Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

Št. 430-13/2012 Ob-1846/12 , Stran 504
Št. 430-13/2012 Ob-1846/12
Na podlagi določil 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03), 5. člena Odloka za vrednotenje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja št. 6/03, Uradni list RS, št. 38/04), Letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi za leto 2012 ter Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2012 (Uradni list RS, št. 105/11) Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi za leto 2012
I. Predmet razpisa Občina Zagorje ob Savi bo v letu 2012 iz sredstev proračuna sofinancirala športne programe z naslednjimi vsebinami: – Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, – Športna rekreacija, – Kakovostni šport, – Vrhunski šport, – Šport invalidov, – Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, – Vzdrževanje športnih objektov. ll. Izvajalci, ki se lahko prijavijo na javni razpis Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov na področju športa: – Športna društva in klubi ter zveze športnih društev, – Zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, – Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, – Ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne. III. Kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci Izvajalci programov na področju športa morajo izpolnjevati naslednje kriterije: – sedež v Občini Zagorje ob Savi, – registracijo za opravljanje športne dejavnosti, – zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za izvajanje načrtovanih športnih aktivnosti, – urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih, – občini redno dostavljajo podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih, – izpolnjujejo pogoje in merila iz tega odloka, ki so podlaga za vrednotenje športnih programov. IV. Kriteriji in merila za izbor programov športa in dodelitev sredstev: izbrani programi bodo sofinancirani na osnovi Odloka za vrednotenje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja št. 6 /03, Uradni list RS, št. 38/04). V. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje programov športa za leto 2012 znaša 75.763,00 €. Sredstva, ki jih bodo izvajalci prejeli na osnovi javnega razpisa za izvajanje športnih programov, morajo biti porabljena v letu 2012. VI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si. Izvajalci pa jo lahko prevzamejo tudi v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5. VII. Način predložitve vlog in dodatne informacije v zvezi z razpisom: vloga na predpisanih razpisnih obrazcih se odda v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika in vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – šport 2012». Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno naveden naslov pošiljatelja. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (Vlasta Šribar, tel. 03/56-55-718). VIII. Rok za predložitev vlog: upoštevane bodo vse vloge, ki bodo na naslov naročnika prispele najkasneje do 27. marca 2012 do 12. ure. IX. Javno odpiranje vlog bo v sredo, dne 28. marca 2012 ob 8. uri, v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5. X. Pogodbe o sofinanciranju: z izbranimi izvajalci športnih programov bodo sklenjene letne pogodbe o sofinanciranju športnih programov v letu 2012.
Občina Zagorje ob Savi

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti