Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

Št. 34/2012 Ob-2148/12 , Stran 668
Št. 34/2012 Ob-2148/12
Na podlagi Pravilnika št. 001/2010 – Garancijske sheme za Dolenjsko dodatna sredstva za belokranjsko in kočevsko subregijo in sklepa Nadzornega odbora Garancijske sheme za Dolenjsko objavlja Razvojni center Novo mesto d.o.o. Garancijska shema za Dolenjsko 2 (v nadaljevanju: RC GSD2) v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, občinami Črnomelj, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika in Semič ter bankami NLB d.d., Podružnica Dolenjska in Bela krajina, NLB d.d., Podružnica Kočevje, Probanka d.d., Raiffeisen banka d.d., Deželna banka Slovenije d.d., Hranilnica LON d.d., Banka Koper d.d., Banka Volksbank d.d., Delavska hranilnica d.d., SKB d.d. in z ostalimi bankami, ki bodo še pristopile k projektu:
razpis
dolgoročnih posojil in garancij Garancijske sheme za Dolenjsko dodatna sredstva za belokranjsko in kočevsko subregijo (GSD2) za leto 2012
1. Predmet razpisa in splošni pogoji: RC GSD2 razpisuje: – dolgoročna posojila v predvidenem skupnem znesku 155.500,00 EUR – garancije za ta posojila v predvidenem skupnem znesku 77.750,00 EUR za pospeševanje razvoja majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov s sedežem v občinah Črnomelj, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika in Semič. Posojila in garancije se lahko dodelijo tudi prosilcem, ki imajo sedež podjetja v eni od zgoraj navedenih občin, investicija pa se izvaja v drugi občini iz regije JV Slovenija. Prednost pri dodelitvi imajo prosilci, s sedežem podjetja v eni od zgoraj navedenih občin, za katero ni več razpoložljivih sredstev iz razpisa dolgoročnih posojila in garancij Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD). Sredstva, ki se dodeljujejo enotam malega gospodarstva predstavljajo državno pomoč, ki je združljiva z Uredbo komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL EU L št. 800/2008 z dne 9. 8. 2008, str. 3). 2. Upravičeni stroški investicije Posojilo se lahko odobri za financiranje začetne investicije, ki pomeni naložbo v opredmetena in/ali neopredmetena sredstva, ki se nanašajo na vzpostavitev nove poslovne enote, širitev obstoječe poslovne enote, povečanje raznovrstnosti pro­izvodnje poslovne enote v nove dodatne pro­izvode ali bistvene spremembe v celotnem pro­izvodnem procesu obstoječe poslovne enote. Upravičeni stroški so: – opredmetena sredstva (materialne investicije): zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema; v sektorju prometa se prevozna sredstva in prometna oprema ne obravnavajo kot upravičena sredstva, – neopredmetena sredstva (nematerialne investicije): prenos tehnologije s pridobitvijo patentnih pravic, licenc, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja. Nematerialne naložbe se morajo uporabljati izključno v podjetju, ki je prejelo regionalno državno pomoč, obravnavati jih je treba kot sredstva, ki se amortizirajo. Kupljena morajo biti od tretje osebe po tržnih pogojih, vključena morajo biti v osnovna sredstva podjetja in morajo vsaj tri leta ostati v malem podjetju, ki je prejelo regionalno državno pomoč. 3. Pogoji za dodeljevanje dolgoročnih posojil in garancij 3.1. Dolgoročna posojila: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3.2. Garancije Prosilec lahko hkrati s posojilom zaprosi tudi za garancijo RC GSD2 v višini od 50 % do 85 % vrednosti posojila RC GSD2. Garancija RC GSD se zavaruje z različnimi oblikami zavarovanja glede na tveganost naložbe. 4. Splošni pogoji za prijavo Do razpisanih posojil in garancij so upravičena mikro in mala podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v eni od občin, ki sodelujejo pri razpisu (Črnomelj, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika in Semič). Za opredelitev velikosti podjetij se uporablja Priloga I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008. Podjetje mora prispevati 25 % upravičenih stroškov iz lastnih sredstev. Investicija mora biti ohranjena v regiji 3 leta po dokončanju investicije. Intenzivnost pomoči: za majhna podjetja 50 % upravičenih stroškov (v primeru podjetij, ki delujejo v prometnem sektorju, znaša intenzivnost 30 %). Do pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev: a. ribištva in ribogojstva, b. primarne pro­izvodnje kmetijskih pro­izvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, c. pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih pro­izvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih: i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih pro­izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro­izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne pro­izvajalce, d. premogovništva, e. jeklarstva, f. ladjedelništva, g. sintetičnih vlaken, h. podjetja v težavah. V skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah se upošteva, da je podjetje v težavah: – v primeru kapitalskih naložb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, – v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih in je tekoča izguba v zadnjih 12 mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, – ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Pomoč ni namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoči niso pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega. Do pomoči ni upravičeno podjetje, ki je naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom. Velja zgornja meja pomoči za vsoto vseh javnih sredstev (proračun RS, občin in EU), ki jih upravičenec prejme za iste upravičene stroške. Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči (vključno z de minimis pomočjo) ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči. Kadar podjetje prejme pomoč v obliki tveganega kapitala, ter v prvih treh letih po prejemu tveganega kapitala, zaprosi za pomoč, znaša najvišja dovoljena stopnja intenzivnosti pomoči za mala podjetja do 40 odstotkov upravičenih stroškov naložb. Znižanje ne presega zneska vloženega tveganega kapitala. Regionalna karta državnih pomoči je določena z Uredbo o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (UL št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006, 3. člen ). Višina pomoči se v primeru poroštva izračuna na podlagi premij varnega pristana, opredeljenih v Obvestilu Komisije o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državno pomoč v obliki poroštev. In sicer: Višino državne pomoči predstavlja razlika med premijo varnega pristana in dejansko premijo, ki jo plača podjetje: Višina državne pomoči = znesek poroštva × (premija varnega pristana – plačana premija) Premija varnega pristana se določi v skladu s tabelo v točki 3.3. Obvestila Komisije o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državno pomoč v obliki poroštev (UL EU C št. 155/2008 z dne 20. 6. 2008, str. 10). Za majhna in srednje velika podjetja, ki nimajo zgodovine kreditne sposobnosti ali bonitetne ocene, se premijo varnega pristana določi na 3,8 %. Višina pomoči se v primeru kredita izračuna kot razlika med dejansko in tržno obrestno mero, upoštevajoč tudi morebitne ugodnejše kreditne pogoje. Tržno obrestno mero predstavlja veljavna referenčna obrestna mera, objavljena na spletni stani Ministrstva za finance, povečana za ustrezno stopnjo v skladu s tabelo na strani 8 iz Sporočila Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj (UL EU C št. 14/2008 z dne 19. 1. 2008, str. 6). Za posojilojemalce, ki nimajo zgodovine kreditne sposobnosti ali ocene, ki bi temeljila na metodi izračuna iz računovodskih izkazov, je potrebno izhodiščno referenčno obrestno mero povečati za najmanj 400 bazičnih točk. Podjetje mora predložiti zahtevek za pomoč pred začetkom izvajanja projekta, v nasprotnem primeru ni upravičen do pomoči. Prejemnik pomoči pred dodelitvijo sredstev poda RC GSD2 pisno izjavo o morebitnih že prejetih (ali zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene stroške, vključno z de minimis pomočjo. RC pisno obvesti prejemnika po kateri shemi je bila dodeljena pomoč ter o višini pomoči. 5. Prednost pri dodelitvi posojil in garancij Prednost pri dodelitvi posojil in garancij bodo imeli prosilci, ki: – imajo perspektivne in donosne programe, – katerih projekti so razvojno (uvajanje novih tehnologij, inovacije) in ekološko naravnani, – povečujejo število novih delovnih mest, – se ukvarjajo z dejavnostjo, ki je – povezana s prestrukturiranjem velikih gospodarskih sistemov, – na razvojno ogroženih območjih, – povezana z razvojem turizma, – pomeni strateško prednost za regijo Jugovzhodna Slovenija, – pomeni strateško prednost tudi za lokalno skupnost. Prednost pri dodelitvi posojila in garancije RC GSD2 bodo imela podjetja z boljšo boniteto poslovanja. 6. Vloga in odobritev posojila in garancije Vlogo za posojilo in garancijo lahko prosilec prejme v Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., Ljub­ljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba je Polona Kovač-Brulc, tel. 07/337-29-87, in v Razvojnem centru Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, kontaktna oseba Mašenjka Hvala, tel. 01/895-06-10. Vloga je na razpolago tudi na spletni strani: www.rc-nm.si. Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se oddajo na zgoraj navedenih mestih. Obravnavane bodo le vloge na izvirnih obrazcih. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz razpisa, bodo zavrnjene. 7. Rok za oddajo vlog Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma objave o zaprtju razpisa. Prosilci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge bosta obravnavala Odbor za odobritev posojil in garancij ter banka enkrat mesečno. RC GSD2 bo prosilce pisno obvestil z odločitvijo pristojnih organov v 15. dneh po sprejemu odločitve na odboru.
Razvojni center Novo mesto d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti