Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

Št. 322-0001/2012-211 Ob-1864/12 , Stran 505
Št. 322-0001/2012-211 Ob-1864/12
Občina Ravne na Koroškem, v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2012 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2012) in sprejetim Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 11/06) objavlja
javni razpis
za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Ravne na Koroškem v letu 2012
I. Naročnik: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Ravne na Koroškem za leto 2012. II. Višina razpoložljivih sredstev Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje letnih programov na področju turizma je na proračunski postavki: – 45141821 – Financiranje društev na področju turizma 3.555,00 € in – 45041837 – Turistične prireditve 7.650,00 €. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2012. III. Namen sredstev in upravičenci: – za redne dejavnosti turističnih društev, – za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena, – za izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena, – za spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma, – za akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine in urejanju okolja, – za aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka, – za izvajanje projektov, ki povezujejo več društev in drugih turističnih organizacij. Upravičenci do sredstev so izvajalci na področju turizma (turistična društva ter pravne in fizične osebe), ki izvajajo dejavnosti, opredeljene v javnem razpisu. IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki: – imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem, – so registrirani za izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, – imajo zagotovljene osnovne pogoje (materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo načrtovanih programov, – društva morajo imeti urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih, – da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto, – da izpolnjujejo ostale pogoje iz pravilnika. V. Zahtevana dokumentacija Prosilci morajo k vlogi na razpis priložiti: – pregledno vsebinsko poročilo o delu v preteklem letu, – pregledno finančno poročilo o delu v preteklem letu, – pregledna vsebinska predstavitev programa v tekočem letu, – ostalo v skladu z razpisno dokumentacijo. Obravnavane bodo le popolne vloge, ki bodo oddane do predvidenega roka na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, s pripisom: »Vloga – Ne odpiraj« ter z označbo »Javni razpis – programi turizma za leto 2012«. Na hrbtni strani ovojnice naj bo naveden polni naslov prijavitelja. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo zavrnjene. VI. Merila za dodelitev sredstev Sredstva za posamezne programe se razdelijo glede na: – doseženo število točk; – višino razpoložljivih proračunskih sredstev. VII. Višina pomoči: opredeljena bo z izdanim sklepom, ki ga izda direktorica občinske uprave. Zoper izdani sklep lahko prejemnik vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema, županu Občine Ravne na Koroškem. VIII. Oseba, pooblaščena za posredovanje informacij in razpisni dokumentaciji Pooblaščena oseba za posredovanje informacij in razpisni dokumentaciji je Mateja Šumnik na Uradu za operativne in splošne zadeve, tel. 02/82-16-023 ali po e-pošti: mateja.sumnik@ravne.si. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega roka, vsak delovni dan med 8. in 13. uro, v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne ali na spletni strani, www.ravne.si (pod rubriko: Javni razpisi/Javni razpisi in pozivi). IX. Rok za prijavo in način dostave Vloge sprejema Občina Ravne na Koroškem, Urad za operativne in splošne zadeve, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem do 16. 4. 2012. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do dne 16. 4. 2012 do 12. ure oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem. Odpiranje vlog bo v torek, 17. 4. 2012 ob 11. uri, v sejni sobi občine. X. Rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa Komisija, ki jo imenuje župan, bo najkasneje v 15 dneh po zaključku razpisa pripravila predlog izbora programov, in ga posredovala Odboru za gospodarstvo v obravnavo in potrditev. Prosilci bodo o odobritvi oziroma zavrnitvi vloge pismeno obveščeni v roku 30 dni po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.
Občina Ravne na Koroškem

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti