Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

Št. 478-0001/2012-5 Ob-1874/12 , Stran 527
Št. 478-0001/2012-5 Ob-1874/12
Na podlagi 20. člena v zvezi z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO), (Uradni list RS, št. 14/07, 55/09, 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in sklepa 11. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrna, z dne 8. 12. 2011, Občina Dobrna objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. 2. Predmet prodaje: stanovanje številka 2.E, ki se nahaja v pritličju večstanovanjskega objekta Lokovina 8 (ID stavbe 217), stanovanje št. 2 v stavbi št. 217, k.o. 1056 Dobrna (ID 5686172), ID znak 1056-217-2, skupaj površine 61,39 m2, od tega 45,99 m2 uporabne površine in 15,40 m2 kleti, stanovanje št. 2.E je zasedeno z najemnikom, ki ima z Občino Dobrna sklenjeno najemno pogodbo z neprofitno najemnino za nedoločen čas. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb: prodaja nepremičnine v lasti Občine Dobrna. Ponudnik mora ponudbi za nakup navedene nepremičnine priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10 % ponujene cene. V ceno nepremičnine ni vključen 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača prodajalec. 4. Ponudba za nakup nepremičnin mora vsebovati: – ime in priimek oziroma firmo kupca, ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika; – navedbo nepremičnine; – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne; – dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine; – potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta, in kopijo davčne številke (fizične osebe); – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register; – izpis iz sodnega registra, ne starejši od 3 mesecev (pravne osebe); – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – izjava o sprejemanju pogojev javne ponudbe; – izjavo o vezanosti na ponudbo do 31. 5. 2012. 5. Najnižja ponudbena cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje, znaša za stanovanje številka 2.E, ID znak 1056-217-2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjskega objekta Lokovina 8, 28.900,00 €. 6. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. 7. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe: a) nakup po načelu vidno-kupljeno; b) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10 % ponujene cene na transakcijski račun Občine Dobrna, št. 01355-0100003171. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika; c) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po nejavnem odpiranju ponudb; d) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo; e) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od izstavitve računa – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla; f) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Dobrna in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. g) obstoječi najemnik ima pod enakimi pogoji kot ostali predkupno pravico. 8. Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla. 9. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 13. 4. 2012, do 12. ure, na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno "Ponudba za nakup nepremičnine št. 2 v stavbi 217 – Lokovina 8 – Ne odpiraj!". Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. 10. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo. 11. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v osmih dneh od dneva, ko je potekel rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb ne bo javno. 12. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno ceno. V primeru, da je podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, se lahko izvede pogajanje, na katero se povabi vse ponudnike z enako najvišjo ponudbeno ceno. 13. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če njihova ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba v roku 5 dni od prejema poziva za dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasnih ponudb prodajalec ne bo upošteval. 14. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega zbiranja se obrnite na Matejo Smrečnik, tel. 03/780-10-50 ali 03/780-10-53, e-pošta: mateja.smrecnik@dobrna.si.
Občina Dobrna

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti