Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

Ob-1898/12 , Stran 519
Ob-1898/12
Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno – zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP) in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 23/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11; ZGJS) ter v skladu z Odlokom o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb vzdrževanja javnih cest in urejanja prometne signalizacije ter o podelitvi koncesije teh gospodarskih javnih služb Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 103/11) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesij a) Izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja javnih cest v Mestni občini Celje za obdobje 2012–2015 b) Izvajanje izbirne gospodarske javne službe urejanja prometne signalizacije v Mestni občini Celje za obdobje 2012–2015
Naročnik: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. 1. Predmet koncesije: a) Izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja javnih cest v Mestni občini Celje za obdobje 2012–2015 b) Izvajanje izbirne gospodarske javne službe urejanja prometne signalizacije v Mestni občini Celje za obdobje 2012–2015. 2. Vrsta postopka: odprti postopek. 3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: 3 leta po sklenitvi koncesijske pogodbe. 4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Mestne občine Celje (www.celje.si). 5. Način, kraj in čas oddaje vloge: prijavo je potrebno predložiti v slovenskem jeziku, v zapečateni kuverti z nalepljeno in izpolnjeno priloženo ovojnico in jo poslati po pošti ali vložiti osebno na naslov koncedenta, Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. Rok za oddajo prijav je do dne 30. 3. 2012, do 11. ure. 6. Izdelava prijave: prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih, predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne vsebine razpisne dokumentacije. Prijavitelj lahko svojo vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka za oddajo prijave. 7. Pogoji za pravilnost prijave: naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne prijave. Veljavne bodo le tiste prijave, ki bodo pravočasne in popolne. Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in ure, določene v razpisu (glej točko 5.) Prijava je popolna: – če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje, – če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve, – če je popolna glede na besedilo javnega razpisa. 8. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo: vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Aljaž Verdev (tel. 03/42-65-803, e-naslov: aljaz.verdev@celje.si). Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na svoji spletni strani (www.celje.si). 9. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije: naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje štiri dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na spletni strani Mestne občine Celje: www.celje.si. Naročnik bo v tem primeri po potrebi podaljšal rok za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo prijav. 10. Kriterij in merila za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno naslednje merilo: najnižja cena. 11. Ugotavljanje sposobnosti Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev za: a) Izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja javnih cest v Mestni občini Celje za obdobje 2012–2015; b) Izvajanje izbirne gospodarske javne službe urejanja prometne signalizacije v Mestni občini Celje za obdobje 2012–2015; so določeni v razpisni dokumentaciji. V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji za predložitev skupne ponudbe. Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se ne upoštevajo. 12. Izbira ponudnika Koncedent bo na podlagi poročila o pregledu in presoji ponudb strokovne komisije, najkasneje v roku 30 dni po prejemu poročila z odločbo podelil koncesiji za opravljanje storitve, ki sta predmet javnega razpisa. Odločba se izda z omejenim rokom veljave, ki ne sme biti daljši od enega leta. Čas veljavnosti odločbe se določi v njenem izreku. Če v tem času ne pride do sklenitve pogodbe, odločba o izbiri preneha veljati. Neposredno pred izdajo odločbe o izbiri se stranke na ustni obravnavi seznanijo s potekom postopka in njihovim uspehom v postopku ter se jim določi rok, ki ne sme biti daljši od 15 dni, da podajo svoje pripombe. Če v tem roku pripombe niso podane, se šteje, da stranke nimajo pripomb. V postopku izdaje akta o izbiri in pravnega ter sodnega varstva imajo položaj stranke le vlagatelji vlog za izvajalca javno-zasebnega partnerja in ministrstvo, v postopku sodnega varstva pa tudi javni partner. Drugih udeležencev (strank, stranskih udeležencev) v postopku izdaje akta o izbiri ni. Do seznanitve s potekom postopka iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno pregledovanje in prepisovanje spisov v tistih delih, ki se nanašajo na vloge drugih strank v postopku in okoliščine, povezane z njimi. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni z odločbo o podelitvi koncesije za opravljanje storitve za trg dela. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba o koncesiji po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe, razen če koncedent ponudniku iz utemeljenih razlogov ne določi novega roka. Če izbrani prijavitelj zavrne sklenitev koncesijske pogodbe, bo občina koncesijsko pogodbo sklenila s tistim prijaviteljem, ki je ponudil naslednjo najnižjo ceno.
Mestna občina Celje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti