Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

Ob-1872/12 , Stran 534
Ob-1872/12
Na podlagi 41. člena Statuta družbe Semesadike Mengeš d.d., Prešernova 35, 1234 Mengeš, direktor družbe sklicuje
15. sejo skupščine
delničarjev družbe Semesadike Mengeš d.d.,
ki bo dne 16. 4. 2012 ob 13. uri, v prostorih družbe Semesadike Mengeš d.d., Prešernova 35, Mengeš. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa: Izvolijo se: – za predsednika skupščine se izvoli Jure Prebil, – za preštevalca glasov se izvolita Jani Bele in Marko Smole. Seji bo prisostvoval vabljeni notar. 2. Seznanitev s poslovanjem družbe v letu 2011. Predlog sklepa: skupščina se seznani s poročilom poslovanja družbe Semesadike Mengeš d.d., za leto 2011. 3. Imenovanje članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: za člane nadzornega sveta družbe Semesadike Mengeš d.d. se za obdobje 4 let od dneva imenovanja imenujejo: Jure Prebil, Miha Prebil in Ivan Kekec. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Morebitni nasprotni predlogi delničarjev morajo biti podani v pisni obliki in razumno utemeljeni. Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled na sedežu družbe v Mengšu, Prešernova 35, in sicer vsak delovni dan od 11. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in za čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine.
Semesadike Mengeš d.d. direktor: Marko Smole, univ. dipl. ekon.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti