Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

Ob-1881/12 , Stran 535
Ob-1881/12
Na podlagi 296. člena ZGD-1 na zahtevo delničarja CPL naložbe, svetovanje, trgovina in investicije, d.o.o. in 55. člena Statuta družbe Cestno podjetje Ljubljana družba pooblaščenka, d.d., Stolpniška ulica 10, uprava sklicuje
15. sejo skupščine
družbe Cestno podjetje Ljubljana družba pooblaščenka, d.d.,
ki bo dne 25. 4. 2012, ob 9. uri, v sejni sobi, na naslovu Stolpniška ulica 10, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti, izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se imenuje Alenka Šuštar Hostar, odvetnica iz Kranja. Za preštevalki glasov se imenujeta Mojca Brezovar in Suzana Golja. Skupščini prisostvuje notarka mag. Nina Češarek. 2. Predčasni odpoklic članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: z dnem 25. 4. 2012 se pred potekom mandatne dobe odpokliče vse člane nadzornega sveta, in sicer Mihaela Bizjaka, Mirana Moškotevca in Boruta Sokliča. 3. Imenovanje članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: izvolijo se naslednji člani nadzornega sveta: Jure Krajnc, Denis Černivec in Ranko Mimović. Člani nadzornega se izvolijo za štiri leta od dneva izvolitve. Prijava udeležbe in glasovanje na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo le tisti delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana, d.d. na presečni dan; konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine 21. 4. 2012 in, ki so svojo udeležbo pisno prijavili najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine 21. 4. 2012. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino pol ure pred začetkom seje prijavijo v sejni dvorani in z podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Predlagatelji sklepov Predlagatelj sklepov za 1. točko dnevnega reda sta uprava in delničar CPL naložbe, svetovanje, trgovina in investicije, d.o.o., za 2. in 3. točko dnevnega reda je predlagatelj delničar CPL naložbe, svetovanje, trgovina in investicije, d.o.o. Gradivo Gradivo za skupščino k posameznim točkam dnevnega reda je na vpogled na sedežu družbe, na Stolpniški ulici 10, v Ljubljani, v tajništvu, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. Od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine bo možen vpogled v gradivo tudi preko interneta na spletni strani: www.cp-lj.si/dp. Predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Nasprot­ni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda ter volilni predlogi delničarjev, ki bodo poslani družbi v roku 7 dni po objavi tega sklica in bodo izpolnjevali pogoje iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1 oziroma iz 301. člena ZGD-1, bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v roku iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1 in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini. Delničarjeva pravica do obveščenosti V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Cestno podjetje Ljubljana družba pooblaščenka, d.d. direktor Bojan Kozar, univ. dipl. inž. grad.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti