Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

Št. 02/02-112/12 Ob-1897/12 , Stran 529
Št. 02/02-112/12 Ob-1897/12
Mestna občina Maribor, Občina Duplek, Občina Hoče – Slivnica, Občina Kungota, Občina Lovrenc na Pohorju, Občina Miklavž na Dravskem polju, Občina Pesnica, Občina Rače – Fram, Občina Ruše, Občina Selnica ob Dravi, Občina Starše in Občina Šentilj, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavljajo
javno zbiranje ponudb
za nakup nepremičnine Poslovni prostori za potrebe Službe za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor
1. Naziv kupca in organizatorja javnega zbiranja ponudb 1.1 Kupci Mestna občina Maribor, Občina Duplek, Občina Hoče – Slivnica, Občina Kungota, Občina Lovrenc na Pohorju, Občina Miklavž na Dravskem polju, Občina Pesnica, Občina Rače – Fram, Občina Ruše, Občina Selnica ob Dravi, Občina Starše in Občina Šentilj, so kot ustanoviteljice Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, lastnice nepremičnega in premičnega premoženja, ki je namenjeno za izvajanje zdravstvene dejavnosti za potrebe občanov vseh ustanoviteljic. 1.2 Organizator javnega zbiranja ponudb: Javni zavod Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor (dalje ZDM), kot uporabnik prostorov in izvajalec Službe za fizikalno in rehabilitacijsko medicino. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb Predmet javnega zbiranja ponudb je nakup nepremičnine – poslovni prostori za delovanje Službe za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor – v izmeri cca. 1000 m2 neto površine funkcionalnih prostorov in pripadajočih komunikacij. Sestavni del zbiranja ponudb za nakup nepremičnine je tudi: – zagotovitev parkirnih prostorov za paciente (minimalno 20 PM), od tega 2 PM za telesno prizadete osebe, ki uporabljajo invalidski voziček, in sicer neposredno ob lokaciji nepremičnine, – zagotovitev parkirnega prostora za kratkotrajno parkiranje oseb, ki spremljajo telesno prizadete paciente, – zagotovitev parkirnega prostora za dostop urgentnega oziroma sanitetnega vozila, in sicer neposredno ob lokaciji nepremičnine. 3. Splošni pogoji 3.1 Lokacija Ponujena nepremičnina mora biti locirana na območju mesta Maribor. Skladno s kriteriji za izbor najugodnejše ponudbe pa je prednostna lokacija v bližini sedeža Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca, Ulica talcev 9, Maribor, z zagotovljenimi parkirnimi mesti in bližino postajališča javnega prometa. Tovrstno lokacijo pogojuje potreba po pogosti in nujni diagnostiki pacientov (laboratorij, RTG), upoštevajoč dejstvo, da med pacienti, ki jih je potrebno obravnavati, precejšnje število predstavljajo starostniki z oviranimi, oziroma omejenimi, gibalnimi sposobnostmi in bolečinskimi sindromi, večkrat brez spremstva ter lastnega prevoza, zaradi česar so vezani na javna prevozna sredstva. 3.2. Zahteve in pogoji glede na predvideno dejavnost Ponudnik mora pri pripravi ponudbe za nakup nepremičnine in pri vseh potrebnih gradbenih,obrtniških in instalacijskih posegih za končno ureditev prostorov z uporabnim dovoljenjem upoštevati priloženo projektno nalogo, ki vsebuje opis in neto površine potrebnih prostorov, vključno s tehnološkimi in tehničnimi zahtevami ter pogoji, kot jih določa veljavna "Prostorska tehnična smernica TSG-126450-001:2008 / Zvezek 3 – Zdravstveni dom" in "Zvezek 1 – Zdravstveni objekti, Splošni del" ter druga področna zakonodaja, predpisi ter standardi, veljavni v RS za področje načrtovanja in graditve objektov. Zagotavljati morajo funkcionalno-tehnične pogoje (vertikalne in horizontalne komunikacije, sanitarni prostori, itd.) za invalide oziroma težje gibljive osebe, kot to določa veljavni "Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni in večstanovanjski rabi " (Uradni list RS, 97/03). Ponujeni prostori morajo biti – ob primopredaji uporabniku – brez medicinsko-tehnološke in pohištvene opreme, ki jo bo vgradil, oziroma namestil uporabnik prostorov; zato morajo biti v tehnično brezhibnem stanju (kar bo prodajalec dokazal na podlagi uspešno izvedenega tehničnega pregleda) ter vseljivi brez dodatnih gradbeno-instalacijskih posegov s strani kupca, oziroma uporabnika prostorov. 3.3 Vrsta, tehnično stanje in pravni status nepremičnine, pogoji, roki in stroški ureditve, struktura prodajne cene V primeru, da ponudnik prodaja nepremičnino, ki je – na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja – v fazi izgradnje ali rekonstrukcije, bo z njim sklenjena predpogodba o nakupu nepremičnine, v kateri bodo določene medsebojne obveznosti in podrobnejši pogoji za morebitno dopolnitev in/ali spremembe projektne dokumentacije za dokončanje in ureditev prostorov, ki bo skladna s projektno nalogo, oziroma citirano Prostorsko tehnično smernico. Če bo, zaradi implementacije prostorskih potreb Službe za fizikalno in rehabilitacijsko medicino ZDM, potrebna sprememba projektne dokumentacije in posledično tudi sprememba gradbenega dovoljenja, te spremembe stroškovno v celoti bremenijo ponudnika oziroma prodajalca. Tudi v primeru, da ponudnik prodaja nepremičnino, za katero bo potrebno – na podlagi projektne dokumentacije, ki bo skladna s projektno nalogo uporabnika in Prostorsko tehnično smernico – šele pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, bo z njim prav tako najprej sklenjena predpogodba o nakupu nepremičnine, po uskladitvi in potrditvi projektnih rešitev (faza IDZ in IDP) s strani uporabnika ZDM, bosta pogodbeni stranki definirali medsebojne pogodbene obveznost v Pogodbi o prodaji in nakupu. V primeru, da je predmet prodaje obstoječa stavba, ki je ali bo predmet rekonstrukcije, mora biti le-ta že v tej fazi načrtovana in izvedena skladno z Direktivo 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti stavb, oziroma povzetkom le-te v Nacionalnem energetskem programu RS za obdobje do leta 2030 – Aktivno ravnanje z energijo, ki zahteva, da morajo biti vse nove ali obnovljene javne stavbe do leta 2018 skoraj nič energijske, kar pomeni, da mora biti projektna dokumentacija in izvedba del skladna z zahtevami "Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, krajše PURES (Uradni list RS, št. 52/10). Ne glede na to ali je predmet ponudbe obstoječa stavba, ki je v fazi rekonstrukcije ali pa je predmet ponudbe novogradnja, bo ponudnik – ob primopredaji objekta uporabniku – dolžan predložiti Energetsko izkaznico. V primeru obstoječe stavbe, ki je predmet rekonstrukcije, mora ponudnik izvesti preveritev konstrukcije v smislu statične stabilnosti in potresne varnosti (SIST EN 1998/1,3,5,6 – Evrokod 8: Projektiranje potresnovarnih objektov) in v primeru, da to ni bil sestavni del načrta konstrukcije, najkasneje do sklenitve pogodbe, izvesti dopolnitev dokumentacije in morebitno spremembo gradbenega dovoljenja. V vsakem primeru pa mora ponujena in dokončana ureditev nepremičnine izpolnjevati pogoje, navedene v tej razpisni dokumentaciji in priloženi projektni nalogi. Rok vselitve v dokončane poslovne prostore, za katere bo uspešno izveden tehnični pregled in posledično pridobljeno uporabno dovoljenjem je konec leta 2013. Nepremičnina mora biti bremen prosta. Ponudbena cena za nepremičnino mora biti izražena za celotni objekt, oziroma njegove dele (v primeru, če so ponujeni prostori sestavni del večje stavbne celote). V ponudbeni ceni morajo biti vključeni vsi stroški nastali z investicijo: celotna projektna dokumentacija (IDZ, IDP, PGD, PZI, PID), izvedba GOI del ter nadzor teh del po ZGO (stavba, oziroma njen sorazmerni del, ureditev parkirišč in vsi potrebni priključki na javno gospodarsko infrastrukturo), stroški ponudnikovega financiranja dokončanja del, kot tudi vse takse in dajatve v zvezi z nepremičnino. Stroški izvedbe GOI del morajo biti izraženi po sistemu funkcionalnega ključa, saj kupec dodatnih, več in presežnih del – po sklenitvi predpogodbe in končne pogodbe o prodaji in nakupu nepremičnine – ne bo priznaval. V ponudbeni ceni pa niso vključeni stroški dobave in vgradnje medicinsko-tehnološke in pomične pohištvene opreme, ki jo zagotavlja kupec, oziroma uporabnik (glej Projektno nalogo uporabnika). Ponudnik je dolžan prikazati strukturo cene po posameznih investicijskih fazah, ki vključuje prikaze stroškov za: – sorazmerni del osnovne vrednosti nepremičnine (v primeru. če je predmet ponudbe obstoječi objekt, ki je predmet rekonstrukcije), – sorazmerni del vrednosti izdelave projektne dokumentacije, – izvedbo GOI del stavbe (rekonstrukcije ali novogradnje) in sorazmerni del ureditve parkirišč ter priključevanja in/ali rekonstrukcije javne gospodarske infrastrukture, – sorazmerni del stroškov nadzora (v skladu z veljavnim ZGO), vodenja in financiranja investicije do primopredaje nepremičnine uporabniku. 4. Garancija ponudnika za resnost ponudbe in dobro ter pravočasno izvedbo del Po zaključku pogajanj in pred pričetkom pripravljanja pogodbe oziroma predpogodbe mora ponudnik predložiti naslednja jamstvena dokazila: – bančno garancijo za resnost ponudbe, v višini 1 % končno ponujene cene; – izjavo banke ali zavarovalnice, da bo ponudniku izdala nepreklicno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo posla, to je ureditve prostorov do vključno pridobitve uporabnega dovoljenja, v višini 10 % pogodbene vrednosti, ki jo bo garant izdal ob sklenitvi pogodbe; Ponudnik, če je istočasno tudi izvajalec GOI del ali pa ponudnikov stvarni izvajalec bo (na podlagi zahteve Prostorsko tehnične smernice TSG-12640-001:2008 / Zvezek 1, Splošni del – Poglavje 3, točka 3.2 (3) Vzdrževanje objekta) pogodbeno dolžan zagotoviti 20 letno garancijsko obdobje, v katerem uporabniku na delih objekta, to je fasadi in strehi, ne bo potrebno izvajati nobenih sanacijskih posegov. 5. Pogoji prodaje in nakupa nepremičnine 5.1 Sklenitev predpogodbe in pogodbe Izbrani ponudnik bo dolžan najprej skleniti predpogodbo o prodaji in nakupu nepremičnine. Kupec, oziroma kupci (to je MOM in ostale občine soustanoviteljice ZDM) pa bodo s ponudnikom, oziroma prodajalcem sklenili pogodbo o prodaji in nakupu nepremičnine po izpolnitvi funkcionalnih in tehnoloških pogojev ureditve prostorov za potrebe Službe za fizikalno in rehabilitacijsko medicino. To bodo pogodbene stranke ugotavljale na podlagi izdelane PGD dokumentacije in njene potrditve s strani uporabnika ter morebitni spremembi gradbenega dovoljenja, če bi bilo to potrebno, oziroma na podlagi izdelane PZI dokumentacije, če za objekt, ki je v fazi gradnje ali rekonstrukcije, ne bo potrebna sprememba gradbenega dovoljenja. Stroški izdelave morebitne spremembe PGD dokumentacije in izdelave PZI dokumentacije ter posledično usklajevanje načrtovanih rešitev (glede na potrebe in pogoje uporabnika- definirane v projektni nalogi in tehnični smernici ter izdelano projektno dokumentacijo z izdanim gradbenim dovoljenjem, če je objekt že v fazi gradnje oziroma rekonstrukcije), ki bi nastala po izboru najugodnejše ponudbe in po sklenjeni predpogodbi pa do sklenitve pogodbe o prodaji in nakupu, bremenijo ponudnika oziroma prodajalca. 5.2 Odstop od pogodbe Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe o prodaji in nakupu nepremičnine, se bo štelo, da je od prodaje odstopil, kupec pa ima pravico unovčiti bančno garancijo ponudnika za resnost ponudbe. 6. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb in za sklenitev pogodbe 6.1 Pravica udeležbe V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo tako fizične kot pravne osebe. 6.2 Obvezni deli pogodbe Da bo ponudba popolna mora ponudnik prikazati in oddati, oziroma priložiti, naslednje podatke, dokumente in izjave: – podatki o ponudniku: naziv, oziroma sedež pravne osebe, podatke o odgovorni osebi, davčno številko, matično številko (ali EMŠO – če gre za fizično osebo), pooblaščenega podpisnika uporabnika pogodbe, – dokazilo o lastništvu nepremičnine: nepremičnina mora biti vpisana v Zemljiško knjigo, lastništvo ponudnika pa mora biti izkazano z ZK izpiskom, ki ni starejši od 15 dni, – navedba osnovnih podatkov o nepremičnini (naslov, parc. št., k.o., površina poslovnih prostorov, datum izgradnje – v primeru obstoječega objekta, ipd.), – skupna vrednost ponujene nepremičnine (Občine ustanoviteljice si pridržujejo pravico naročiti cenitev nepremičnino na stroške prodajalca), – idejna zasnova (IDZ) funkcionalne ureditve ponujenih prostorov (tlorisne dispozicije, značilni prerezi) ter prikaz zunanje ureditve in možnosti parkiranja (situacija), – tehnični opis ureditve ponujenih prostorov (konstrukcija, finalizacija površin, instalacijska ureditev), – seznam vseh prostorov, z navedbo neto površin posameznih funkcionalnih, skupnih in pomožnih prostorov ter komunikacijskih površin (vhodi, hodniki, stopnišča, dvigala) in seštevkov vseh navedenih površin (po sklopih in skupno), – opis tehničnih rešitev (in obračunavanja stroškov) za ločeno odčitavanje porabe energentov za ogrevanje, električne energije, porabe sanitarne vode in evakuacijo komunalnih odpadkov in odpadkov, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti (ločeno zbiranje), – seznam vseh podizvajalcev posameznih GOI del, ki so ali bodo vključeni vgradnjo ali rekonstrukcijo, – fotokopija pravnomočnega gradbenega dovoljenja – v primeru, da je nepremičnina že v fazi gradnje ali rekonstrukcije, – terminski plan izvedbe vseh del, v primeru, da je gradnja ali rekonstrukcija objekta, ki je predmet ponudbe, že v teku, – izjava ponudnika, da bo ob podpisu predpogodbe kupcu predal vso (do takrat) razpoložljivo projektno dokumentacijo vezano na nepremičnino in sicer IDZ (če je bil izdelan kot podlaga za pridobitev projektnih pogojev), vendar pa najmanj IDP in PGD ter pripadajoče elaborate in študije v sestavi projekta, – izjava ponudnika, da je seznanjen s projektno nalogo uporabnika ter Tehnično smernico, citirano v točki 3.0 in da lahko na tej podlagi zaključi gradnjo in/ali rekonstrukcijo, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, – izjava ponudnika, da bo izdelal PZI dokumentacijo v skladu s projektno nalogo uporabnika in Tehnično smernico ter – v primeru potrebe – izvedel tudi postopek morebitne spremembe PGD dokumentacije in gradbenega dovoljenja, – izjava ponudnika, da bo – po dokončanju izvedbenih del izdelal PID in drugo dokumentacijo v skladu z ZGO in veljavnimi predpisi – izvedel tehnični pregled objekta ter pridobil uporabno dovoljenje pristojnega upravnega organa, – izjava ponudnika, da bo sam ali njegov pogodbeni izvajalec GOI del zagotovil 20 letno garancijsko obdobje za fasado in streho objekta, – izjava ponudnika, da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami. Kupec pa si pridržuje pravico preveriti resničnost vsebine izjave s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc, – izjava ponudnika, da ima poravnane vse obveznosti do svojih podizvajalcev iz predhodnih del, ki jo morajo s svojim podpisom in žigom potrditi navedeni podizvajalci, ki bodo sodelovali v poslu, – izjava ponudnika, da proti njemu ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave. 6.3 Neobvezni del ponudbe Neobvezni sestavni del ponudbe so: – fotografije obstoječega stanja nepremičnine, to je objekta in ponujenih prostorov, – druga dokumentacija o nepremičnini. 7. Oddaja ponudb – jezik, oblika, rok in naslov ter izločitev ponudb 7.1 Jezik ponudbe Ponudniki morajo ponudbe pripraviti v slovenskem jeziku. 7.2 Obvezna oblika ponudbe Ponudbeno dokumentacijo morajo ponudniki predložiti: v enem izvodu v papirni (tiskani) obliki in en izvod v elektronski obliki na kompaktni plošči (CD ali DVD). Ponudbena dokumentacija mora biti vložena v zapečateno ovojnico. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 7.3 Rok in naslov za oddajo ponudbe Obravnavane bodo vse pravočasne ponudbe, ki bodo – na naslov za oddajo – prispele v zapečateni ovojnici, z oznako »Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine / ZDM« – Ne odpiraj. Rok za oddajo je najkasneje 15 dni od javne objave v Uradnem listu RS, in sicer na naslov: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor. Ponudnik lahko odda ponudbo na navedeni naslov po pošti ali osebno. Za oddajo ponudbe po pošti velja poštni žig. 7.4 Nepravočasne ponudbe Ponudba, ki bo oddana po zgoraj navedenem roku za oddajo ponudbe, bo – kot nepravočasna – zavrnjena in bo neodprta vrnjena na ponudnikov naslov na ovojnici. 8. Odpiranje ponudb Upoštevane bodo pravočasno prispele ponudbe na naslov uporabnika. Strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali predstavniki občin soustanoviteljic in ZDM, bo – vse pravočasno prispele ponudbe – odpirala dne: 2. 4. 2012, s pričetkom ob: 11. uri, na sedežu uporabnika: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, v prostorih Službe za javna naročila in nabavo. Odpiranju ponudb bodo lahko prisostvovali pooblaščeni predstavniki ponudnikov, ki bodo pravočasno oddali svojo ponudbo. Komisija bo o odpiranju ponudb pripravila Zapisnik z osnovnimi podatki o oddanih ponudbah, kot so: naziv ponudnika, lokacija nepremičnine, vrsta objekta, ponujena cena itd. in ga vročila vsem ponudnikom, ki bodo oddali pravočasne ponudbe. 9. Izbira ponudnika Po pregledu in analizi pravočasnih in popolnih ponudb lahko kupec s ponudniki opravi dodatna pogajanja o vseh ponudbenih elementih: to je ceni, rokih dokončanja, ponujeni ureditvi prostorov za potrebe FRM in zagotovitvi parkirišč ter stroških obratovanja. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo kupec – po opravljeni analizi ponudb in morebitnih dodatnih pogajanjih – obvestil vse ponudnike, ki so sodelovali v javnem zbiranju ponudb. 10. Način in rok plačila kupnine Kupec bo plačal kupnino za nepremičnino, kot sledi: – avans v višini 5 % pogodbene vrednosti v roku 30 dni od sklenitve pogodbe, – ostali del kupnine v obrokih, oziroma skladno z napredovanjem del, kar pa bosta pogodbeni stranki – na podlagi pogajanj – definirali v predpogodbi, oziroma pogodbi o prodaji in nakupu nepremičnine. 11. Obveznosti kupca in ponudnika oziroma prodajalca Obveznost kupca, da izbere in s tem sklene ustrezno pogodbo z najugodnejšim ali katerim koli ponudnikom, je izključena. Davek ter vse ostale stroške v zvezi s prenosom nepremičnine (priprava notarskega zapisa in overitev podpisov, ter zemljiško knjižno izvedbo pogodbe) poravna prodajalec. Prodajalec je takoj po podpisu pogodbe dolžan kupcu izdati ZK dovolilo za vpis lastninske pravice. 12. Dodatne informacije Podrobnejše informacije in pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu uporabnika: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Kontaktne osebe organizatorja, oziroma razpisovalca: – za splošna vprašanja v zvezi z javnim zbiranjem ponudb: Irena Mihelič, univ. dipl. ekon., tel. 02/228-62-94, 051/394-294, – za tehnološko-tehnične zadeve: Majda Medved, dipl.m.s., tel. 02/228-65-43, 051/394-543. Javno zbiranje ponudb je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletnih straneh občin ustanoviteljic: Mestne občine Maribor, Občine Duplek, Občine Hoče – Slivnica, Občine Kungota, Občine Lovrenc na Pohorju, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Pesnica, Občine Rače – Fram, Občine Ruše, Občine Selnica ob Dravi, Občine Starše in Občine Šentilj ter Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. Priloge razpisne dokumentacije: – Projektna naloga uporabnika in izvajalca Službe FRM v ZDM – Prostorska tehnična smernica, TSG-12640-001:2008 / Zvezek 1, Zdravstveni objekti – Prostorska tehnična smernica, TSG- 12640-001:2008 / Zvezek 3, Zdravstveni dom Zainteresirani ponudniki lahko priloge k Razpisni dokumentaciji prevzamejo osebno na naslovu razpisovalca ali pa na spletni strani: www.zd-mb.si.
Mestna občina Maribor Občina Miklavž na Dravskem polju Občina Kungota Občina Ruše Občina Duplek Občina Hoče – Slivnica Občina Pesnica Občina Starše Občina Lovrenc na Pohorju Občina Šentilj Občina Selnica ob Dravi Občina Rače – Fram

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti