Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

Ob-2139/12 , Stran 658
Ob-2139/12
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09 in 90/11) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09) objavlja
javni ciljni razpis
za izbor kulturnih projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2012 – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu in dijaku prvega letnika« (v nadaljevanju: JR3–RSK OŠ in SŠ–2012)
1. Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, Ljub­ljana. 2. Predmet javnega ciljnega razpisa in razpisno področje Predmet javnega razpisa JR3–RSK OŠ in SŠ–2012 je podpora vrhunskim ustvarjalcem s področja izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja ter dvigovanje zavesti o pomenu branja med mladimi. Razpis je namenjen sofinanciranju kulturnega projekta izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja. 3. Osnovna razpisna področja Razpis se nanaša na izbor projektov za naslednji področji: a) Rastem s knjigo za osnovnošolce (RSK OŠ); b) Rastem s knjigo za srednješolce (RSK SŠ). 3.1. Rastem s knjigo za osnovnošolce (RSK OŠ) S projektom Rastem s knjigo za osnovnošolce (RSK OŠ) bo JAK sistematično spodbujala razvoj bralne kulture pri sedmošolcih. 3.2. Rastem s knjigo za srednješolce (RSK SŠ) S projektom Rastem s knjigo za srednješolce (RSK SŠ) bo JAK sistematično spodbujala razvoj bralne kulture pri dijakih prvega letnika srednjih šol. 4. Cilji javnega ciljnega razpisa JAK bo podpirala kulturne projekte v okviru razpisa JR3–RSK OŠ in SŠ–2012 v skladu z naslednjimi cilji: – spodbuditi dostopnost raznovrstnega, kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja, – promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja, – spodbuditi motivacijo za branje pri šolarjih in njihovo obiskovanje splošnih knjižnic, – spodbuditi izvirno ustvarjalnost na področju mladinskega leposlovja, – motivirati založnike k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v svoje založniške programe za mladino, – povečati delež izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja. 5. Okvirna vrednost javnega ciljnega razpisa in obdobje za porabo dodeljenih sredstev Vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa JR3–RSK OŠ in SŠ–2012, znaša predvidoma 50.000,00 € za eno izbrano izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo na posameznem področju in predvidoma 23.000 odkupljenih izvodov za izbrano delo na posameznem področju. JAK bo pri odkupu knjig izbranemu prijavitelju kulturnega projekta v okviru odobrenih sredstev za izbrano knjigo dodelila tudi namenska sredstva za avtorski honorar avtorju/avtorjem (pisec in morebitni ilustrator) ob dotisu izbranega dela, in sicer v skupni višini predvidoma 6.000,00 € bruto na izbrano knjigo. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11 in 45/11 Odl. US: U-I-1/11-15). JAK bo z izbranim prijaviteljem kulturnega projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju za leto 2012 v okviru proračunskih možnosti. 6. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški Višina sofinanciranja JAK bo izbranemu prijavitelju v okviru odobrenih sredstev namenila sredstva za odkup 23.000 izvodov enega naslova izbranega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovnega dela na posameznem področju ter namenska sredstva za avtorski honorar avtorju/avtorjem (pisec in morebitni ilustrator) ob dotisu izbranega dela. Upravičeni stroški: Med upravičene stroške sodijo stroški, odobreni s strani JAK, ki so neposredno povezani z izvedbo kulturnega projekta »Rastem s knjigo OŠ 2012« in »Rastem s knjigo SŠ 2012«, in sicer: – avtorski honorar(ji), – stroški tiska, – založniška režija, – morebitni stroški organizacije ali promocije projekta »Rastem s knjigo OŠ 2012« in »Rastem s knjigo SŠ 2012« v skladu z dogovorom oziroma morebitnim naročilom JAK. 7. Pogoji za sodelovanje na javnem ciljnem razpisu JR3–RSK OŠ in SŠ–2012 Prijavitelji na javnem ciljnem razpisu JR3–RSK OŠ in SŠ–2012 morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje: – da so registrirani za opravljanje založniške dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu; Dokazilo: prijavni obrazec OBR1 – Predstavitev projekta z izjavami prijavitelja, vzorcem pogodbe in obveznimi prilogami. – da zagotavljajo odkupno ceno izvoda knjige pri nakladi 23.000 izvodov do največ 1,90 € (z DDV); Dokazilo: prijavni obrazec OBR1 – Predstavitev projekta z izjavami prijavitelja, vzorcem pogodbe in obveznimi prilogami. – da so se pripravljeni pogajati o odkupni ceni knjige, ki bo predlagana v izbor kulturnih projektov; Dokazilo: prijavni obrazec OBR1 – Predstavitev projekta z izjavami prijavitelja, vzorcem pogodbe in obveznimi prilogami. – da za isti kulturni projekt na javni razpis JR3–RSK OŠ in SŠ–2012 poda vlogo le en prijavitelj; Dokazilo: prijavni obrazec OBR1 – Predstavitev projekta z izjavami prijavitelja, vzorcem pogodbe in obveznimi prilogami. – da ima prijavitelj poravnane vse pogodbene obveznosti do JAK iz naslova predhodnih javnih razpisov oziroma pozivov JAK; Dokazilo: prijavni obrazec OBR1 – Predstavitev projekta z izjavami prijavitelja, vzorcem pogodbe in obveznimi prilogami. – da izjavljajo, da bodo v primeru izbora njihovega projekta ovrednotili delo avtorja besedila/avtorja ilustracij v skladu s pogodbeno dogovorjenimi določili z JAK; Dokazilo: prijavni obrazec OBR1 – Predstavitev projekta z izjavami prijavitelja, vzorcem pogodbe in obveznimi prilogami. 7.1. Posebni pogoji na področju Rastem s knjigo za osnovnošolce (RSK OŠ) – da kandidirajo z izvirnim slovenskim leposlovnim mladinskim delom, katerega pisec je sodobni slovenski ustvarjalec in je bilo prvič izdano v obdobju 2009–2012(*1). V ta sklop se lahko izjemoma štejejo tudi ponatisi mladinskih leposlovnih del slovenskih piscev, ki so ponatisnjeni v tem obdobju, posodobljeni in primerni starostni stopnji sedmošolcev. (*1) Za leto 2012 velja, da mora biti knjiga že izdana do poteka roka prijave na razpis JR3–RSK OŠ in SŠ–2012, tj. do 7. 5. 2012. – da posamezni predlagatelj sodeluje z največ štirimi izdanimi naslovi izvirnih slovenskih mladinskih leposlovnih del oziroma njihovimi ponatisi na področju OŠ. Vsak naslov mora biti oddan kot samostojna vloga. 7.2. Posebni pogoji na področju Rastem s knjigo za srednješolce (RSK SŠ) – da kandidirajo z izvirnim slovenskim leposlovnim mladinskim delom, katerega pisec je sodobni slovenski ustvarjalec in je bilo prvič izdano v obdobju 2009–2012(*2). V ta sklop se lahko izjemoma štejejo tudi ponatisi mladinskih leposlovnih del slovenskih piscev, ki so ponatisnjeni v tem obdobju, posodobljeni in primerni starostni stopnji dijakov prvih letnikov srednjih šol. (*2) Za leto 2012 velja, da mora biti knjiga že izdana do poteka roka prijave na razpis JR3–RSK OŠ in SŠ–2012, tj. do 7. 5. 2012. – da posamezni predlagatelj sodeluje z največ štirimi izdanimi naslovi izvirnih slovenskih mladinskih leposlovnih del oziroma njihovimi ponatisi na področju SŠ. Vsak naslov mora biti oddan kot samostojna vloga. 8. Kriteriji za ocenjevanje vlog 8.1. Področje Rastem s knjigo za osnovnošolce (RSK OŠ) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8.2. Področje Rastem s knjigo za srednješolce (RSK SŠ) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 9. Uporaba kriterijev in povzetek načina ocenjevanja Strokovna komisija JAK za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture bo pregledala izpolnjevanje kriterijev kakovosti, uspešnosti, primernosti in izvedljivosti predlaganega projekta ter na tej osnovi v odkup predlagala eno delo na področju RSK OŠ in eno delo na področju RSK SŠ. Kriteriji javnega razpisa JR3–RSK OŠ in SŠ–2012 so ovrednoteni s točkami. Na javnem razpisu JR3–RSK OŠ in SŠ–2012 bo izbrana knjiga predlagatelja, ki bo v postopku izbire ocenjena najvišje, vendar mora glede na kriterije doseči vsaj 35 točk. Najvišje število prejetih točk za vsako posamezno knjigo je 40 točk. 10. Dokumentacija javnega ciljnega razpisa Dokumentacija javnega razpisa JR3–RSK OŠ in SŠ–2012 obsega: – besedilo javnega razpisa JR3–RSK OŠ in SŠ–2012, – prijavne obrazce za posamezni področji razpisa JR3–RSK OŠ in SŠ–2012: a) Rastem s knjigo za osnovnošolce (RSK OŠ): – prijavni obrazec OBR1– RSK OŠ Predstavitev projekta z izjavami prijavitelja, vzorcem pogodbe in obveznimi prilogami. b) Rastem s knjigo za srednješolce (RSK SŠ): – prijavni obrazec OBR1– RSK SŠ Predstavitev projekta z izjavami prijavitelja, vzorcem pogodbe in obveznimi prilogami. Dokumentacija javnega razpisa JR3–RSK OŠ in SŠ–2012 je na voljo na spletni strani JAK: www.jakrs.si. Dokumentacijo javnega razpisa JR3–RSK OŠ in SŠ–2012 lahko zainteresirani v roku javnega razpisa dvignejo v glavni pisarni JAK, vsak delovnik, med 10. in 12. uro. Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo razpisno dokumentacijo za posamezni področji: a) Rastem s knjigo za osnovnošolce (RSK OŠ): – prijavni obrazec OBR1–RSK OŠ Predstavitev projekta z izjavami prijavitelja, vzorcem pogodbe in obveznimi prilogami. b) Rastem s knjigo za srednješolce (RSK SŠ) – prijavni obrazec OBR1–RSK SŠ Predstavitev projekta z izjavami prijavitelja, vzorcem pogodbe. 11. Razpisni rok in način oddaje vlog Vloga mora biti izpolnjena pisno, na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj, ki kandidira z več vlogami v okviru javnega razpisa JR3–RSK OŠ in SŠ–2012, mora vsako vlogo poslati v svoji, ločeni kuverti. Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno pisno vlogo predložiti na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljub­ljana, do 7. 5. 2012 oziroma najkasneje tega dne oddati na pošti kot priporočeno pošiljko v zapečateni ovojnici z obveznim izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis JR3–RSK OŠ in SŠ–2012 ter z oznako razpisnega področja RSK OŠ ali RSK SŠ. Na hrbtni strani ovojnice mora biti obvezno navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež). Hkrati mora biti najkasneje tega dne prijavni obrazec OBR1 poslan po elektronski pošti v tekstovnem dokumentu (npr. Word, Open Office), zadeva/subject elektronskega sporočila pa naj vsebuje ime prijavljenega projekta, in sicer na elektronski naslov: rsk.os@jakrs.si. Rok za zbiranje vlog prične teči na dan objave javnega razpisa JR3–RSK OŠ in SŠ–2012 v Uradnem listu RS, dne 6. 4. 2012, in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 7. 5. 2012. Vloga je vložena pravočasno, če jo JAK prejme, preden se izteče rok za oddajo vloge. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto. Vlogo je možno oddati osebno na naslovu JAK, vsak delavnik, med 10. in 12. uro. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR3–RSK OŠ in SŠ–2012. Nepravočasno oddane vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11). Prijavitelji, ki ne bodo izpolnjevali splošnih in posebnih pogojev, določenih v javnem razpisu R3–RSK OŠ in SŠ–2012, bodo kot neupravičene osebe izločeni iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11). 12. Način obravnavanja vlog in odločanje o izboru Vloge, prispele na javni razpis JR3–RSK OŠ in SŠ–2012, bo pregledovala odpiralna komisija JAK. Vloge neupravičenih oseb bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11). JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku petih dni po prejetju poziva JAK, dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (šesti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11). Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo pristojni strokovni komisiji JAK. O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila pristojne strokovne komisije odločil direktor JAK z odločbo o sofinanciranju kulturnih projektov RSK OŠ 2012 in RSK SŠ 2012. 13. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si, na elektronskem naslovu gp.jakrs@jakrs.si oziroma pri strokovni svetovalki JAK, vsak delavnik, med 10. in 12. uro: Tjaša Urankar, tel. 01/369-58-25, tjasa.urankar@jakrs.si. 14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: JAK bo prijavitelje o izidih javnega razpisa obvestila najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 15. 5. 2012.
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost