Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

Ob-1893/12 , Stran 535
Ob-1893/12
Družba Plama-pur, proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.d. Podgrad, Podgrad 17, v skladu z določili ZGD-1, objavlja predlog razširitve dnevnega reda 17. seje skupščine, sklicane za 6. 4. 2012, ob 10. uri, v sejni sobi družbe, katere sklic je bil objavljen v Uradnem listu RS, dne 2. 3. 2012. Zahtevo za razširitev dnevnega reda predlagajo delničarji Plasta proizvodnja in trgovina d.o.o. Šentrupert, Kamnje 41, 8232 Šentrupert; Termoplasti-Plama, proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas d.o.o., Podgrad, Hrušica 104, 6244 Podgrad; Fond zajedničkog ulaganja "Moneta" A.D. Podgorica, Moskovska 93, 81000 Podgorica, Črna gora, ki ga upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondom “Moneta” A.D. – Podgorica, Moskovska 93, Maksim 2, 81000 Podgorica, Črna gora in AG, družba za investicije d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana. Navedeni delničarji (v nadaljevanju: »glavni delničar«) skladno z 296. in 384. členom ZGD-1 ter 68. členom ZPre, predlagajo dodatno 6. točko dnevnega reda: »Prenos preostalih delnic delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primernega nadomestila«, pri čemer predlagajo, da skupščina pod to točko sprejme naslednji sklep: 1. Družbe Plasta proizvodnja in trgovina d.o.o. Šentrupert, Kamnje 41, 8232 Šentrupert, Termoplasti-Plama, proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas d.o.o., Podgrad, Hrušica 104, 6244 Podgrad, Fond zajedničkog ulaganja "Moneta" A.D. Podgorica, Moskovska 93, 81000 Podgorica, Črna gora, ki ga upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondom “Moneta” A.D. – Podgorica, Moskovska 93, Maksim 2, 81000 Podgorica, Črna gora, in AG, družba za investicije d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana, ki delujejo usklajeno (v nadaljevanju: glavni delničar) so imetniki najmanj 621.256 delnic izdajateljice družbe Plama-pur d.d. Podgrad, ki upoštevajoč drugi odstavek 384. člena ZGD-1 v povezavi z drugim odstavkom 528. člena ZGD-1 predstavljajo 90,46-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe Plama-pur d.d. Podgrad oziroma predstavljajo 90,46-odstotni delež vseh delnic družbe Plama-pur d.d. Podgrad z glasovalno pravico. 2. Vse delnice družbe Plama-pur d.d. Podgrad, s sedežem Podgrad 17, 6244 Podgrad, matična številka: 5042348000, katerih imetnik ni glavni delničar, se prenesejo na glavnega delničarja, ki za prevzemnika navedenih delnic izmed sebe določa družbo Termoplasti-Plama, proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas d.o.o., Podgrad, Hrušica 104, 6244 Podgrad, za plačilo primernega nadomestila po ZGD-1 in ZPre iz točke 4.) tega sklepa upravičencem iz točke 5.) tega sklepa. 3. Z vpisom sklepa o prenosu delnic v register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča poslovodstvo družbe Termoplasti-Plama, proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas d.o.o., Podgrad, Hrušica 104, 6244 Podgrad, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v register, pri Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana poda nalog in sklene pogodbo za prenos delnic izdajateljice družbe Plama-pur d.d. Podgrad, Podgrad 17, 6244 Podgrad, z računov manjšinskih delničarjev na svoj račun. 4. Glavni delničar, v njegovem imenu družba Termoplasti-Plama, proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas d.o.o., Podgrad, Hrušica 104, 6244 Podgrad, je dolžan nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register upravičencem plačati nadomestilo v vrednosti 17,00 EUR za vsako delnico družbe Plama-pur d.d. Podgrad, v obliki in na način, skladen z 68. členom ZPre. 5. Upravičenci do nadomestila so imetniki delnic oziroma manjšinski delničarji. Če so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva, je: a. v primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov – do izplačila nadomestila upravičena oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni dan za izbris te pravice oziroma pravnega dejstva iz drugega odstavka 81. b člena ZNVP-A; b. v drugih primerih – do izplačila nadomestila upravičen manjšinski delničar, ki je vpisan v centralnem registru kot imetnik delnic na presečni dan za prenose iz prvega odstavka 81. b člena ZNVP-A. 6. Izplačila nadomestila manjšinskim delničarjem bo glavni delničar, v njegovem imenu družba Termoplasti-Plama, proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas d.o.o., Podgrad, Hrušica 104, 6244 Podgrad, vršil prek računa, odprtega pri Volksbank d.d., ki je tudi podala izjavo, da je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic v register manjšinskim delničarjem izplačal nadomestilo za pridobljene delnice v skladu s tem sklepom. Gradivo za razširitev dnevnega reda, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino, na spletnih straneh družbe http://www.plama-pur.si in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si.
Plama-pur d.d. Podgrad

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti