Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

Št. 08/2012 Ob-1848/12 , Stran 526
Št. 08/2012 Ob-1848/12
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, objavlja JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora na Blejski Dobravi v najem
1. Predmet oddaje v najem: poslovni prostori v stavbi pokopališkega objekta na Blejski Dobravi 117/c, v skupni izmeri 68,32 m2. Izklicna najemnina je 305,00 € na mesec in ne vključuje DDV. Najemnina se lahko poveča glede na rast življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji in ne vključuje obratovalnih (stroški čistilke, elektrike, komunalnih storitev, ogrevanje, stroški za obratovanje skupnih prostorov, delov in naprav – stopnišče, WC …) ali drugih individualnih stroškov, ki jih bo s svojim delovanjem povzročil najemnik. Poslovni prostori se oddajajo po načelu »videno–oddano«. 2. Pogoji za udeležbo v postopku in potek postopka: 2.1 V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno razpisno dokumentacijo. 2.2 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini izklicne cene ene mesečne najemnine. Varščino so dolžni ponudniki položiti na transakcijski račun JEKO-IN, d.o.o., Jesenice pri Gorenjski banki Kranj št.: 07000-0000492171, s pripisom »Varščina za razpis-oddaja poslovnih prostorov«. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb. Če uspeli ponudnik ne sklene najemne pogodbe, se varščina zadrži. 2.3 Zavezujoča ponudba mora vsebovati: podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine), ponujeno ceno najemnine, ki ne sme biti nižja od izklicne cene. Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o poslovnih prostorih, ki so predmet javne ponudbe, ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo izbire, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti lahko prevzamejo na sedežu podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51, 4270 Jesenice, vsak delovni dan, od dneva objave javnega zbiranja ponudb dalje ali na spletni strani podjetja, www.jeko-in.si (javni razpisi). 2.4 Rok za oddajo ponudbe je 31. 3. 2012. Ponudniki morajo predložiti svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – ponudba za najem poslovnih prostorov« v tajništvu podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51, 4270 Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko ter e-naslov pošiljatelja. Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 31. 3. 2012, ne bodo upoštevane. 2.5 Odpiranje ponudb bo javno. Prispele ponudbe bo komisija odpirala dne 2. 4. 2012, ob 12. uri, v sejni sobi na sedežu podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51, Jesenice. 2.6 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki bodo ponudili z merili enako ovrednoteno ponudbo, v roku 10 dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 2.7 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 2.8 JEKO-IN, d.o.o., Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javnega zbiranja ponudb ne izbere nobene izmed prispelih ponudb oziroma, da začeti postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 2.9 Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51, 4270 Jesenice, tel. 04/581-04-26, kontaktna oseba Silva Drobnak.
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti