Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

Št. 430-12/2012 Ob-1847/12 , Stran 504
Št. 430-12/2012 Ob-1847/12
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), 214. do 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2012 (Uradni list RS, št. 105/11), Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje ekipnih državnih tekmovanj v letu 2012 v Občini Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov najema dvoran oziroma vzdrževanje igrišč, ter stroškov tekmovanj (prijavnin, stroškov sodnikov in tehničnih delegatov, ter stroškov prisotne zdravstvene službe na tekmah) športnih društev in klubov, ki sodelujejo v kolektivnih ekipnih državnih tekmovanjih. Tekmovalci, ki nastopajo v teh ekipah, nimajo možnosti individualnega nastopanja. 2. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo športna društva oziroma klubi, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so organizirani v skladu z določili Zakona o društvih, – delujejo lokalno in imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi, – imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa, – sodelujejo v najvišjih državnih tekmovanjih, – so v primeru, da je bil njihov program v preteklem letu sofinanciran iz občinskega proračuna, predložili vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji sofinanciranih programov, – pojavljajo se v osrednjih slovenskih medijih, – imajo množičen obisk na prireditvah. 3. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje ekipnih državnih tekmovanj za leto 2012 je 52.060,00 €. 4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2012, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 5. Vsebina vloge: vloga mora biti izdelana izključno na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vsebovati mora vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana vloga bo obravnavana kot popolna. 6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si. V času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5. 7. Način predložitve vlog in dodatne informacije v zvezi z razpisom: vloga na predpisanih obrazcih se odda v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika in vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis ekipna tekmovanja – 2012». Na hrbtni strani kuverte mora obvezno biti naveden naslov pošiljatelja. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (Vlasta Šribar, tel. 03/56-55-718). 8. Rok za predložitev vlog: upoštevane bodo vse prijave, ki bodo na naslov naročnika prispele najkasneje do 27. marca 2012, do 12. ure. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane. 9. Izid razpisa: odpiranje prispelih vlog na razpis ne bo javno. O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno s sklepom obveščeni najkasneje v roku 30 dni po izteku roka za prijavo na ta razpis. O morebitni pritožbi zoper sklep odloča župan občine. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izvajalci. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti