Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

Št. 07/03-2012 Ob-2119/12 , Stran 661
Št. 07/03-2012 Ob-2119/12
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 15/03) in 4. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Uradni list RS, št. 95/99, 11/06), objavlja Zavod za šport RS Planica
javni razpis
za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2012/2013
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljub­ljana. 2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2012/2013. 3. Na razpis se lahko prijavijo: a) Nacionalne panožne športne zveze (to so športne zveze, ki imajo uradne tekmovalne sisteme, v okviru katerih so registrirani športniki uvrščeni v sistem kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez). b) Organizacije, ki bodo na podlagi ­pooblastila posamezne nacionalne panožne športne zveze strokovno pripravljale, koordinirale in vodile program šolskih športnih tekmovanj za posamezno športno panogo. c) Pri strokovni pripravi in koordinaciji tekmovanj osnovnih šol s prilagojenim programom pa se lahko prijavijo vsi tisti sub­jekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu. 4. Pogoji in merila Nacionalna panožna športna zveza oziroma organizacija mora ob prijavi na razpis predložiti: – razpis šolskega športnega tekmovanja v posamezni športni panogi (za ekipne panoge velja tekmovalni sistem, ki ga določi Zavod za šport RS Planica), ki mora vsebovati vsebinski, organizacijski in finančni načrt izpeljave tekmovanja (za posamezno športno panogo se lahko razpiše samo en sistem tekmovanja), – podatke o koordinatorju, ki bo koordiniral izpeljavo celotnega šolskega športnega tekmovanja v posamezni športni panogi (koordinatorji morajo imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri ali pa morajo biti strokovno usposobljeni na področju športa). Zavod za šport RS Planica bo za strokovno pripravo in koordinacijo programa Šolska športna tekmovanja in prireditve sredstva razdelil po naslednjih merilih: 1. Pomembnost panoge Max. število točk – 60 točk Panoge razdeljene v 4 skupine: Skupina A – 60 točk, skupina B – 20 točk, skupina C – 15 točk, skupina D – 0 točk Skupina A V skupini A so naslednje panoge: Osnovna šola: košarka, nogomet, odbojka, rokomet. Srednja šola: košarka, nogomet, odbojka, rokomet. Skupina B V skupini B so naslednje panoge: Osnovna šola: atletika (ekipno in posamično tekmovanje), gimnastika (akrobatika, skoki z male prožne ponjave, športna gimnastika), namizni tenis, odbojka na mivki, ples, smučanje (veleslalom in deskanje), smučarski skoki. Srednja šola: atletika (ekipno in posamično tekmovanje), odbojka na mivki. OŠPP: vse razpisane panoge. Skupina C V skupini C so naslednje panoge: Osnovna šola: atletika (kros, tek trojk, gorski tek, ulični tek), badminton, bowling, judo, kajak kanu, kolesarstvo (vožnja na čas, gorsko kolesarjenje, cestno kolesarstvo), lokostrelstvo, mladina in gore, orientacijski tek, smučarski tek in biatlon, plavanje, streljanje z zračno puško, šah, športno plezanje in rafting. Srednja šola: atletika (kros, tek trojk, gorski tek, ulični tek), badminton, gimnastika (akrobatika, skoki z male prožne ponjave, športna gimnastika), judo, gorsko kolesarstvo – kros, streljanje, lokostrelstvo, orientacijski tek, plavanje, ples, smučanje (veleslalom in deskanje), šah, streljanje z zračno puško, športno plezanje in rafting. Skupina D V skupini D so panoge, ki niso navedene v skupinah A, B, C in niso bile vključene v sistem Šolskih športnih tekmovanj v šolskem letu 2011/2012 ali se prvič vključujejo v sistem v šolskem letu 2012/2013. Prijavljenim panogam v skupini D se ne sofinancira delo koordinatorja, pripravljeni razpisi za osnovne in srednje šole pa bodo objavljeni v Informatorju I (za šolsko leto 2012/2013). V šolskem letu 2012/13 imajo panoge iz skupine D možnost napredovanja v skupino C, če po pozitivnem odzivu vključenih šol v panogo to potrdi tudi Odbor za področje ŠOM pri Zavodu za šport RS Planica. 2. Nivoji tekmovanj Max. število točk – 15 točk Tekmovanja se razdelijo na 4 nivoje glede na to na katerem nivoju posamezna panoga vstopa v sistem na državnem nivoju. 4 nivoji – 15 točk, 3 nivoji – 13 točk, 2 nivoja – 10 točk, 1 nivo – 8 točk 3. Število udeležencev Max. število točk – 25 točk Število udeležencev (tekmovalcev) na tekmovanjih v šolskem letu 2011/12 (podatke pridobi Zavod na podlagi zaključnih poročil panoge): 0 do 100 udeležencev – 5 točk, 100 do 499 udeležencev – 8 točk, 500 do 999 udeležencev – 20 točk, nad 1000 udeležencev – 25 točk 5. Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 37.500,00 EUR. Skupna razpisana sredstva so v višini 37.500 EUR (18.750 EUR v obdobju avgust–oktober 2012 in drugi del sredstev 18.750 EUR v obdobju april–junij 2013). Izbrani izvajalci (koordinatorji) jih bodo prejeli v dveh delih. Prvi del sredstev bodo upravičenci prejeli po podpisu osnovnih tripartitnih pogodb (zavod, panožna zveza, organizacija oziroma sub­jekt in koordinator) ter ob predložitvi (ponudnikov – Nacionalna panožna športna zveza oziroma organizacija) celotnih razpisov posamezne panoge, ki bodo objavljeni v publikaciji Informator I (2012/13) v mesecu avgustu 2012, drugi del sredstev pa na podlagi zaključnega poročila, ki ga morajo koordinatorji panog (žig nacionalne panožne športne zveze, organizacije oziroma sub­jekta) poslati na Zavod za šport RS Planica v 21 dneh po izpeljavi finalnega tekmovanja oziroma najkasneje do 10. 6. 2013. 6. Sredstva bodo porabljena v skladu s terminskim planom. 7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljub­ljana, najkasneje do ponedeljka, 7. 5. 2011. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na Zavodu za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljub­ljana. Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »Ne odpiraj – ŠŠT 2012/13«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. 8. Prijava na razpis: mora vsebovati izpolnjene, podpisane in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na razpis. 9. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 10. 5. 2012. Odpiranje vlog ne bo javno. 10. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa: Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku 28 dni od dneva za oddajo vlog. 11. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.sportmladih.net in www.zsrs-planica.si. Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Zavodu za šport RS Planica (Gašper Plestenjak, tel. 01/434-23-91, e-pošta: sst@sport.si). Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, podpisane (podpis odgovorne osebe prijavitelja) in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na razpis. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 7. točko razpisa.
Zavod za šport RS Planica

AAA Zlata odličnost