Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

Ob-1854/12 , Stran 534
Ob-1854/12
V skladu z določili 42. in 53. člena Statuta GRAD d.d. sklicujem
23. redno skupščino
delniške družbe GRAD,
ki bo v torek, 17. 4. 2012, ob 16. uri, v prostorih družbe, Tržaška 118, Ljubljana. Predlagam naslednji dnevni red: 1. Izvolitev organov in ugotovitev sklepčnosti. 2. Realizacija sklepov 22. redne seje skupščine. 3. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. 4. Cene in pravila trgovanja z lastnimi delnicami. Skupščine se v skladu z 297. členom ZGD-1 lahko udeležijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Vabilo je pripravljeno skladno s 44. členom statuta, ki določa tudi, da mora vsak delničar vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine obvestiti družbo, da se namerava udeležiti skupščine in na njej glasovati. Kolikor želi delničar uvrstiti dodatno točko na dnevni red ali podati nasprotni predlog, lahko delničarji, ki imajo vsaj 5 % glasov, to storijo, kolikor primerno obvestijo ostale delničarje vsaj 15 dni pred sejo (najkasneje do 2. 4. 2012), ali sedež družbe najkasneje do 26. 3. 2012, z izrecnim navodilom, da se o predlogu obvesti vse delničarje. Predlog je potrebno tudi utemeljiti (45. člen statuta). Točka 1 dnevnega reda temelji na določilih 9. člena, točka 2 pa na določilih 3. člena Poslovnika skupščine GRAD d.d. Točka 3 temelji na določilih 53. člena statuta GRAD d.d. in 293. ter 294. člena ZGD-1. Točka 4 temelji na določilih 247. člena ZGD-1. Točka 5 temelji na določilih 35. člena Statuta GRAD d.d. Nadzorni svet predlaga sprejetje naslednjih sklepov: ad 1: Izvoli se verifikacijska komisija in ugotovi sklepčnost. ad 2: Vsi sklepi so realizirani. ad 3: Sprejme se predlagana delitev bilančnega dobička in skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu. Dividende se izplačajo najkasneje do 31. 5. 2012. Upravičenec do prejema dividende je lastnik imenske delnice, vpisan v knjigo delnic na dan skupščine, ali novi lastnik na dan izplačila dividende z overjenim pisnim pooblastilom prodajalca. ad 4: Sprejmejo se predlagane cene ter pravila trgovanja z lastnimi delnicami. Gradivo je v skladu z določbami 44. člena statuta, delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak delavnik, od vključno 16. 3. 2012 do 17. 4. 2012, od 9. do 13. ure. Na seji je prisoten notar, ki sestavi zapisnik seje.
GRAD d.d. Andrej Kavšek predsednik NS

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti