Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

Št. 301-1/2011-46 Ob-1885/12 , Stran 514
Št. 301-1/2011-46 Ob-1885/12
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 (Uradni list RS, št. 10/12) in 37. člena Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 25/11, 13/12, v nadaljevanju: odlok) objavlja Mestna občina Nova Gorica
javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, projektov inovacij ter spodbujanje ustanavljanja inovativnih, visokotehnološko usmerjenih podjetij
I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju občina). II. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je: A. Sofinanciranje upravičenih stroškov naslednjih začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj: materialnih investicij (nakup novih strojev in opreme) ter nematerialnih investicij (nakup patentov, znanja in izkušenj – know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme, ki je potrebna za izvajanje pro­izvodnih procesov). Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje: – obnove poslovnih in pro­izvodnih prostorov, strojev in opreme; – nakupa, komunalnega in infrastrukturnega opremljanje zemljišč; – gradnje in/ali nakupa objekta; – investicij v opremo poslovnih prostorov (npr. pohištva, klimatskih naprav, ipd.); – nakupa drobnega inventarja in materiala (Slovenski računovodski standardi 1, Uradni list RS, 18/05, Računovodski standard 1 – točka 1.47); – računalnikov, tiskalnikov in programske opreme, razen tiste programske opreme, ki je potrebna za izvajanje pro­izvodnih procesov. B. Sofinanciranje upravičenih stroškov naslednjih projektov inovacij: Pridobitev patenta, zaščita blagovne znamke ali pridobitev patenta za krajšo dobo in izdelava prototipa za gospodarsko dejavnost. C. Sofinanciranje upravičenih stroškov za ustanavljanje inovativnih, visokotehnološko usmerjenih podjetij: Upravičeni stroški so računalniška oprema, stroški promocije, najem poslovnih prostorov, stroški patentne zaščite in drugi stroški potrebni za ustanovitev podjetja. III. Namen javnega razpisa Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje njihove rasti ter spodbuditev povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom. IV. Višina razpoložljivih sredstev Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev, za izvedbo razpisa je 240.000 EUR, od tega je za ukrep A namenjenih 160.000 EUR, za ukrep B 30.000 EUR, za ukrep C pa 20.000 EUR. Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1402/09.027 – Finančne spodbude za razvoj podjetništva. V. Upravičenci Do sredstev so upravičena naslednja podjetja: Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj, projekte inovacij ter spodbujanje ustanavljanja inovativnih, visokotehnoloških usmerjenih podjetij: 1) podjetje ima sedež dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica ali investira na območju Mestne občine Nova Gorica (v primeru, da gre za nabavo opreme), 2) podjetje ne opravlja nobene od naslednjih dejavnosti, ki so razvrščene v naslednje sektorje: – ribištvo in ribogojstvo, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000, – premogovništvo, kakor so opredeljena v Uredbi (ES) št. 1407/2002, – primarna pro­izvodnja kmetijskih pro­izvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, – predelava in trženje kmetijskih pro­izvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih pro­izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro­izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne pro­izvajalce, – cestnoprometni sektor in sicer za investicije v nabavo vozil za cestni prevoz tovora, 3) podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah: – v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, – v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, – če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, 4) podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje, 5) podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, 6) pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo, 7) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga, 8) če je prejemnik za iste upravičene stroške že prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči, 9) podjetje ima pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do Mestne občine Nova Gorica ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica, 10) Podjetje ima poravnane vse davke in prispevke, 11) Skupna višina pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne bo presegla 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja meja pomoči 100.000,00 EUR). Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj: – imajo najmanj eno zaposleno osebo; – na območju Mestne občine Nova Gorica investirajo v: opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata ali v opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb pro­izvoda ali pro­izvodnega procesa in sicer v predelovalni, storitveni ali razvojno – raziskovalni dejavnosti ali v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentov, znanja in izkušenj – know how ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme). Za projekte inovacij: – so podjetja z najmanj eno zaposleno osebo, ki imajo sedež dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica, – za sofinanciranje upravičenih stroškov za pridobitev patenta, patenta za krajšo dobo, zaščito blagovne znamke in izdelavo prototipa so upravičenci tudi fizične osebe s stalnim bivališčem na območju Mestne občine Nova Gorica ter podjetja, ki so člani Primorskega tehnološkega parka d.o.o. in imajo tudi sedež v Primorskem tehnološkem parku d.o.o. Za spodbujanje ustanavljanja inovativnih, visokotehnološko usmerjenih podjetij: – upravičenec je podjetje, ki ima najmanj eno zaposleno osebo, je član Primorskega tehnološkega parka in ki ima sedež bodisi v Primorskem tehnološkem parku bodisi v Mestni občini Nova Gorica. VI. Drugi pogoji za dodelitev sredstev: Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj – na podlagi tega javnega razpisa bo posameznemu upravičencu sofinancirana le ena investicija, ki predstavlja zaključeno celoto. V primeru, da posamezni upravičenec prijavi več takšnih investicij, bo naročnik upošteval tisto investicijo, katere znesek upravičenih stroškov bo najvišji; – minimalni znesek vseh upravičenih stroškov (brez DDV) posamezne investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj, ki predstavlja zaključeno celoto, mora znašati vsaj 4.000,00 EUR; – minimalni znesek vseh upravičenih stroškov (brez DDV) posamezne začetne investicije, ki predstavlja zaključeno celoto, mora znašati vsaj 2.000 EUR. Investicija se mora ohraniti na območju občine vsaj tri leta po dodelitvi sredstev. Za spodbujanje ustanavljanja inovativnih, visokotehnološko usmerjenih podjetij: – na podlagi tega razpisa bodo sofinancirani stroški tistemu podjetju, ki je/bo v obdobju od 16. 9. 2011 do 15. 9. 2012 postalo član Primorskega tehnološkega parka d.o.o. – podjetje opravlja dejavnost na območju občin ustanoviteljic Primorskega tehnološkega parka. VII. Upravičeni stroški: Naročnik bo upravičencem sofinanciral naslednje upravičene stroške: A. Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj: – stroške materialnih investicij (nakup novih strojev in opreme); – stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, znanja in izkušenj – know how –a, nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme, ki je potrebna za izvajanje pro­izvodnih procesov) Za začetno investicijo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata na območju občine. Za investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoj se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb pro­izvoda ali pro­izvodnega procesa obstoječega obrata v občini v predelovalni, storitveni ali razvojno – raziskovalni dejavnosti. Kot začetna investicija oziroma investicija v razširjanje dejavnosti in razvoj se ne šteje povečanje obstoječe pro­izvodnje izdelkov, ki jih upravičenec že pro­izvaja in povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec že opravlja. Kot opredmeteno osnovno sredstvo se šteje sredstvo, ki je oziroma bo v lasti upravičenca in se uporablja pri ustvarjanju pro­izvodov ali opravljanju storitev ter se bo po pričakovanjih uporabljalo več kot eno obračunsko leto. Kot opredmeteno osnovno sredstvo se ne šteje sredstvo, ki se uporablja v pisarniške namene. Nakup materialnih in nematerialnih investicij ter opravljanje storitev ni upravičen strošek, kjer gre za nakup oziroma opravljanje storitev: – med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski skupnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, posvojencem, rejnikom ali rejencem; – med samostojnim podjetnikom in gospodarsko družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi lastnica gospodarske družbe; – med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske družbe in to gospodarsko družbo; – med družbami, ki se skladno z določili veljavnega Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane. B. Za projekte inovacij – Stroški za pridobitev patenta; – Stroški za pridobitev patenta za krajšo dobo; – Stroški za zaščito blagovne znamke; – Materialni stroški za izdelavo prototipa za gospodarsko dejavnost ter stroški dela osebja, ki se ukvarja izključno z izdelavo prototipa. Kot upravičeni stroški se štejejo tisti stroški dela, ki bodo izkazani z izplačilom in razvidni iz posebne pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu oziroma z aneksom k pogodbi o zaposlitvi ali k pogodbi o delu in so v skladu z običajnimi tržnimi cenami; – Stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem prijavitelja. V primeru, da gre za izdelavo prototipa se kot upravičeni stroški ne upoštevajo tisti stroški, ko gre za nakup oziroma opravljanje storitev: – med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski skupnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, posvojencem, rejnikom ali rejencem; – med samostojnim podjetnikom in gospodarsko družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi lastnica gospodarske družbe; – med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske družbe in to gospodarsko družbo; – med družbami, ki se skladno z določili veljavnega Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane. C. Za spodbujanje ustanavljanja novih, inovativnih in visokotehnološko usmerjenih podjetij – Računalniška oprema, – Promocija, – Najem poslovnih prostorov, – Patentna zaščita, – Drugi stroški potrebni za ustanovitev podjetja. Kot upravičeni stroški se ne upoštevajo tisti stroški, kjer gre za nakup oziroma opravljanje storitev: – med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski skupnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, posvojencem, rejnikom ali rejencem; – med samostojnim podjetnikom in gospodarsko družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi lastnica gospodarske družbe; – med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske družbe in to gospodarsko družbo; – med družbami, ki se skladno z določili veljavnega Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane. VIII. Višina odobrenih sredstev: Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti: Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 55 % upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne investicije. Kot vrednost posamezne investicije se štejejo neto stroški investicije (brez DDV). Maksimalna višina zneska odobrenih sredstev za sofinanciranje investicije znaša 20.000 EUR. Za projekte inovacij: Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 50 % vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega projekta inovacij. Pri odobritvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez DDV). Maksimalna višina zneska odobrenih sredstev za sofinanciranje projekta inovacij znaša 10.000 EUR. Spodbujanje ustanavljanja inovativnih, visokotehnološko usmerjenih podjetij: Znesek pomoči znaša 4.500 EUR. Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in za projekte inovacij V primeru, da upravičenec v roku iz XI. točke tega razpisa investicije oziroma projekta inovacij ne realizira v obsegu, kot ga je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sredstev s strani naročnika sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja. Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz odloka in tega razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev. IX. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva Upravičenec izgubi pravico do sorazmernega dela odobrenih sredstev, kolikor v roku iz XI. točke tega razpisa ne realizira v celoti investicije oziroma projektov inovacij, za katere so mu bila z odločbo sredstva odobrena. V primeru, da prijavitelj v roku iz XI. točke tega razpisa prijavljenega projekta sploh ne realizira, izgubi pravico do dodelitve sredstev ter tudi ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu in pridobiti sredstev na podlagi odloka. Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjih dveh odstavkov te točke nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz XI. točke tega razpisa v celoti realizirali investicije oziroma projekte inovacij. Kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na ostale posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi v skladu s sprejetim Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica. X. Merila za ocenitev vlog Ukrep A: Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj Vloge se ocenijo na naslednji način: – z merili št. 1, 2, 3, 4 in 5 oceni vloge organ Mestne občine Nova Gorica, pristojen za gospodarstvo (pristojni organ), Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Za potrebe tega razpisa se šteje za demografsko ogroženo območje, območje Trnovsko-Banjške planote (naselja Banjšice, Bate, Čepovan, Grgar, Grgarske Ravne, Lazna, Lokovec, Lokve, Nemci, Ravnica, Trnovo, Voglarji, Podgozd). – z merili št. 6, 7, 8, 9, 10, 11 in 12 pa vloge oceni v Komisija za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova Gorica (komisija). Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Ukrep B: Za projekte inovacij: Vloge se ocenijo na naslednji način: – z merili št. 1, 2 in 3 oceni vloge organ Mestne občine Nova Gorica, pristojen za gospodarstvo (pristojni organ), Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – z merili št. 3, 4 in 5 pa vloge oceni v Komisija za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova Gorica (komisija). Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Ukrep C: Za spodbujanje ustanavljanja inovativnih, visokotehnološko usmerjenih podjetij: Vloge se ocenijo na naslednji način: – z merili št. 1, 2 in 3 oceni vloge organ Mestne občine Nova Gorica, pristojen za gospodarstvo (pristojni organ), Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – z merili št. 4, 5 in 6 pa vloge oceni v Komisija za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova Gorica (komisija). Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za ukrepe A, B in C: Vloge se ocenijo in glede na zbrano skupno število točk razvrstijo od vloge z najvišjim številom točk do vloge z najnižjim številom točk. Prednost pri izboru imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi meril. V primeru, da imata dva ali več upravičencev enako število točk, ima prednost tisti upravičenec, ki prvič kandidira za sredstva iz naslova posameznega ukrepa. V primeru, da bo znesek zaprošenih sredstev manjši od zneska razpoložljivih sredstev lahko komisija vsem prosilcem dodeli maksimalno višino odobrenih sredstev (investicije 55 % upravičenih stroškov brez DDV ali 20.000 EUR; inovacije 50 % upravičenih stroškov brez DDV ali 10.000 EUR). XI. Obdobje za porabo sredstev Obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz točke IV., je proračunsko leto 2012. Sredstva bodo dodeljena tistim investicijskim projektom, ki bodo realizirani v času od 16. 9. 2011 do najkasneje 15. 9. 2012, tistim projektom inovacij, ki bodo realizirani od 16. 9. 2011 do 15. 9. 2012 ter tistim podjetjem, ki so/bodo postala član Primorskega tehnološkega parka d.o.o. v obdobju od 16. 9. 2011 do 15. 9. 2012. XII. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in razpisni roki Javni razpis je odprt do 16. 4. 2012 do 14. ure. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do 16. 4. 2012 do 14. ure. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 16. 4. 2012 do 14. ure prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 38, 1. nadstropje). Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge, s sklepom zavrže pristojni organ. Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj, projektov inovacij ter spodbujanje ustanavljanja visokotehnološko usmerjenih podjetij«, z navedenim ukrepom na katerega se prijavljate in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran ovojnice. Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge. Odpiranje prispelih vlog bo 18. 4. 2012, ob 9. uri. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih dni od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku roka iz tega odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne. Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravičenimi stroški. Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka razpisa. XIII. Razpisna dokumentacija Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (I. nadstropje, soba št. 32), za člane obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica, vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: http://www.nova-gorica.si. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica, na tel. 05/335-01-70 (Tatjana Gregorčič) ali na tel. 05/335-01-75 (Tanja Žgur), za člane Obrtne zbornice na Območni obrtni zbornici, na tel. 05/330-66-00 (Boža Loverčič Špacapan). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam po elektronski pošti: Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si, Tanja.Zgur@nova-gorica.si in Boza.Lovercic@ozs.si.
Mestna občina Nova Gorica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti