Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

Št. 330-10/2012 Ob-1876/12 , Stran 506
Št. 330-10/2012 Ob-1876/12
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/77 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPR1011), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Krško za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 59/07) in sprejetega Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2012 (Uradni list RS, št. 18/12), objavlja Občina Krško
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Krško za leto 2012
I. Predmet javnega razpisa Občina Krško (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2012, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006. II. Okvirna višina razpisanih sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2012, v okvirni višini 136.000 EUR. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke v skladu z Odlokom o proračunu Občine Krško za leto 2012. III. Splošna določila – pogoji za upravičence (1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa. (2) Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske pro­izvode. (3) Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. (4) Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih. (5) MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev. (6) MSP, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali EU, do sredstev ni upravičen. (7) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega razpisa, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev. (8) Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore. (9) Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, stroške za refinanciranje obresti, investicij v prostore v zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in naložbe izven območja občine. (10) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih sredstev (državnih ali EU). (11) Mikropodjetja ter mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju Občine Krško, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na območju Občine Krško. Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju tega razpisa. IV. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški in višina sredstev Skupinske izjeme za kmetijstvo 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno pro­izvodnjo Okvirna višina razpisanih sredstev je 107.000 EUR (PP 5001). Cilji ukrepa: – zmanjšanje pro­izvodnih stroškov, – izboljšanje in preusmeritev pro­izvodnje, – izboljšanje kakovosti in – ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali. Upravičeni stroški: – stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenim standardom, temelječih na EU zakonodaji, – stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke, – stroški nakupa materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov, – stroški za nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi,..), – stroški nakupa kmetijske priklopne mehanizacije za rastlinsko pridelavo (škropilnice, pršilniki, česalniki, zgrabljalniki, okopalniki,...), – stroški postavitve večletnih nasadov, kot so: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo, nakup in postavitev mrež proti toči in nakup večletnega sadilnega materiala, razen jagod, – stroški nakupa in montaže rastlinjaka in plastenjaka, – izdelava projektne dokumentacije, študije izvedljivosti, – stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ali leseno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, – stroški izvedbe agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč, ob upoštevanju naravovarstvene zakonodaje (stroški za manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo večjega posega v prostor, stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišč, nasipanja, stroški strojnih storitev). Upravičenci: – Nosilci kmetijskih gospodarstev. Omejitve: Podpore se ne dodelijo za: – nakup pro­izvodnih pravic, živali in letnih rastlin in zasaditev letnih rastlin, – tekoče stroške pro­izvodnje, – za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, – nakup enoletnih rastlin, – investicije povezane z namakanjem in drenažiranjem kmetijskih zemljišč, – investicije, ki se izvajajo izven območja občine, – investicije, ki so sofinancirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2011 ali že za leto 2012 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi, – v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno dovoljenje za objekt, – izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga izdela strokovna oseba, – v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta, finančno ovrednoten popis in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, – kopijo katastrskega načrta za postavitev trajnega nasada. Pogoji za dodelitev sredstev: – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo, – investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev, – vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva, – vsi predračuni, računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva za tekoče leto vlaganj, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, – kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa, – na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro­izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije, – pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti in za investicije, ki so bile izvedene na osnovi kredita ali leasinga, – izpis iz registra vinogradov in registra kmetijskih gospodarstev, ki ga izda UE je priloga ob zahtevku, – nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, – za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje: – 1 ha njiv ali vrtov ali – 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali – 4 ha pašnikov ali – 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč ali oljčnikov ali ostalih trajnih nasadov ali – 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu ali – 200 m2 pro­izvodnih površin pri pridelavi gob ali – 8 ha gozdov ali – 5 ha gozdnih plantaž ali – 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin, – v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja, – po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil(a) sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev, – pri napravi pašnikov in izvedbi malih agrarnih operacij znaša minimalna površina 0,50 ha ter postavitvi proti točnih mrež in postavitvi večletnih nasadov znaša minimalna površina 0,25 ha. V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – do 50 % upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki, – do 40 % upravičenih stroškov za ostala območja, – v primeru, da uveljavlja delež pomoči za naložbe kmetij mladi kmet v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, mora biti ta nosilec kmetijskega gospodarstva, mlajši od 40 let, gre za njegov prvi lastniški prevzem, ima stalno prebivališče na naslovu kmetije in se obvezuje, da bo opravljal dejavnost skladno z načrtom gospodarjenja kmetije, – skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj 3.000 EUR v enkratnem znesku in največ 30.000 EUR, kar je razvidno iz priloženih računov. Pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in zgornji limit, – skupna vrednost vseh prijavljenih del pri napravi pašnikov, napravi trajnih nasadov, proti točnih mrež in izvedbi malih agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč na upravičenca znaša najmanj 1.000 EUR in največ 30.000 EUR. To je razvidno iz priloženih predračunov in sicer pri stroških za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ali leseno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke in pri stroških izvedbe agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč (stroški za manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo večjega posega v prostor, stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišč, nasipanja, stroški strojnih storitev). Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev v višini do 50 % na OMD in do 40 % za ostala območja, – najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je investicija finančno upravičena, – ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti, – ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije. 2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 10.000 EUR (PP 5004). Predmet podpore: V okviru ukrepa je predvideno sofinanciranje obnove zgodovinskih znamenitosti – objektov/tradicionalnih stavb skupnega pomena, zaščitenih z občinskim odlokom ali so vpisani v Register nepremičnin kulturne dediščine, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo ali ima objekt zgodovinski in/ali tradicionalni pomen, kar izkazuje z kulturno varstvenim mnenjem in sicer za: a) naložbe ali prizadevanja, namenjena ohranjanju značilnosti nepro­izvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti); b) naložbe ali prizadevanja za varstvo dediščine pro­izvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije. Cilji ukrepa: – izboljšanje kvalitete bivanja na podeželju, – ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju. Upravičeni stroški: – stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo ali obnovo oziroma sanacijo objekta, projekt gradnje ali obnove, – stroški nakupa materiala in izvedbe del. Pomoč se ne odobri za: – davke, takse in režijske stroške, – stroške zavarovanja, – stroške za refinanciranje obresti, – za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, – investicije, ki se izvajajo izven območja občine in investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2011 ali 2012 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ali posestni list, – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi, – v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno dovoljenje za objekt, – mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Pogoji za dodelitev sredstev: – naložba mora biti na območju Občine Krško, – predložen mora biti načrt obnove, – predloženi morajo biti predračuni. Upravičenci: – mikropodjetja, oziroma kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež objekta v Občini Krško. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – za nepro­izvodne objekte do 100 % dejanskih stroškov, – za pro­izvodna sredstva na kmetijah do 60 % dejanskih stroškov oziroma do 75 % na OMD (kmetijska poslopja: kašče, kozolci, čebelnjaki, mlini, žage), če naložba ne povzroči povečanja pro­izvodne zmogljivosti kmetije. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa. 3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 500 EUR (PP 5003). Upravičeni stroški: Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu, kot to določa Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro­izvodnje in ribištva za leto 2012 na nacionalnem nivoju in sicer za: – zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, ki od 1. januarja 2012 sklenejo zavarovalno plico pri izvajalcih zavarovanj. Omejitve: Podpore se ne dodelijo: – za tiste deleže pomoči, kot jih z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro­izvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije, – kmetijska gospodarstva, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo, K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2011 ali 2012 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske pro­izvodnje za leto 2012 s priloženim računom. Upravičenci: Upravičenci so mala in srednje velika podjetja, oziroma kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo sklenjeno zavarovalno polico za tekoče leto. Pogoji za dodelitev sredstev: – vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin, – pogoji, v nacionalnem predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro­izvodnje za tekoče leto, za leto 2012, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – podpora občine, z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro­izvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša razliko pomoči do 50 % upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti. 4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč Okvirna višina razpisanih sredstev: 500 EUR (PP 5069). Upravičeni stroški: Sofinanciranje stroškov pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč. Omejitve: Podpore se ne dodelijo: – za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, – za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2011 ali 2012 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ali posestni list, – kopijo katastrskega načrta, – notarsko overjeno pogodbo o menjavi zemljišč, – račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla od 1. 1. 2012, – v primeru, da prijavitelj ob prijavi priloži predračune za stroške nastale pri izvedbi pravnega posla, potem priloži račune in notarsko overjeno pogodbo pri zahtevku za izplačilo. Upravičenci: Nosilci kmetijskih gospodarstev. Pogoji za dodelitev sredstev: – vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, – najmanjša velikost zemljišč, ki se zaokrožujejo znaša 0,3 ha, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev v višini do 100 % dejansko nastalih upravičenih stroškov. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti. 5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 4.500 EUR (PP 5002). Predmet podpore je: – izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin za ustrezno registrirane pravne osebe, ki opravljajo storitve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za kmetovalce iz občine za naslednje teme: – Predstavitev in demonstracija sadjarsko vinogradniške tehnike – Določanje optimalnih rokov dozorevanja sadja – Uvajanje manj zastopanih sadnih vrst Upravičeni stroški: – stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov usposabljanja, – stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot je to rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. Omejitve Podpore se ne dodelijo: – za že izvedene aktivnosti, – za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, – za aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj, kakovosti za pro­izvode iz drugih držav, generičnih pro­izvodov in prehranjevalnih koristi generičnih pro­izvodov, – za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: – finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev, – dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki so predmet podpore, – predračun, oziroma ponudbo, ki se glasi na naziv izvajalca, – v primeru, da je upravičenec malo ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik ali pravna oseba), mora predložiti izpis iz AJPES-a, da podjetje ni v težavah. Upravičenci: – pooblaščene in registrirane organizacije in pravne osebe, ki opravljajo storitve na področju kmetijstva za kmetovalce iz Občine Krško. Pogoji za pridobitev sredstev: – finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili (kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči idr.), – reference in dokazila o izvajanju storitev na področju tehnične pomoči v kmetijstvu, – pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – pomoč se dodeli do 100 % upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom, – pomoč se dodeli izvajalcu, ki je ponudil najugodnejšo ponudbeno ceno, če sta za isti naslov ali temo izobraževanja podala vlogo dva ali več vlagateljev, – pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali je vsebina vloge ustreza namenu ukrepa. Pomoči de minimis Splošna določila za ukrepe pomoči »de minimis«: Pomoči dodeljene istemu vlagatelju (fizični ali pravni osebi) ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR). Pomoč ni pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega. Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev: a. ribištva in ribogojstva, b. premogovništva, c. primarne pro­izvodnje kmetijskih pro­izvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, d. pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih pro­izvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih: – če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih pro­izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro­izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, – če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne pro­izvajalce, e. podjetja v težavah, f. pomoči dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene za nabavo vozil za cestni prevoz tovora. Pomoč ni namenjena izvozu oziroma z izvozom povezanim dejavnostim v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. 6. Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 10.000 EUR (PP 5065). Predmet podpore Predmet podpore je zagotavljanje pogojev za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v: – predelavo kmetijskih pro­izvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05), – prodajo kmetijskih pridelkov s kmetije in z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija pro­izvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, – turizem na kmetiji, – dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, domača obrt, – druge dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Upravičeni stroški ukrepa: – vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, – nakup nove opreme, – splošni stroški, kot so upravni in pravni. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2011 ali 2012 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te, – račune za nakup opreme oziroma račune o izvedenih delih, ki se glasi na nosilca dopolnilne dejavnosti, – fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le – ta še ni registrirana, – mnenje o ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, če je investicija večja od 50.000 EUR, – v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno dovoljenje za gradnjo, – v primeru, da je vlagatelj malo ali srednje podjetje, mora predložiti izpis iz AJPES-a, da podjetje ni v težavah, – listino, ki izkazuje lastnino ali mapno kopijo. Upravičenci do sredstev: – nosilci kmetijskih gospodarstev ali nadomestni člani, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Krško. Pogoji za dodelitev sredstev: – upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo, – dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji, – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo, – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni zavezanec, – računi, oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2012 dalje, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, – v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – najvišji delež pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov investicije, – skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj 3.000 EUR in največ 34.000 EUR, kar je razvidno iz priloženih računov. Pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in zgornji limit. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je investicija finančno upravičena, – ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije. Druge vrste pomoči 7. Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij – Ukrep 9 Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 3.500 EUR (PP 5002). Predmet podpore: Predmet podpore je finančna pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijskih strok iz Občine Krško, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo lastnika zemljišč za neposredna plačila za leto 2011 ali 2012 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije, – kopijo zadnjega šolskega spričevala, – potrdilo o vpisu na VI. ali VII. stopnjo izobraževalnega programa, – potrdilo o katastrskem dohodku. Upravičenci: – udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI. in VII. stopnje kmetijske in gozdarske smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij s sedežem na območju Občine Krško. Pogoji za dodelitev sredstev: – upravičenec ima stalno prebivališče v Občini Krško in živi na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v Občini Krško, – upravičenec je lahko le eden iz kmetijskega gospodarstva. Finančne določbe: – do 450 EUR/učenca v tekočem letu. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa. V. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo na javni razpis Vloge morajo biti oddane najkasneje do: – ponedeljek, 23. 4. 2012 za ukrepe: naložbe v kmetijska gospodarstva, tehnična podpora, varstvo tradicionalne krajine in stavb, zaokroževanje zemljišč, zavarovanje in naložbe v dopolnilne dejavnosti. – petka, 28. 9. 2012 za ukrep: prevzemnik kmetije na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah ali oddane v sprejemno pisarno Občine ter opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: Ne odpiraj »JR – naložbe« Ne odpiraj »JR – varstvo stavb« Ne odpiraj »JR – zavarovalne premije« Ne odpiraj »JR – zaokrožitev zemljišč« Ne odpiraj »JR – tehnična podpora« Ne odpiraj »JR – dopolnilna dejavnost« Ne odpiraj »JR – prevzemnik kmetije«. VI. Obravnavanje vlog Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Krško. Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del razpisa. Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila po končanju javnega razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno ali telefonsko. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa se kot prepozne zavržejo. Opomba: Občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo za določen namen odobrena sredstva in izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih sredstev za naslednjih pet let. Postopek ocenjevanja vlog in merila Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev župan občine. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. V obrazložitvi sklepa se opredeli še namen ter opravičljive stroške za katere so bila sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo za katera so sredstva namenjena in sicer za ukrepe: Naložbe v kmetijska gospodarstva, Varstvo tradicionalne krajine in stavb in Zagotavljanje tehnične podpore. Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2012, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2012. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun upravičenca, na podlagi zahtevka. Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na Občino Krško najkasneje do: – 7. 9. 2012 za ukrepe: naložbe v kmetijska gospodarstva. – 31. 10. 2012 za ukrepe: naložbe v kmetijska gospodarstva za izvedbo agromelioracijskih del in napravo trajnih nasadov, zavarovanje, tehnična podpora, naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji, varstvo tradicionalne krajine in stavb, zaokrožitev zemljišč in prevzemnik kmetije. Zahtevku morajo biti priložena: pogodba, dokazila o plačilu in računi oziroma dokumentacije glede na posamezen ukrep. Računi in dokazila o plačilu računov ter potrdila za izvedene aktivnosti ukrepov: Naložbe v kmetijska gospodarstva, Varstvo tradicionalne krajine in stavb ter Zagotavljanje tehnične podpore, morajo biti z datumom po prejemu sklepa, raze za aktivnosti v okviru dopolnilnih dejavnosti, katerih računi so lahko od 1. 1. 2012. Račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve, kot račune z datumom po 7. 9. 2012, oziroma po 31. 10. 2012 komisija ne bo upoštevala. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. VII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Dodatne informacije posreduje Magda Krošelj, tel. 07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni od 8. do 10. ure.
Občina Krško

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti