Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

Št. 478-006/2012-001 Ob-1877/12 , Stran 511
Št. 478-006/2012-001 Ob-1877/12
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2012, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. II. Predmet prodaje Poslovna stavba na naslovu Todraž 1, 4224 Gorenja vas (parc. št. 432/1, k.o. Dolenja Dobrava – poslovna stavba z neto tlorisno površino 874,40 m2 in s pripadajočim zemljiščem (parkiriščem in dvoriščem) v izmeri 2.056 m2). Predmet prodaje so pisarniški prostori z izjemo dveh pisarn v pritlični etaži stavbe, ki imata pravico do souporabe skupnih prostorov. Skupni prostori (hodnik, stopnišče, vhod, sanitarije, telefonska centrala, toplotna postaja) ter zunanje dvorišče in parkirišče, bodo po izdelavi Akta o oblikovanju etažne lastnine v skupni rabi in v solastnini vseh imetnikov lastninske pravice v poslovni stavbi. Ponudba posameznega ponudnika se lahko nanaša na enega ali več delov stavbe iz prejšnjega odstavka, kateremu pripada sorazmerni del pripadajočega zemljišča. Zemljiško­knjižno stanje nepremičnine je urejeno, nepremičnina je komunalno opremljena. Del poslovne stavbe je obremenjen z najemnim razmerjem. III. Izklicna cena Izklicna cena za nepremičnino znaša 466,54 EUR/m2, v ceno pa je že vključen tudi solastninski delež na pripadajočem zemljišču. Prodaja nepremičnine pod ceno, nižjo od izklicne, ni možna. V izklicni ceni ni zajet davek na promet z nepremičninami (2 %). Davek na promet z nepremičninami, stroške overitve pogodbe ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo, plača kupec. IV. Merilo za izbiro: merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. Prodajalec si pridržuje pravico pred končnim izborom opraviti dodatna pogajanja s posameznimi ponudniki. V. Varščina za resnost ponudbe Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10 % ponujene cene na transakcijski račun Občine Gorenja vas - Poljane, številka 01227-0100007212, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, območna enota Kranj, ter obvezno navesti namen nakazila: varščina, pri nakazilu pa navesti model 00, sklic 724. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Neizbranemu ponudniku bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Potrdilo o vplačilu varščine je obvezni sestavni del ponudbe. VI. Vsebina ponudbe Pisna ponudba mora vsebovati: – ime in priimek oziroma firmo ponudnika ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, – fizične osebe in samostojni ponudniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega ter začasnega bivališča, EMŠO, davčno številko in številko TRR, – pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko TRR ter podatke o zakonitem zastopniku, – navedbo ponujene cene za nepremičnine na obrazcu, ki ga ponudnik dobi na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane ali na spletnih straneh občine. Ponudbi je potrebno priložiti: – potrdilo o plačilu varščine, ki ga potrdi poslovna banka, ki je izvedla plačilo, – pisno izjavo, da so ponudniku jasne vse točke iz tega razpisa ter da se z njimi strinja in da sprejema razpisne pogoje. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba ponudnika. Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih sestavin, se bo štela za neustrezno. VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan, in sicer na podlagi merila najvišje ponujene cene. Pred dokončnim izborom lahko komisija pozove posamezne ponudnike k oddaji nove ponudbe ali z njimi opravi dodatna pogajanja. Komisija bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju ponudb oziroma v 30 dneh po opravljenih dodatnih pogajanjih. Izbrani ponudnik mora najkasneje v 15 dneh od prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu predpogodbe s prodajalcem skleniti predpogodbo za nakup nepremičnine. Če izbrani ponudnik v navedenem roku ne podpiše predpogodbe, velja da je odstopil od ponudbe. V tem primeru ima Občina Gorenja vas - Poljane pravico obdržati dano varščino. Po zaključku postopka izbire najugodnejšega ponudnika oziroma ponudnikov (po sklenitvi predpogodb) bo, skladno s prejetimi ponudbami in izvedenimi pogajanji, izdelan Akt o oblikovanju etažne lastnine in vknjižena etažna lastnina v zemljiško knjigo. Stroške izdelave Akta o oblikovanju etažne lastnine nosi Občina Gorenja vas - Poljane. Po pravnomočnosti sklepa o vknjižbi etažne lastnine v zemljiško knjigo bo prodajalec ponudnika pozval, da mora najkasneje v 15 dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo za nakup nepremičnine. Če kupec v navedenem roku ne podpiše kupoprodajne pogodbe, velja da je kupec odstopil od ponudbe. V tem primeru ima Občina Gorenja vas - Poljane pravico obdržati dano varščino. Izbrani ponudniki bodo lahko, po podpisu predpogodbe, za čas do prenosa lastništva s kupoprodajno pogodbo, z Občino Gorenja vas - Poljane sklenili najemno pogodbo za poslovne prostore, ki bodo predmet predpogodbe. Celotno kupnino bo kupec poravnal v roku 30 dni od podpisa kupoprodajne pogodbe na EZR prodajalca, Občine Gorenja vas - Poljane. Plačilo kupnine v tem roku bo predstavljalo bistveno sestavino kupoprodajne pogodbe. VIII. Dodatni pogoji prodaje: – nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno; poznejše reklamacije se ne upoštevajo, – Občina Gorenja vas - Poljane lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pogodbe prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina, ponudnikom pa se lahko povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki predloži najugodnejšo ponudbo, je izključena, – dana ponudba veže ponudnika še 60 dni po izteku roka za oddajo ponudb, – prodajalec si bo s kupoprodajno pogodbo izgovoril odkupno pravico, da je pri morebitni prodaji nepremičnin, ki so predmet tega javnega povabila, kupec dolžan nepremičnino najprej ponuditi v odkup prodajalcu (Občini Gorenja vas - Poljane; odkupnemu upravičencu), in sicer pod enakimi pogoji, kot jo Občina Gorenja vas - Poljane prodaja kupcu s to pogodbo (vrniti kupnino brez obresti). Občina Gorenja vas - Poljane bo lahko to odkupno pravico uveljavljala v 15 letih po podpisu kupoprodajne pogodbe, ta pravica pa bo vpisana tudi v zemljiški knjigi. V primeru vlaganj kupca v predmetne nepremičnine se bodo le-ta ocenila po sodno zapriseženem cenilcu ter upoštevala pri določitvi kupnine, – ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali v nasprotju s tem razpisom oziroma bodo nepopolne, se ne bodo upoštevale, – zemljiško­knjižni prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi naslednje obveznosti: – da bo sam nosil vse stroške, povezane z morebitno adaptacijo kupljenih prostorov (npr. stroški rušenja, gradnje, pridobivanja soglasij in dovoljenj itd.), – da bo dovolil prekope zemljišča zaradi izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega ali novega javnega infrastrukturnega omrežja ter da bo v ta namen s prodajalcem sklenil ustrezne služnostne pogodbe. Obveznosti iz te točke bodo bistveni sestavni del kupoprodajne pogodbe in njihova kršitev bo lahko predstavljala podlago za odstop prodajalca od pogodbe. IX. Rok za oddajo ponudb Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 16. 4. 2012 do 12. ure na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Na kuverti mora biti vidno navedeno: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine« in polni naslov ponudnika. Javno odpiranje ponudb bo 16. 4. 2012 ob 13. uri, v sejni sobi na sedežu prodajalca. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. X. Dodatne informacije: zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o nepremičnini, ki se prodaja, na tel. 04/518-31-24. Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Gorenja vas - Poljane

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti