Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

Št. 215-4/2012 Ob-2144/12 , Stran 676
Št. 215-4/2012 Ob-2144/12
Na podlagi 106.f do 106.i člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12), 3. člena Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), 217. do 231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10 in 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), določb Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2012 (Uradni list RS, št. 22/12) in 8. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) Mestna občina Celje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v Mestni občini Celje, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Celje in Republike Slovenije za leto 2012
1. Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Celje (MOC), Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, tel. 03/426-57-00, faks: 03/426-56-82. 2. Predmet razpisa so prireditve, projekti in dogodki, ki prispevajo k promociji mesta in večajo njegovo prepoznavnost v lokalnem in mednarodnem okolju. Obravnavane bodo vloge za enkratne prireditve in dogodke, ki se bodo izvajali in zaključili v letu 2012. Med prireditve in dogodke sodijo organizacija prireditev, proslav, predstav, festivalov in drugih enkratnih dogodkov, gostovanja doma in v tujini in podobno. Med projekte sodijo izdaja knjig, brošur, zvočnih in filmskih zapisov ipd., ki se načrtujejo skozi daljše časovno obdobje. Prireditve, dogodki in projekti ne smejo biti predmet drugih financiranj iz proračuna MOC in Republike Slovenije ter pomenijo pomemben prispevek pri zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti občine. 3. Pogoji in merila Pogoji: Prireditve, projekti in dogodki, ki bodo sofinancirani skladno s tem razpisom, morajo zadostiti naslednjim pogojem: – morajo biti izvedeni na območju MOC ali pa morajo ustvarjalci izhajati iz MOC, če gre za projekt ali prireditev, ki bo izvedena izven MOC; – morajo biti odprtega značaja in dostopni širšemu krogu obiskovalcev; – morajo imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja; – morajo imeti svojo prepoznavno vsebino in značaj; – morajo predstavljati mesto oziroma dogodke v njem; – morajo prispevati k promociji in prepoznavnosti Celja in njegovih ustvarjalcev; – morajo predstavljati tuje mesto oziroma njihovo ustvarjanje; – se bodo izvajali in zaključili v letu 2012. Pravico do sofinanciranja največ dveh prireditev, projektov ali dogodkov imajo: – društva, ki imajo sedež na območju MOC in so registrirana v skladu z Zakonom o društvih; – samostojne fizične osebe s sedežem v MOC (s.p.); – pravne osebe s sedežem v MOC; – avtorske skupine in samostojni kulturni delavci s stalnim bivališčem na območju MOC. Prijavitelji prireditev, projektov in dogodkov, ki se po vsebini uvrščajo na več razpisanih področij, lahko za isti namen kandidirajo samo na enem od javnih razpisov oziroma javnih pozivov MOC. Merila: Komisija pri odločanju o sofinanciranju upošteva naslednja merila in kriterije: – kakovost, preglednost in inovativnost projekta, – preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije, – tradicionalnost in inovativnost projekta, – celovita promocija projekta, – projekt, ki je usmerjen v revitalizacijo javnih površin in vzpostavljanje novih prizorišč na območju MOC, – visoka in kakovostna zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti oziroma zastopanost vrhunskih mednarodnih ustvarjalcev na področju kulture oziroma smiselno za vsa ostala področja družbenega delovanja (šport, izobraževanje ipd.), – udeležba na mednarodnih gostovanjih, profesionalnih festivalih, katerih selektorji so vrhunska imena mednarodnega umetniškega kroga in so izvajalci le profesionalci oziroma smiselno za vsa ostala področja (šport, izobraževanje ipd.), – dosedanje delo in reference, – komisija lahko za dogodke izjemnega pomena za MOC in njeno promocijo, mednarodno prepoznavnost, razvojne potenciale, ki vključujejo večje število sodelujočih in so namenjeni širokemu krogu gledalcev oziroma obiskovalcev, doseženemu številu točk po zgoraj navedenih kriterijih dodeli dodatne točke. Podrobnejši način ocenjevanja po navedenih kriterijih in določitev višine sofinanciranja so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na spletni strani MOC (http://moc.celje.si, meni Javna naročila, razpisi in javni natečaji za delovna mesta). 4. Okvirna višina sredstev Višina razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega razpisa znaša 62.000,00 EUR. Od tega na prvem razpisnem roku (4. 5. 2012) 24.000,00 EUR, na drugem razpisnem roku (12. 6. 2012) 20.000,00 EUR in na tretjem razpisnem roku (21. 9. 2012) 18.000,00 EUR. Odobrena sredstva bodo prijaviteljem nakazana po izvedbi prijavljene prireditve, podpisani pogodbi in po predložitvi popol­nega končnega finančnega in vsebinskega poročila. 5. Rok porabe sredstev Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012. 6. Vsebina prijave Prijavitelji morajo vložiti vlogo v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami oziroma dokazili, ki so navedeni v njej. Prijavitelj mora uporabljati podatke iz uradnih evidenc. 7. Rok za predložitev prijav in način predložitve Vloge je mogoče oddati po pošti, na naslov Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ali oddati v Glavni pisarni MOC, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, v času uradnih ur, in sicer najkasneje do: – 4. maja 2012, do 12. ure, za dogodke, prireditve in projekte, ki so se oziroma se bodo izvajali in zaključili v obdobju od 1. januarja do 31. maja 2012, – 12. junija 2012, do 15. ure, za dogodke, prireditve in projekte, ki. se bodo izvajali in zaključili v obdobju od 1. junija do 30. septembra 2012, – 21. septembra 2012, do 12. ure, za dogodke, prireditve in projekte, ki. se bodo izvajali in zaključili v obdobju od 1. oktobra do 31. decembra 2012. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici, z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v Mestni občini Celje za leto 2012«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepravilno opremljene vloge bodo kandidatom vrnjene neodprte. 8. Datum odpiranja prijav in obveščanje o izidu javnega razpisa Komisija bo vloge, ki bodo prispele do 4. maja 2012, do 12. ure, obravnavala v tednu od 7. do 10. maja, vloge, ki bodo prispele do drugega roka, to je do 12. junija 2012, do 15. ure, v tednu od 13. do 15. junija in vloge, ki bodo prispele do tretjega roka, to je 21. septembra 2012, do 12. ure, v tednu od 24. do 27. septembra. Odpiranje vlog na javni razpis ni javno. Če bo strokovna komisija ugotovila, da prijava ni popolna, bo pisno pozvala prijavitelja, da vlogo v roku 8 dni dopolni. Če prijavitelj v določenem roku vloge ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna. Izbranim prejemnikom sredstev se bo izdal sklep o izboru in se jih hkrati pozvalo k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Vsi prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po sprejemu odločitve o dodelitvi sredstev. Prijavitelj vloge lahko vloži na župana pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Župan mora o pritožbi odločiti v roku 30 dni s sklepom. MOC bo z izbranim prijaviteljem sklenila pogodbo o sofinanciranju v letu 2012, v kateri bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev. 9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka razpisnih rokov objavljena na spletnem portalu MOC (http://moc.celje.si/, meni Javna naročila, razpisi in javni natečaji za delovna mesta). Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo v Kabinetu župana, pri Andrijani Mančič, tel. 03/426-56-30 oziroma na elektronskem naslovu: andrijana.mancic@celje.si.
Mestna občina Celje

AAA Zlata odličnost