Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012

Kazalo

4066. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2013, stran 11604.

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 47/10, 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 16. seji dne 19. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Litija za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Litija za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v EUR
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     22.784.000
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           13.264.000
70  DAVČNI PRIHODKI               11.126.000
   700 Davki na dohodek in dobiček        9.144.000
   703 Davki na premoženje            1.268.000
   704 Domači davki na blago in storitve      714.000
71  NEDAVČNI PRIHODKI               2.138.000
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                   402.000
   711 Takse in pristojbine             5.500
   712 Globe in druge denarne kazni         4.500
   714 Drugi nedavčni prihodki          1.726.000
72  KAPITALSKI PRIHODKI              1.100.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih
   sredstev                     40.000
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih sredstev            1.060.000
74  TRANSFERNI PRIHODKI              8.420.000
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij           1.982.000
   741 Prejeta sredstva iz državnega
   proračuna iz sredstev proračuna Evropske
   unije                     6.438.000
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)       24.417.030
40  TEKOČI ODHODKI                2.602.000
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      563.000
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                     101.100
   402 Izdatki za blago in storitve       1.503.900
   403 Plačila domačih obresti           234.000
   409 Rezerve                   200.000
41  TEKOČI TRANSFERI               5.358.900
   410 Subvencije                  97.000
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                3.174.900
   412 Transferi nepridobitnim
   organizacijam in ustanovam           544.600
   413 Drugi tekoči domači transferi       1.542.400
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            11.982.330
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    11.982.330
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            4.473.800
   431 Investicijski transferi pravnim in
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki                    40.000
   432 Investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                  4.433.800
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI
   PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (Skupaj
   prihodki minus skupaj odhodki)        –1.633.030
III/1.PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –
   7102) – (II. – 403 – 404) (Skupaj
   prihodki brez prihodkov od obresti minus
   skupaj odhodki brez plačil obresti)     –1.402.030
III/2.TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71)
   – (40 + 41) (Tekoči prihodki minus
   tekoči odhodki in tekoči transferi)      5.303.100
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)        11.000
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV               11.000
   751 Prodaja kapitalskih deležev          1.000
   752 Kupnine iz naslova privatizacije       10.000
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442+443)            830.000
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                     830.000
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   finančnih naložb                830.000
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)         –819.000
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)            3.000.000
50  ZADOLŽEVANJE                 3.000.000
   500 Domače zadolževanje            3.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)            241.000
55  ODPLAČILA DOLGA                 241.000
   550 Odplačila domačega dolga          241.000
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
   (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)           306.970
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        2.759.000
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)        1.633.030
-------------------------------------------------------------
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.
   12. PRETEKLEGA LETA              –306.600
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja, drugi izredni nedavčni prihodki, prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb ter
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu, kot je planiran v proračunu, lahko proračunski uporabnik prevzema obveznosti samo v višini dejansko vplačanih prihodkov.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta proračunskega uporabnika.
Krajevna skupnost oziroma mestna skupnost lahko v letu 2013 prevzame obveznosti do višine planiranih sredstev za leto na kontu »413 – Drugi tekoči domači transferi« za posamezno krajevno skupnost oziroma mestno skupnost, razen za sredstva, ki jih krajevna skupnost pridobi z lastno dejavnostjo. Krajevna skupnost oziroma mestna skupnost se ne sme zadolževati ali izdajati poroštev. Računovodska in finančna opravila za mestno skupnost in krajevne skupnosti opravlja občinska uprava.
Pravice porabe na proračunski postavki za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe odloča župan. O sprejemu odločitve župan obvesti pristojni odbor občinskega sveta za finance in gospodarjenje z nepremičninami in pristojni odbor občinskega sveta, pristojnega za posamezno področje proračunske porabe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Občina lahko na podlagi potrjene investicijske dokumentacije v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v veljavnem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti občine, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 100 % pravic porabe za investicijske odhodke in investicijske transfere v veljavnem proračunu občine, od tega:
– v letu 2013 75 % navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe za blago in storitve in za tekoče transfere v veljavnem proračunu občine.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z naročniškimi in najemnimi pogodbami, razen če na podlagi najemnih pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje občine.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet. Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 200.000 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do skupne višine 200.000 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
(upravljanje premoženja)
O odpisu obveznosti, ki so prihodek občinskega proračuna, razen obveznosti iz naslova obveznih dajatev, odloča na predlog župana občine občinski svet.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, razen obveznosti iz naslova obveznih dajatev.
O pridobitvi ali odtujitvi premičnega premoženja občine odloča župan do višine 5.000 evrov.
Pravne osebe javnega sektorja, katerih ustanovitelj je Občina Litija, morajo pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri bankah ali pred nalaganjem teh sredstev v vrednostne papirje ponuditi denarna sredstva Občini Litija.
Ne glede na določbe 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Litija (Uradni list RS, št. 78/06) in 24. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 50/12) občina lahko, če je za občino ekonomsko ugodnejše, izvede javno naročilo s področja gospodarskih javnih služb po postopku in pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih naročil.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do višine 3.000.000 evrov, in sicer za investicije, vključene v podprogram 19039001 Osnovno šolstvo.
Obseg zavarovanj in poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Litija, ter pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2013 ne sme preseči skupne višine glavnic 85.962 evrov.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Litija, in pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2013 ne morejo zadolžiti ali izdati poroštev drugim fizičnim in pravnim osebam.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(obveznost poročanja)
Pravne osebe javnega sektorja, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Litija, so dolžni do 28. 2. 2014 predložiti občini poročila o delu, realizaciji programa ter zaključni račun za leto 2013.
Prav tako so na zahtevo občinskega sveta, nadzornega odbora, župana ali občinske uprave pravne osebe dolžne izdelati in dostaviti dodatne analize poslovanja. Pravni osebi, ki ne predloži potrebnih dokumentov, se lahko za nedoločen čas zadrži izplačilo sredstev.
13. člen
(začasno financiranje v letu 2014)
V obdobju začasnega financiranja Občine Litija v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2012
Litija, dne 19. decembra 2012
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.