Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012

Kazalo

4064. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nagrajevanju diplomantov za opravljene zaključne naloge, stran 11603.

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB, 44/12) in 88. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1, 44/12) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 15. redni seji dne 19. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nagrajevanju diplomantov za opravljene zaključne naloge
1. člen
V Odloku o nagrajevanju diplomantov za opravljene zaključne naloge (Uradni list RS, št. 26/10, 53/11) (v nadaljevanju: Odlok) se spremeni besedilo 2. člena tako, da se ta člen v celoti glasi:
»(1) Namen nagrajevanja v skladu s tem odlokom je spodbuditev študentov, da pri izbiri tematike zaključnih nalog vključujejo vsebine, ki so gospodarsko, zgodovinsko, kulturno, geografsko ali kako drugače povezane z Občino Zagorje ob Savi.
Zaključna naloga mora poleg vsebine, navedene v prvem odstavku tega člena, izpolnjevati vsaj še enega od naslednjih kriterijev:
– ima dodano vrednost za poslovne subjekte v občini,
– ima konkretno uporabno vrednost pri spodbujanju razvoja podjetništva, kmetijstva, turizma ali drugih gospodarskih ali družbenih dejavnosti v občini,
– pomeni prispevek k ohranjanju kulturnozgodovinske dediščine, k oblikovanju ali ohranjanju okolja ali h kvaliteti bivanja v občini,
– ima konkretno uporabno vrednost za izvajanje nalog iz pristojnosti Občine Zagorje ob Savi,
– aktivno spodbuja povezovanje med študenti ter lokalnimi organizacijami, podjetji in institucijami v občini.
(2) Upravičenec do denarne nagrade je diplomant VI/2, sedme ali osme ravni izobraževanja, določene v Klasifikaciji vrst izobraževalnih aktivnosti Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06), katerega zaključna naloga izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena.
(3) Poleg v prvem in drugem odstavku tega člena navedenih pogojev, pa mora upravičenec za pridobitev nagrade izpolnjevati še naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije ter je imel ves čas študija in v času uveljavljanja nagrade stalno prebivališče v Občini Zagorje ob Savi,
– je v razpisnem obdobju uspešno opravil zaključno nalogo,
– zaključna naloga mora biti predložena v slovenskem jeziku.
(4) Vsi pogoji iz tega člena Odloka morajo biti kumulativno izpolnjeni.«
2. člen
Spremeni se 8. člen Odloka tako, da se v celoti glasi:
»(1) Prijave na razpis sprejema občinska uprava, obravnava pa jih komisija iz 7. člena tega odloka.
(2) V prijavi mora vlagatelj/ica kratko opisati in utemeljiti razloge, zaradi katerih meni, da naloga izpolnjuje kriterije in pogoje iz tega odloka in razpisa.
(3) Če je zaključna naloga vezana na konkreten poslovni subjekt, mora vlagatelj/ica k prijavi priložiti tudi priporočilo pristojne osebe poslovnega subjekta, da ima naloga dodano vrednost za ta poslovni subjekt.
(4) Prepozno prispele ali neustrezno opremljene prijave na javni razpis se neodprte vrnejo pošiljatelju.
(5) Nepopolne prijave mora vlagatelj/ica na pisni poziv komisije v roku, ki ga določi komisija, ustrezno dopolniti. V primeru, da prijava v določenem roku ni dopolnjena, jo komisija zavrže.
(6) Pravočasne in popolne prijave komisija obravnava na sejah.«
3. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2009
Zagorje, dne 19. decembra 2012
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.