Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012

Kazalo

4063. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi, stran 11602.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/12), 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – uradno prečiščeno besedilo, 44/12) in 88. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1, 44/12) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 15. redni seji dne 19. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi
1. člen
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 45/11 – UPB1) (v nadaljevanju: Odlok), se v tretjem odstavku 5. člena doda nova 2. točka, ki se glasi:
»2. Odpadna embalaža (plastična, kovinska, sestavljena)«
Dosedanja 2.–11. točka tretjega odstavka 5. člena, postanejo 3.–12. točka.
2. člen
V drugem stavku četrtega odstavka 5. člena se za besedo »izloči« vstavi besedna zveza »na izvoru«.
3. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Občasno nevarne odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvih, zbira in odvaža izvajalec sam ali s pogodbenimi podizvajalci po posebnem programu, skladno z letnim programom najmanj enkrat letno. Zbirajo se po sistemu ločenega zbiranja odpadkov s pomočjo premičnih zbiralnic.
Čas zbiranja se objavi na krajevno običajen način najmanj 14 dni pred zbiranjem. V času med posam­eznimi akcijami povzročitelji zbirajo ter hranijo nevarne odpadke doma na ustreznih mestih ali jih predajajo po sistemu stalnega zbiranja na zbirno-reciklažnih centrih.«
4. člen
V prvi točki prvega odstavka 8. člena se za besedo »litrov« doda besedna zveza »z oznakami in v barvah, ki jih določi izvajalec«.
V peti točki prvega odstavka 8. člena se za besedo »za« doda besedna zveza »ločeno zbiranje embalaže«.
5. člen
V drugem odstavku 11. člena se črtata tretja in četrta alineja.
6. člen
Spremeni se tretji odstavek 26. člena tako, da se glasi:
»Izvajalec javne službe mora upoštevati naslednje minimalno število odvozov odpadkov:
– mešani komunalni odpadki             1x mesečno,
– biološki odpadki
– v obdobju november–april             1x/14 dni,
– v obdobju maj–oktober              1x tedensko,
– papir                       1x/14 dni,
– steklo                      1x/14 dni,
– posebni in nevarni odpadki iz gospodinjstev    1x letno,
– odpadna embalaža                 1x mesečno«
7. člen
V 28. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Izvajalec gospodarske javne službe odlaganje ostankov odpadkov je družba Ceroz, d.o.o., upravljavec regijskega odlagališča iz tretjega odstavka tega člena.«
8. člen
V prvem odstavku 37. člena se črta prva točka.
Dosedanja druga točka prvega odstavka 37. člena, ki postane prva točka, se spremeni tako, da se glasi:
»1. ne obvešča povzročiteljev o ekoloških otokih in zbirno-reciklažnih centrih ter razporedom odvoza nevarnih komunalnih odpadkov (6. člen, 13. člen);«.
Dosedanja 3.–10. točka prvega odstavka 37. člena, postanejo 2.–9. točka.
14. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/2002
Zagorje, dne 19. decembra 2012
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.