Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012

Kazalo

4065. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki in Priloge pravilnika o višini tarifnih postavk – cenika za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi, stran 11604.

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 45/11 – UPB1), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – uradno prečiščeno besedilo, 44/12) in 88. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1, 44/12) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 15. redni seji dne 19. 12. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki in Priloge pravilnika o višini tarifnih postavk – cenika za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi
1. člen
V Pravilniku o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki in Prilogi pravilnika o višini tarifnih postavk – ceniku za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 13/04 – prečiščeno besedilo, 34/11), (v nadaljevanju: Pravilnik), se za drugo alinejo drugega odstavka 4. člena doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– stroške zbiranja odpadne embalaže,«
Dosedanja tretja–deveta alineja drugega odstavka 4. člena, postanejo četrta–deseta alineja.
2. člen
Spremeni se besedilo 5. člena tako, da se glasi:
»Cena vključuje redni odvoz odpadkov, enkrat letno zbiranje nevarnih odpadkov, zbiranje kosovnih odpadkov v zbirnem centru in prevzem odpadkov, ki jih dostavijo fizične osebe (gospodinjstva) na odlagališče v količinah do 2 m3 letno.«
3. člen
Spremeni se besedilo 6. člena tako, da se glasi:
»Pri odvozu kosovnih odpadkov (odvoz na poziv oziroma po naročilu) ter drugih odpadkov se povzročitelju zaračunajo dejansko nastali stroški.«
4. člen
V 8. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi.
»Ceno gospodarske javne službe »odlaganje odpadkov« oblikuje izvajalec navedene gospodarske javne službe v skladu s predpisi. «
Dosedanji drugi odstavek 8. člena postane tretji odstavek.
V sedanjem tretjem odstavku 8. člena, ki postane četrti odstavek, se za besedo »(cenik)« doda besedilo »razen cene iz drugega odstavka«.
Sedanji četrti in peti odstavek 8. člena postaneta peti in šesti odstavek.
5. člen
V prilogi Pravilnika »Višina tarifnih postavk – cenik za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi« se v I. točki doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Cena odlaganja odpadkov iz druge alineje drugega odstavka te točke se uskladi z vsakokratno spremembo cene, oblikovane v skladu z drugim odstavkom 8. člena tega pravilnika.«
6. člen
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-2/2002
Zagorje, dne 19. decembra 2012
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.