Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

Ob-2090/12 , Stran 671
Ob-2090/12
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (11/11 – ZJF-UPB4 in 110/11), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09) in Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2012 (Uradni list RS, št.18/12) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško,
javni razpis
za sofinanciranje dogodkov v Občini Krško za leto 2012
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je finančna pomoč pri organizaciji dogodkov, ki jih organizirajo sub­jekti, ki delujejo na območju Občine Krško. Dogodki se bodo izvajali v letu 2012. III. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Krško, – da sodelujejo z organi Občine Krško in jih obveščajo o svojih aktivnostih, – s svojim delom posredno promovirajo ali povečujejo prepoznavnost Občine Krško, – predmet financiranja je v javno korist. IV. Višina razpoložljivih sredstev Predvidena višina sredstev namenjenih za sofinanciranje v letu 2012 je 22.000,00 €. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 1133 – Stroški pokroviteljstev in prireditev. Sredstva se delijo na podlagi pridobljenih točk, ki jih komisija dodeli glede na merila, ki so sestavni del tega razpisa. Najvišji možen znesek pridobljenih finančnih sredstev je 850,00 €; v primeru izplačila fizični osebi je najvišji možen znesek 850,00 € bruto. V. Rok za črpanje sredstev: rok za črpanje odobrenih sredstev je 30. 11. 2012 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna oziroma do porabe razpoložljivih sredstev. VI. Merila in pogoji za dodeljevanje sredstev: 1. Posebni pogoji: – vsebina prijavljenega programa je v skladu s predmetom razpisa – vlagatelji, ki so redno oziroma v celoti izpolnjevali svoje pogodbene obveznosti do Občine Krško. 2. Merila za izbor: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V primerih, ko društvo pridobiva sredstva iz občinskega proračuna, na podlagi sofinanciranja dejavnosti društev, omejitev poslovanja, ki se nanaša na 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ne velja le pod pogojem, da se občinski svetnik Občine Krško – funkcionar oziroma njegov družinski član (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti), ki je poslovodja (predsednik društva), član poslovodstva ali zakoniti zastopnik oziroma če je več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu društva, izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka dodeljevanja sredstev v javnem razpisu. VIII. Vsebina vloge Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zahtevane dokumentacije k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje osnovne podatke o vlagatelju ter podatke o vsebini in finančno ovrednotenje posameznih izvedenih programskih aktivnosti, ki so predmet razpisa. Zahtevana dokumentacija k vlogi mora vsebovati: 1. naziv dogodka 2. podatke o vlagatelju 3. finančno konstrukcijo dogodka 4. pregleden vsebinski program dela za leto 2012. 5. priloga: podpisana pogodba o sofinanciranje dogodkov v Občini Krško za leto 2012. VIII. Rok za prijavo in način prijave Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti na naslov: Občina Krško, Kabinet župana, CKŽ 14, 8270 Krško. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Finančna vloga«. IX. Obravnava vlog 1. Vloge morajo biti predložene do zadnjega dne v mesecu. 2. Vloge se bodo obravnavale prvi delovni dan v mesecu za pretekli mesec. 3. Vloge bo odpirala in obravnavala ter pripravila predloge za dodelitev sredstev strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan (odpiranje prejetih vlog ne bo javno). 4. Vse prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi meril, ki so sestavni del javnega razpisa. 5. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan sprejme odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev. 6. Upravičencu bodo sredstva nakazana po predložitvi poročila in slikovnega gradiva o dogodku ter skladno z določili podpisane Pogodbe o sofinanciranju dogodkov v Občini Krško v letu 2012. X. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev župan Občine Krško v roku 10 delovnih dni od odpiranja vlog s sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrnejo podpisane pogodbe, se šteje, da so odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev. Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa, na župana Občine Krško. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna. XI. Informacije: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od dneva te objave do porabe sredstev, dvignejo v času uradnih ur, v Kabinetu župana Občine Krško in na spletni strani, www.krsko.si. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Metka Resnik, tel. 07/498-12-01, e-mail: metka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško

AAA Zlata odličnost