Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

Št. 122-87/2012-232 Ob-2089/12 , Stran 671
Št. 122-87/2012-232 Ob-2089/12
Mestna občina Slovenj Gradec izdaja na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2012 (Uradni list RS, št. 109/11) in Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 35/05),
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2012
I. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, objavlja javni razpis za izbor projektov in programov s področja socialnega varstva. II. Predmet javnega razpisa so: 1. Programi nevladnih in neprofitnih organizacij s področja socialnega varstva 2. Programi za starejše 3. Programi preprečevanja zasvojenosti 4. Programi za otroke in mladino. Vsebina programov: 1. Programi nevladnih in neprofitnih organizacij s področja socialnega varstva vsebujejo: – programe nevladnih in neprofitnih organizacij s področja socialnega varstva, ki so naravnani v smeri ohranjanja in vzpodbujanja socialnih stikov vseh tistih posameznikov, ki so prikrajšani pri vključevanju v vsakdanje življenje, – programe svetovanja, pomoči in rehabilitacije, ki so namenjeni različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev, – programe invalidskih društev in druge programe za rehabilitacijo in povečanje socialne vključenosti invalidov (povečanje neodvisnega življenja invalidov). 2. Programi za starejše vsebujejo: – programe preprečevanja oziroma zmanjševanja socialne izključenosti starejših, – pomoč starejšim pri opravljanju vsakodnevnih opravil, – programe priprave sedanje srednje generacije na starost, – programe medgeneracijskih skupin za samopomoč. 3. Programi preprečevanja zasvojenosti vsebujejo: – programe za vzpodbujanje zdravega odnosa do sebe in okolja v vrtcih in šolah, – programe ustvarjalnega preživljanja prostega časa, – programe, namenjene informiranju občanov o razširjenosti problema zasvojenosti v občini, prepoznavanju odvisnosti, možnostih zdravljenja ipd., – reševanje socialnih stisk v zvezi s problemom zasvojenosti z različnimi vrstami drog. 4. Mladinski programi vsebujejo: – programe s socialno tematiko, namenjene otrokom in mladini za njihovo vključevanje v življenje in dogajanje v občini. III. Na razpis se lahko prijavijo: – invalidska in humanitarna društva, ki so registrirana v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – UPB2), – javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva, ob pogoju, da: a) imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju občine ne glede na sedež, če je program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Mestne občine Slovenj Gradec, b) so registrirani in delujejo najmanj eno leto na področju socialno varstvenih dejavnosti, c) imajo urejeno evidenco članstva, d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti, e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem področju, f) prijavljajo program, ki je predmet razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov. Posebni pogoji za posamezna področja: – Za področje humanitarnih in invalidskih organizacij se lahko prijavijo ponudniki, katerih dejavnost zajema invalidsko oziroma katero drugo tematiko iz področja socialnega varstva, za katero velja, da ni predmet ostalih treh področij tega razpisa. – Za področje programov za starejše se lahko prijavijo tisti ponudniki, katerih ciljna skupina vsaj v 50 % predstavlja populacijo, starejšo od 65 let. – Za področje mladinskih programov se lahko prijavijo ponudniki, ki izvajajo programe za otroke in mlade do 27. leta starosti. – Za področje preprečevanja zasvojenosti imajo prednost ponudniki, ki imajo pregled nad situacijo v občini. Razpisana sredstva niso namenjena programom zdravljenja zasvojenosti. Vsi prijavljeni programi, posebno pa še programi, opredeljeni v prvi alineji, ne smejo biti sestavni del rednega delovanja posameznega prijavitelja in morajo kot taki občini doprinesti neko dodano vrednost v smislu izvajanja socialnih programov. Kolikor bo ugotovljeno, da prijavljeni program ne bo vseboval te dodane vrednosti oziroma ne bo izpolnjeval katerega izmed meril in kriterijev za dodelitev sredstev iz tega razpisa, bo s sklepom avtomatično izločen. IV. Orientacijska vrednost programov: Predvidena orientacijska vrednost vseh programov v letu 2012 je 22.935,00 EUR, in sicer za: – programe pod točko 1: 6.312,00 EUR, – programe pod točko 2: 5.805,00 EUR, – programe pod točko 3: 3.818,00 EUR, – programe pod točko 4: 5.000,00 EUR, pri čemer je celoten znesek v vrednosti 5.000,00 EUR namenjen izvajanju mladinskih programov izven MKC Slovenj Gradec. V. Predložitev ponudb: Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, z datumom oddaje 16. 4. 2012, ali v vložišču na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje 14. ure istega dne. Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Nepravočasno oddanih ponudb komisija ne bo upoštevala. Na kuverti morajo biti označbe: Ne odpiraj – javni razpis – za področje 1 (ali 2, 3 oziroma 4, odvisno za katero področje se ponudba podaja). V primeru, ko se posamezni ponudnik prijavlja z več programi na različna področja, mora biti ponudba podana v zaprti kuverti za vsako področje posebej. Več programov istega področja pa lahko združi v eni ponudbi, pri tem za posamezni program predloži posebej izdelano ponudbo. VI. Odpiranje ponudb Odpiranje ponudb bo opravila strokovna komisija na sedežu naročnika, dne 20. 4. 2012. Odpiranje ponudb ni javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija ponudnike pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo prijavo. V primeru, da je ponudniki v roku ne dopolnijo, bo prijava izločena kot nepopolna. VII. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 120 dni od dneva odpiranja ponudb. VIII. Kraj in čas za dvig razpisne dokumentacije Razpisno dokumentacijo lahko, naslednji dan po tej objavi, zainteresirani dvignejo v vložišču, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, vsak delavnik, od 8. do 14. ure. Dodatne informacije v času trajanja razpisa dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Slovenj Gradec, tel. 02/881-21-58 (Mateja Tajnšek). Razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2012 lahko najdete tudi na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, z naslovom: http://www.slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec

AAA Zlata odličnost