Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012

Kazalo

4067. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Luče za leto 2012, stran 11607.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 7. ter 16. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 103/07 in 29/11) je Občinski svet Občine Luče na 12. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Luče za leto 2012
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Luče za leto 2012, ki se po novem glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------------------------------------------------+-------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         |   v evrih|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     |   Proračun|
|                         |  leta 2012|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  2.792.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  1.810.426|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  1.740.263|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |    70.163|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |       |
|   |premoženja                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |    3.828|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |       |
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   674.046|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |       |
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |       |
|   |proračuna iz sredstev EU         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  2.792.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |       |
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Obresti                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |       |
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in|       |
|   |ustanovam                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Invest. transferi pravnim in fizičnim |       |
|   |osebam, ki niso prorač. uporabniki    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |       |
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.)|      0|
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |DOMAČE ZADOLŽEVANJE            |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA              |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA         |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA SREDSTEV NA RAČUNIH       |      0|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |   303.700|
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Luče.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2012
Luče, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.