Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

Št. 478-19/2012-1204 Ob-1878/12 , Stran 521
Št. 478-19/2012-1204 Ob-1878/12
Občina Kočevje v skladu z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter občinskega letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2011, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v njeni lasti
1. Predmet prodaje: Stanovanja in poslovni prostori Izhodiščna cena stanovanj brez vključenega davka na promet nepremičnin (v višini 2 % od končne prodajne vrednosti kot davčne osnove) znaša: 1. Štirisobno stanovanje, posamezni del št. 3, v stavbi št. 1086, k.o. 1577 – Kočevje, na naslovu TZO 12c, stanovanje se nahaja v dveh etažah – nadstropju in mansardi, parc. št. 1210/2. Izmera: 111,20 m2. Lastnosti: etažna lastnina je vzpostavljena. Izklicna cena: 98.078,40 EUR. 2. Štirisobno stanovanje, posamezni del št. 7, v stavbi št. 1086, k.o. 1577 – Kočevje, na naslovu TZO 12c, stanovanje se nahaja v dveh etažah – nadstropju in mansardi, parc. št. 1210/2. Izmera: 101,74 m2. Lastnosti: etažna lastnina je vzpostavljena. Izklicna cena: 80.595,00 EUR. 3. Dvosobno stanovanje, posamezni del št. 101.E, v stavbi št. 2151, k.o. 1577 – Kočevje, na naslovu UHM 3, stanovanje se nahaja v pritličju, vložek št. 2175/20. Izmera: 60,77 m2. Lastnosti: etažna lastnina je vzpostavljena, stanovanje je zasedeno s strani najemnika. Izklicna cena: 57.730,00 EUR. 4. Poslovni prostor, posamezni del št. 11, v stavbi št. 1600, k.o. 1577 – Kočevje, na naslovu Reška cesta 16/a. Izmera: 57,00 m2. Lastnosti: etažna lastnina je vzpostavljena, poslovni prostor je zaseden z najemnikom. Izklicna cena: 41.040,00 EUR. 5. Poslovni prostor, posamezni del št. 3, v stavbi št. 4757, k.o. 1577 – Kočevje, na naslovu TZO 59. Izmera: 112,81 m2. Lastnosti: etažna lastnina je vzpostavljena, poslovni prostor je prazen. Izklicna cena: 95.241,0 EUR. 2. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo odvijala v ponedeljek, 16. aprila 2012 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26 (1. nadstropje). Podatke oziroma potrdila iz 3. točke tega razpisa pa je potrebno predložiti najkasneje do dneva pred dnevom javne dražbe, tj. vključno do petka, 13. aprila 2012, do 14. ure, osebno v vložišče ali pa morajo do tedaj prispeti v vložišče priporočeno po pošti. 3. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe, ki vplačajo varščino v višini 10 % od izklicne cene za posamezno nepremičnino, za nakup katere kandidirajo (v primeru, če oseba izrazi interes za nakup več nepremičnin, mora položiti varščino za vsako od njih). Vsem dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od dneva javne dražbe, uspelim dražiteljem pa se varščina vračuna v kupnino. Varščino je potrebno vplačati na podračun proračuna Občine Kočevje, št. 01248-0100005213, odprtega pri UJP Novo mesto, skupaj z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo – nepremičnina (stanovanje/poslovni prostor)« (vplačnik navede tisto nepremičnino, za nakup katere kandidira). Vse osebe, sodelujoče na javni dražbi, morajo imeti do poteka roka za oddajo prijave poravnane vse obveznosti do Občine Kočevje (potrdilo občinskega Oddelka za proračun, finance in upravljanje premoženja po uradni dolžnosti pridobi komisija, ki vodi javno dražbo), sicer na javni dražbi ne morejo sodelovati. Na javni dražbi lahko sodelujejo zgolj osebe, ki lahko pridobivajo nepremičnine v Republiki Sloveniji (državljani držav članic Evropske unije in drugih držav, ki lahko pridobivajo nepremičnine na podlagi načela vzajemnosti). Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo, in z njimi povezane osebe (sorodstvena razmerja ali druga razmerja, ki lahko vzbudijo dvom v nepristranskost cenilca ali osebe, ki vodi javno dražbo). Dražitelja, ki bo v primeru uspeha na javni dražbi sklenil pravni posel (prodajno pogodbo), lahko na dražbi zastopa pooblaščenec, če pred pričetkom dražbe predloži njegovo pisno pooblastilo z overjenim podpisom. Za sodelovanje na javni dražbi morajo dražitelji predložiti naslednje: – potrdilo o vplačilu varščine, – osebne podatke oziroma za pravne osebe navedbo firme (ime in priimek, matična številka, naslov prebivališča oziroma sedeža) – fizične osebe morajo predložiti fotokopijo osebne izkaznice, pravne osebe pa predložiti izpisek iz sodnega registra, – davčno številko, številko transakcijskega računa, – navedbo nepremičnine (stanovanje/poslovni prostor), ki jo želi kupiti, – izjavo, da je oseba državljan države članice EU ali druge države, ki v skladu s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo nepremičnine na območju Republike Slovenije, – izjavo (velja za pravne osebe), da niso v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, – izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji javne dražbe. Udeleženec na javnem razpisu lahko zgornje podatke navede na pripravljenem pomožnem obrazcu, ki se ga pridobi v vložišču Občine Kočevje ali na uradni občinski spletni strani, ali na svoji lastni listini. Podatke in potrdila je potrebno predložiti oziroma morajo prispeti najkasneje do dneva pred dnevom javne dražbe, tj. vključno do petka, 13. aprila 2012, do 14. ure, osebno v vložišče ali priporočeno po pošti. Za resničnost izjav je ponudnik kazensko in materialno odgovoren. Na zahtevo naročnika je tisti, s katerim se bo sklenila pogodba, dolžan predložiti zahtevane listine, s katerimi se ugotavlja resničnost izjav oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo na razpisu. 4. Znesek višanja izklicne cene na javni dražbi: najnižji znesek višanja izklicne cene na javni dražbi znaša za stanovanja/poslovni prostor: 500,00 EUR. 5. Pravila poteka javne dražbe Javna dražba bo potekala pod naslednjimi pravili: – pravico do sodelovanja pri draženju za posamezno nepremičnino imajo le osebe, ki izpolnijo pogoje iz 3. točke tega razpisa, – izklicna vrednost nepremičnine in vsaka nadaljnja zvišana cena se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem cene, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat – s tem je dražba glede določenega predmeta končana. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan, – dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni sprejeta nova višja izklicana cena, – ugovore na postopek javne dražbe, ki jih uradne osebe, ki vodijo dražbo, rešujejo sproti, je možno podati le do sklenitve zapisnika, – dražba se glede posameznega predmeta šteje za neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost. 6. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino; če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe tudi v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino. Kupec (uspeli dražitelj) mora plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, in sicer na račun Občine Kočevje, št. 01248-0100005213. Pravočasno plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe (neplačilo v tem roku pomeni razdrtje pogodbe in zadržanje vplačane varščine). Po poplačilu celotne kupnine bo občina kupcu izročila zemljiškoknjižno dovolilo, ki je podlaga za vpis lastništva v zemljiško knjigo. 7. Drugo Občina jamči, da so nepremičnine brez pravnih napak. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno–kupljeno«, z v trenutku javne dražbe zatečenim dejanskim posestnim stanjem na terenu. Notarske stroške overitve pogodbe in stroške zemljiškoknjižnega prenosa plača kupec. Dodatne informacije o javni dražbi ter nepremičninah je možno pridobiti pri Damirju Marinču, tel. 01/89-38-245 (pravna vprašanja in vprašanja glede javne dražbe) ali Mojci Bence, tel. 01/89-38-235 (podatki o stanovanjih in poslovnih prostorih), v času uradnih ur. Pomožni obrazec za prijavo (prijavitelji nanj niso vezani in lahko podajo ustrezne izjave ter dokažejo izpolnjevanje pogojev na lastnih listinah) je možno pridobiti na vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26 (pritličje – levo), vsak delovni dan od 8. do 10. ure ter od 11. do 12. ure, ob sredah od 9. do 12. ure ter od 13. do 17. ure. Pomožni obrazec za prijavo se nahaja tudi na uradnih spletnih straneh Občine Kočevje.
Občina Kočevje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti