Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

Št. 301-1/2011-45 Ob-1886/12 , Stran 518
Št. 301-1/2011-45 Ob-1886/12
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 (Uradni list RS, št. 10/12) in 37. člena Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 25/11, 13/12, v nadaljevanju: odlok) objavlja Mestna občina Nova Gorica
javni razpis
za subvencioniranje novih delovnih mest
I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. II. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje zaposlitve osebe, ki je bila prijavljena na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje – Območna služba Nova Gorica (v nadaljevanju: zavod), spada v ciljno skupino, ki je v letu 2012 s strani Območne službe Zavoda določena kot prednostna ciljna skupina in ima stalno prebivališče na območju Mestne občine Nova Gorica. Kot prednostna ciljna skupina so s strani Območne službe Zavoda v letu 2012 določene naslednje skupine brezposelnih oseb: brezposelne osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti, brezposelne osebe, ki prejemajo denarno socialno pomoč, dolgotrajno brezposelne osebe (prijavljene na Zavodu več kot 1 leto), osebe, starejše od 50 let, osebe brez izobrazbe ter iskalci prve zaposlitve. III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je na en strani spodbujanje zaposlovanja in pomoč pri ohranjanju zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih oseb, na drugi strani pa vplivanje na ozaveščanje delodajalcev in širše javnosti k odpravljanju predsodkov, povezanih z zaposlovanjem le-teh skupin na trgu dela. IV. Višina razpoložljivih sredstev Okvirna višina proračunskih sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa, je 20.000 EUR. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1003/09003 – Nova delovna mesta in samozaposlitve. Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«. Kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na ostale posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi v skladu s sprejetim Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica ali pa se znesek pomoči poviša. V. Upravičeni stroški in višina pomoči Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški dela plače osebe, ki spada v prednostno ciljno skupino na podlagi mnenja zavoda ter ima stalno prebivališče na območju Mestne občine Nova Gorica. Kot prednostna ciljna skupina so s strani Območne službe Zavoda v letu 2012 določene naslednje skupine brezposelnih oseb: brezposelne osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti, brezposelne osebe, ki prejemajo denarno socialno pomoč, dolgotrajno brezposelne osebe (prijavljene na Zavodu več kot 1 leto), osebe starejše od 50 let, osebe brez izobrazbe ter iskalci prve zaposlitve. Znesek pomoči znaša 3.500 EUR. VI. Osnovni pogoji sodelovanja Upravičenec mora izpolnjevati naslednje pogoje: 1) podjetje ima sedež dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica ali poslovno enoto na območju Mestne občine Nova Gorica ter ima najmanj eno zaposleno osebo; 2) podjetje ne opravlja nobene od naslednjih dejavnosti, ki so razvrščene v naslednje sektorje: – ribištvo in ribogojstvo, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000, – premogovništvo, kakor so opredeljena v Uredbi (ES) št. 1407/2002, – primarna pro­izvodnja kmetijskih pro­izvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, – predelava in trženje kmetijskih pro­izvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih pro­izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro­izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne pro­izvajalce, – cestnoprometni sektor, in sicer za investicije v nabavo vozil za cestni prevoz tovora; 3) podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah: – v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, – v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, – če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije; 4) podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje; 5) podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči; 6) pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo; 7) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga; 8) če je prejemnik za iste upravičene stroške že prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči; 9) podjetje ima pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do Mestne občine Nova Gorica ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica; 10) podjetje ima poravnane vse davke in prispevke; 11) skupna višina pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne bo presegla 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja meja pomoči 100.000,00 EUR). VII. Drugi pogoji za sodelovanje na javnem razpisu: – Zaposlitev mora biti zagotovljena za najmanj eno leto od sklenitve delovnega razmerja. – Prijavitelj v zadnjih 12 mesecih pred oddajo vloge na javi razpis ni zmanjševal števila zaposlenih, razen iz razlogov, navedenih v razpisni dokumentaciji pod točko 8 oziroma je zaposlene osebe, ki jim je prenehalo razmerje iz drugih razlogov nadomestil z novimi zaposlitvami, ki pa niso predmet subvencioniranja po tem javnem razpisu. – Prijavijo se lahko delodajalci, ki zaposlijo brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Nova Gorica, so prijavljeni na zavodu in spadajo v prednostno ciljno skupino na podlagi mnenja zavoda. Naročnik bo sofinanciral maksimalno dve novi zaposlitvi pri delodajalcu, ki se prijavlja na razpis. VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva V primeru, da prijavitelj v roku iz X. točke tega razpisa prijavljene zaposlitve ne realizira, izgubi pravico do dodelitve sredstev ter ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu in pridobiti sredstev na podlagi odloka. Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razloga iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz X. točke tega razpisa v celoti realizirali zaposlitev. Kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na ostale posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi v skladu s sprejetim Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica. IX. Merila za ocenitev vlog Vloge se ocenijo na naslednji način: – z merili št. 1, 2, 3, 4 in 5 oceni vloge organ Mestne občine Nova Gorica, pristojen za gospodarstvo (pristojni organ), Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vloge se ocenijo in glede na zbrano število točk razvrstijo od vloge z najvišjim številom točk do vloge z najnižjim številom točk. Prednost pri izboru in dodelitvi sredstev imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi meril. X. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za katerega so namenjena razpisana sredstva iz točke IV. je proračunsko leto 2012. Upoštevane bodo vse izbrane realizirane zaposlitve, od 16. 9. 2011 do vključno 15. 9. 2012. XI. Način prijave in razpisni roki Javni razpis bo odprt do 16. 4. 2012. Vloge lahko prijavitelji oddajo kadarkoli v obdobju od objave razpisa do 16. 4. 2012. Popolna vloga mora biti dostavljena na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, do vključno 16. 4. 2012, do 14. ure. Vlogo je potrebno oddati Mestni občini Nova Gorica v zaprti ovojnici, z navedbo »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za subvencioniranje novih delovnih mest« in s polnim naslovom in nazivom pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran ovojnice. Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge. Odpiranje prispelih vlog bo 18. 4. 2012, ob 9. uri. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih dni od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku roka iz tega odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne. XII. Razpisna dokumentacija Brezplačna razpisna dokumentacija, z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (I. nadstropje, soba št. 32), za člane obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: http://www.nova-gorica.si. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, na Oddelku za gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica na tel. 05/33-50-170 (Tatjana Gregorčič) ali na tel. 05/33-50-175 (Tanja Žgur), za člane Obrtne zbornice na Območni obrtni zbornici na tel. 05/330-66-00 (Boža Loverčič Špacapan). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam po elektronski pošti: Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si, Tanja.Zgur@nova-gorica.si in Boza.Lovercic@ozs.si.
Mestna občina Nova Gorica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti