Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

Št. 4500034665 Ob-1849/12 , Stran 526
Št. 4500034665 Ob-1849/12
JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana na podlagi 2. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 14/07 z dne 16. 2. 2007) objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo delovnih vozil in filtrske stiskalnice
1. Predmet prodaje: – Kombinirano vozilo z visokotlačnim izpiranjem, MAN 18.254, leto izdelave 2001, nadgradnja Atrik z volumnom 6+4 m3; – Vakumska cisterna, MAN 15.264, leto izdelave 1997, nadgradnja Kroll z volumnom 5,5 m3; – Vakumska cisterna, MAN 15.264, leto izdelave 2000, nadgradnja Atrik z volumnom 5,5 m3; – Mobilna filtrska stiskalnica blata komunalnih čistilnih naprav z vlečno prikolico, komorno filtrsko stiskalnico, tremi vijačnimi črpalkami, polžnim transporterjem, izvlečnim spiralnim transporterjem ter elektro krmilno omaro za krmiljenje celotne opreme. 2. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb. 3. Delovna vozila, ki so predmet prodaje, bo prodajalec prodal najboljšemu ponudniku (najvišja ponudbena cena). Prodajalec delovnih vozil in filtrske stiskalnice ne bo prodajal posamezno ampak v paketu. 4. Postopek bo vodila Služba za splošne zadeve. Kontaktna oseba za dodatne informacije glede oddaje ponudb je Franci Slovša, tel. 031/372-140, elektronski naslov: fslovsa@vo-ka.si. 5. Ogled delovnih vozil in filtrske stiskalnice je možen v dogovoru s kontaktno osebo. 6. Pisna ponudba mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z vidno oznako »Ponudba za delovna vozila in filtrsko stiskalnico – Ne odpiraj » na sedež prodajalca JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana najkasneje do 5. 4. 2012, do 10. ure. Ponudbe prispele po navedenem roku se ne bodo upoštevale. 7. Prodajalec bo vsa vozila in filtrsko stiskalnico prodal le kupcu, ki delovnih vozil (prve tri alineje 1. točke) ne bo uporabljal na območju Republike Slovenije. V ta namen mora kupec ponudbi priložiti izjavo z naslednjo vsebino: »Kupec _______________(firma/naziv) pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da delovnih vozil, ki so predmet kupoprodaje, ne bomo uporabljali na območju Republike Slovenije.« 8. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke: – ime in naslov kupca oziroma firma in sedež družbe, – ponujeno ceno za vsako delovno vozilo in filtrsko stiskalnico posebej (brez DDV), – izjavo iz točke 7. 9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. Način izbire je opisan v 3. točki. Prodaja bo izvedena po načelu videno - kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. 10. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni od prejema podpisati prodajno pogodbo in v nadaljnjih osmih dneh plačati celotno kupnino. V nasprotnem primeru si prodajalec pridrži pravico povabiti k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega ponudnika. 11. Kupec je dolžan plačati vse stroške v zvezi s sklenitvijo in izvedbo pogodbe ter plačati vse pripadajoče javne dajatve. 12. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter da lahko, do sklenitve pravnega posla, že začeti postopek ustavi brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine.
JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti