Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

Št. 478-0014-2012/2 Ob-1882/12 , Stran 528
Št. 478-0014-2012/2 Ob-1882/12
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in s sklepi o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik za leto 2012 z dne 15. 12. 2012 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnih zemljišč v lasti Občine Vojnik
1. Ime in sedež organizatorja (upravljalca) javnega zbiranja ponudb: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. 2. Opis predmeta prodaje in izhodiščna cena: a) Parcela št. 5/22, v k.o. Vojnik oko­lica. Predmet prodaje je stavbno zemljišče, označeno s parc. št. 5/22, z ID znakom 1066-5/22-0, k.o. 1066-Vojnik okolica (ID 688426)- travnik, v izmeri 744 m2. Zemljišče se prodaja kot celota in je komunalno opremljeno, po prostorskem planu Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 79/04 in z Odlokom o ZN Konjsko (Uradni list RS, št. 108/01, 16/04) je opredeljeno kot stavbno zemljišče, namenjeno za stanovanjsko gradnjo. Izklicna cena zemljišča znaša 52,00 EUR/ m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 744 m2 38.688,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20 %. 3. Potrdilo o plačani varščini Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene za predmet prodaje na račun Občine Vojnik, odprt pri UJP Žalec, št. 01339-0100003082, sklic 00 »davčna št. ponudnika« in z navedbo »varščina – prodaja nepremičnin Vojnik okolica«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, vsem drugim, ki na razpisu ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Z vplačilom varščine ponudnik pristane na vse pogoje, določene v tem razpisu. 4. Pogoji prodaje: a) Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo mogoče. b) Za parc. št. 5/22, v k.o. Vojnik okolica komunalni prispevek ni zajet v ceni in se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena, skladno z veljavnim zazidalnim načrtom. 5. Oblika in pogoji, pod katerimi morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo V ponudbi morajo ponudniki navesti oziroma predložiti: – naziv ponudnika (fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko, transakcijski račun in fotokopijo osebnega dokumenta; pravne osebe: naziv in sedež, telefonsko številko, matično številko, davčno številko, transakcijski račun, navedba zakonitega zastopnika oziroma podpisnika pogodbe); – predmet ponudbe, kjer mora biti jasno razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja od izhodišče cene; – dokazilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni; – pravne osebe predložijo izpis iz sodnega/poslovnega registra, ki ni starejši od 30 dni, iz katerega je razvidno, da imajo sedež v RS; – samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS); – fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS; – dokazilo o plačilu varščine; – ponudba mora biti veljavna najmanj 2 meseca od odpiranja ponudb. Ponudniki morajo na ponudbi jasno označiti rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo. 6. Drugi pogoji: ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu. 7. Način in rok plačila kupnine Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika, celotno kupnino pa je izbrani ponudnik dolžan plačati na račun Občine Vojnik, št. 01339-0100003082, odprt pri UJP Žalec, v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v tem roku, je bistvena sestavina pogodbe. Občina Vojnik bo izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo po prejemu celotne kupnine. Kupec nosi vse stroške v zvezi s prodajo nepremičnin (plačilo davka, stroški notarskih storitev, vknjižba lastninske pravice na svoje ime). Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od pravnomočnosti sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. 8. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika a) Pisne ponudbe z dokazili in prilogami morajo prispeti na sedež prodajalca v zaprti kuverti najkasneje do ponedeljka, 2. 4. 2012, do 10. ure na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnin Vojnik okolica«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in naslov ponudnika. b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov, o čemer bo upravljalec obvestil ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 9.a točke, bodo neodprte vrnjene ponudniku. c) Ne glede na prejšnjo točko lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. 9. Čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo v torek, 3. 4. 2012, ob 12. uri, v sejni sobi Občine Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik. Odpiranje bo javno. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem odpiranju ponudb. d) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija te najugodnejše ponudnike pozvala k oddaji nove ponudbe. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. 10. Ustavitev postopka: prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. V tem primeru se ponudnikom povrne plačana varščina v roku 8 dni brez obresti. 11. Podrobnejše informacije: zainteresirani kupci lahko prejmejo podrobnejše informacije na tel. 03/780-06-28 (Tanja Golec Prevoršek). Ogled nepremičnin je možen po predhodnem telefonskem dogovoru.
Občina Vojnik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti