Okvirna višina razpisanih sredstev: 3.000 EUR (PP 14042108) Namen ukrepa Namen ukrepa je s sofinanciranjem zavarovalnih premij spodbuditi kmete k večjemu obsegu zavarovanj s ciljem zmanjšati posledice in tveganja, ki jih pri pridelavi hrane povzročijo naravne nesreče in izgube nastale zaradi bolezni domačih živali. Predmet podpore – upravičeni stroški Sofinancirajo se stroški zavarovalne premije v tekočem koledarskem letu kot to določa Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro­izvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 102/10) na nacionalnem nivoju, in sicer: – zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni – upravičencem, ki od 1. januarja 2012 sklenejo zavarovalno pogodbo pri izvajalcih zavarovanj. Podpore se ne dodelijo: – za tiste deleže pomoči, ki jih z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro­izvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2012 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske pro­izvodnje za leto 2012. Pogoji za dodelitev sredstev: – pogoji in višina sofinanciranja, ki so določeni v Uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro­izvodnje in ribištva, – vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50 % upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije za zavarovanje živali za primer bolezni. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti. 4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč – ukrep 4 Okvirna višina razpisanih sredstev: 1.700 EUR (PP 14042115). Namen ukrepa Namen ukrepa je združevanjem in menjavo razdrobljenih in razpršenih kmetijskih zemljišč na območju občine izboljšati velikostno strukturo kmetij in s tem omogočiti učinkovitejšo obdelavo lastnikom kmetijskih zemljišč. Predmet podpore: – stroški pravnih in upravnih postopkov, nastalih pri medsebojni menjavi ali zaokrožitvi kmetijskih zemljišč, – stroški geodetskih storitev. Podpore se ne dodelijo: – za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, – za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2012 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – kopijo katastrskega načrta in posestni list ali izris GERK-a s podatki, – mnenje pristojne strokovne službe, da predlagani promet s kmetijskimi zemljišči prispeva k zaokroževanju zemljišč kmetijskega gospodarstva, – notarsko overjeno pogodbo, – račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla, – v primeru, da upravičenec ob prijavi na razpis predloži ponudbo oziroma predračun za stroške, nastale pri izvedbi pravnih in upravnih postopkov oziroma geodetskih storitev, izroči račune in notarsko overjeno pogodbo pri zahtevku za izplačilo. Pogoji za dodelitev sredstev: – vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev do 100 % dejansko nastalih upravičenih stroškov. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti. 5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – ukrep 6 Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 40.000 EUR (PP 14042117). Namen ukrepa Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobivanje novih znanj za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti in možnosti koriščenja storitev tehnične podpore v kmetijstvu, kar je temeljni pogoj za izvajanje primarne kmetijske dejavnosti. Predmet podpore – upravičeni stroški: – stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov usposabljanja, – stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot je to rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje, – stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi, – stroški tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški izdaje publikacij, materialni stroški priprave in dostave izdelkov na razstave, stroški najemnine in opremljanja razstavnih prostorov, – stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, z izjemo pro­izvodov iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja, znamke in poreklo imenovani, – stroški publikacij, katalogov ali spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o pro­izvajalcih iz dane regije ali pro­izvajalcih danega pro­izvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni pro­izvajalci enake možnosti, da so predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiskanja katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani). Podpore se ne dodelijo: – za že izvedene aktivnosti, – za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, – za stroške storitev povezanih z običajnimi operativnimi stroški, na primer: rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve, svetovanja in izobraževanja, ki so sofinancirana iz drugih javnih sredstev. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: – registrirana stanovska društva in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine: – finančno ovrednoten letni program dela, – seznam članov, – ustrezna dokazila o izvedbi programa tehnične pomoči tj. o izvedenih aktivnostih, – predračune oziroma dokazila za nastale stroške. Pogoji za dodelitev sredstev: Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Finančne določbe: – pomoč se dodeli do 100 % upravičenih stroškov, – pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali je vsebina vloge ustreza namenu ukrepa. 6. Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah – UKREP 7 Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 5.000 EUR (PP 14042102). Predmet podpore Predmet podpore je zagotavljanje pogojev za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v: – predelavo kmetijskih pro­izvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05, 45/08), – predelavo kmetijskih pro­izvodov, ki ni niso zajeti v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05, 45/08), – turizem na kmetiji, – dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, – pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov, – kompostiranje organskih snovi. Upravičeni stroški ukrepa: – vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, – nakup nove opreme, – stroški promocije, – splošni stroški. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2012 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te, – pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo ali rekonstrukcijo objekta), – račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih, – fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana, – mnenje pristojne strokovne službe o ekonomski upravičenosti investicije – vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti. Pogoji za dodelitev sredstev: – upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05, 45/08), – dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – najvišji delež pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov (brez DDV) investicije za posamezno vrsto dopolnilnih dejavnosti, – skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca sme znašati največ 20.000 EUR brez DDV, – skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je investicija finančno upravičena. V. Vsebina vloge Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje: – izpolnjen prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto v letu 2012« (obrazci bodo na razpolago na prijavnem mestu in spletnih straneh Mestne občine Novo mesto), – fotokopijo zbirne vloge za leto 2012 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – obvezne priloge k vlogi kot dokazilo k posameznemu ukrepu: predračuni oziroma ponudbe, mnenje kmetijske svetovalne službe (zahtevana dokumentacija je navedena pri posameznem ukrepu). VI. Obravnava vlog Popolne in pravočasno prispele vloge bo obravnavala strokovna komisija, imenovana s strani župana Mestne občine Novo mesto. Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov: – zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2012, – zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev v proračunu. O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka za izplačilo finančnih sredstev s poročilom o izvedenih aktivnostih. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo: – dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi, situacije in druga potrdila o plačilu računov s katerimi se uveljavlja pomoč), – poročilo o izvedenih aktivnostih. Pogoj za dodelitev sredstev je sprejet proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2012. VII. Rok za prijavo na javni razpis Vloge sprejemamo najkasneje do vključno 1. junija 2012 oziroma do porabe sredstev na posameznih postavkah. Vloge bo sprejemala in obravnavala strokovna služba Mestne občine Novo mesto. V primeru porabe sredstev pred tem datumom, bo zaprtje razpisa objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, prepozne ali po pozivu na dopolnitev nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem posebej obveščeni. Vlagatelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni s sklepom. VIII. Mesto oddaje vlog in informacije Vloge sprejemamo v uradnih delovnih dnevih oziroma v času uradnih ur na naslovu: – Mestna občina Novo mesto, Urad za premoženjske zadeve in kmetijstvo, Seidlova cesta 1, Novo mesto. V primeru oddaje vloge po pošti je potrebno vlogo poslati v zaprti kuverti, na naslov: – Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, s pripisom »Za javni razpis – kmetijstvo 2012«. Dodatne informacije v zvezi z razpisom so na voljo na tel. 07/393-92-62 (Vera Vesely) ali na elektronskem naslovu: vera.vesely@novomesto.si. Informacije o razpisu so objavljene tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto, www.novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto

AAA Zlata odličnost