Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

Ob-1921/12 , Stran 531
Ob-1921/12
Poziv za javno zbiranje ponudb
za nakup 248.655 navadnih imenskih delnic družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva 98, Ljubljana
Pravna podlaga razpolaganja s kapitalskim deležem Republike Slovenije v družbi SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., je podana v 41. členu Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN, Uradni list RS, št. 38/10), ki se navezuje na Odlok o Programu prodaje državnega finančnega premoženja za leti 2010 in 2011 (OdPDFP1011, Uradni list RS, št. 97/09) oziroma na Odlok o dopolnitvi Odloka o Programu prodaje državnega finančnega premoženja za leti 2010 in 2011 (OdPDFP1011-A, Uradni list RS, št. 85/11). Prodajalec: Republika Slovenija, Agencija za upravljanje kapitalskih naložb RS, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana. Predmet prodaje: 248.655 navadnih imenskih delnic izdanih v nematerializirani obliki z oznako SIJR, ki predstavljajo 25,0001% delež v osnovnem kapitalu družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju družba), katere knjigovodska vrednost delnice je na dan 31. 12. 2010 znašala 168,4200 EUR. Prodajalec namerava prodati 248.655 delnic v paketu in na podlagi tega oglasa vabi interesente, da sodelujejo v postopku javnega zbiranja ponudb za nakup. Družba je po kriterijih Zakona o prevzemih zavezana prevzemni zakonodaji. Ponudba za nakup mora vsebovati najmanj: 1. predmet ponudbe: nakup 248.655 navadnih imenskih delnic, ki predstavljajo 25,0001% delež v osnovnem kapitalu družbe. 2. ponujeno ceno za celotni paket 248.655 delnic: izražena mora biti s točno določenim zneskom v evrih in ne sme znašati manj kot 190,7319 EUR za delnico; 3. način in rok plačila: z nakazilom na račun prodajalca v roku, določenem v pogodbi o prodaji; 4. bančno garancijo prvovrstne banke, vnovčljivo na prvi poziv, v višini ponujene cene delnice, za celotni paket delnic; 5. rok veljavnosti ponudbe: vključno do 30. 9. 2012. Ponudbi je potrebno priložiti: 1. Kratko obrazložitev razlogov za sodelovanje v postopku javnega zbiranja ponudb; 2. Izpisek iz sodne ali druge evidence, ki izkazuje registracijo ponudnika pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu države, v kateri im ponudnik svoj sedež. 3. Poslovno poročilo ponudnika za leto 2009, 2010 in računovodske izkaze na dan 30. 9. 2011 ter izpis, iz katerega je razvidna bonitetna ocena ponudnika. 4. Bančno garancijo. Zavezujoče ponudbe morajo prispeti na sedež Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, Dunajska c. 160, 1000 Ljubljana, najkasneje do vključno 30. 3. 2012. Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.«. Drugi pomembni podatki Prodajalec se po prejemu ponudb lahko odloči, da bo z enim ali več ponudniki izvedel nadaljnja pogajanja z namenom skleniti dokončno kupoprodajno pogodbo z najboljšim ponudnikom. Prodajalec lahko brez obveznosti, kadarkoli in brez navedbe razlogov prekine postopek prodaje in pogajanj, za kar ne nosi nobene odgovornosti. Prodajalec na podlagi tega razpisa ni zavezan skleniti pogodbe o prodaji delnic z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. Podrobnejše informacije o predmetu prodaje in pogojih javnega zbiranja ponudb so interesentom na razpolago kot ponudbena dokumentacija. Zanjo lahko zaprosijo najkasneje do vključno 23. 3. 2012, do 15. ure (relevanten je čas prejema s strani prodajalca). Zaprosilo je potrebno poslati pisno priporočeno po pošti, po faksu ali elektronski pošti na spodaj naveden naslov. V zaprosilu morajo biti navedeni identifikacijski podatki prosilca, ime kontaktne osebe in njeni kontaktni podatki. Ponudbena dokumentacija (Informacijski memorandum) bo prosilcem poslan v elektronski obliki po izvršenem vplačilu nepovratnega zneska v višini 3.000,00 EUR na račun Republike Slovenije pri Banki Slovenije, št. 01100-6300109972. V navedenem zaprosilu se navede tudi obstoj interesa dostopa do podatkovne sobe, ki bo interesentu omogočen v okviru poslovne politike družbe in sklepov nadzornega sveta družbe. Prodajalec si pridržuje pravico, da nekaterim interesentom, pri interesentu zaposlenim osebam ali pooblaščencem interesentov zaradi zaščite interesov družbe ne odobri možnosti pridobitve prodajne dokumentacije in/ali dostopa do podatkovne sobe. V primeru sklenitve prodajne pogodbe se prenos imetništva delnic v KDD izvrši z dnem plačila vseh pogodbenih obveznosti kupca. Dodatne informacije so interesentom na voljo pri osebi: Mitja Svoljšak, izvršni direktor, Sektor portfeljskih naložb, tel. 01/32-00-535 ali 040/669-940, e-mail: mitja.svoljsak@auknrs.si. Javni poziv za zbiranje ponudb je objavljen tudi na internetnih straneh Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS: www.auknrs.si
Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti