Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012

Kazalo

4051. Sklep o cenah storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, stran 11596.

Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/1 – ZUKN) in 7. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 7. redni seji dne 16. junija 2011 sprejel
S K L E P
o cenah storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja
1. člen
S tem sklepom se določijo cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja za:
– oskrbo s pitno vodo in
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki jih izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zaračunava uporabnikom storitev zaradi izvajanja teh obveznih občinskih gospodarskih javnih služb.
S tem sklepom se določijo elementi cene storitev: omrežnina, vodarina (za oskrbo s pitno vodo) ter stroški izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Stroški vodnih povračil (za oskrbo s pitno vodo), stroški okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode in davka na dodano vrednost, se določijo na podlagi državnih predpisov in se na računu prikazujejo ločeno.
Izrazi, uporabljeni v tem Sklepu imajo pomen, kot ga določajo zakoni, podzakonski predpisi in občinski odloki, s katerimi se urejajo obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja in podzakonski predpisi, ki določajo metodologijo za oblikovanje cen teh storitev.
2. člen
Cena storitve javne službe za dobavljeno vodo uporabnikom storitev gospodarske javne službe (vodarina) znaša 0,3735 EUR/m3.
3. člen
Omrežnina za uporabnike storitev gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo« na letni ravni (za 12 mesecev) znaša:
+----------------+------------+------------------------+
|  Dimenzija  |  Faktor  | Znesek omrežnine v EUR |
|   vodomer  |      |    na leto     |
+----------------+------------+------------------------+
|   DN 13   |  1,00  |          24,96|
+----------------+------------+------------------------+
|   DN 20   |  1,67  |          41,64|
+----------------+------------+------------------------+
|   DN 25   |  2,50  |          62,40|
+----------------+------------+------------------------+
|   DN 30   |  4,00  |          99,84|
+----------------+------------+------------------------+
|   DN 40   |  6,67  |         166,44|
+----------------+------------+------------------------+
|   DN 50   |  10,00  |         249,60|
+----------------+------------+------------------------+
|   DN 80   |  33,33  |         831,96|
+----------------+------------+------------------------+
|   DN 100   |  50,00  |        1.248,00|
+----------------+------------+------------------------+
|   DN 150   |  100,00  |        2.496,00|
+----------------+------------+------------------------+
4. člen
Cena storitve javne službe za »odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode« za uporabnike javne službe znaša 0,1199 EUR/m3.
5. člen
Omrežnina za uporabnike storitev gospodarske javne službe »odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode« na letni ravni (za 12 mesecev) znaša:
+----------------+------------+------------------------+
|  Dimenzija  |  Faktor  | Znesek omrežnine v EUR |
|   vodomer  |      |    na leto     |
+----------------+------------+------------------------+
|   DN 13   |  1,00  |          19,44|
+----------------+------------+------------------------+
|   DN 20   |  1,67  |          32,52|
+----------------+------------+------------------------+
|   DN 25   |  2,50  |          48,60|
+----------------+------------+------------------------+
|   DN 30   |  4,00  |          77,76|
+----------------+------------+------------------------+
|   DN 40   |  6,67  |         129,72|
+----------------+------------+------------------------+
|   DN 50   |  10,00  |         194,40|
+----------------+------------+------------------------+
|   DN 80   |  33,33  |         647,88|
+----------------+------------+------------------------+
|   DN 100   |  50,00  |         972,00|
+----------------+------------+------------------------+
|   DN 150   |  100,00  |        1.944,00|
+----------------+------------+------------------------+
6. člen
Cena storitve javne službe za »čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode« za uporabnike javne službe znaša 0,2162 EUR/m3.
7. člen
Omrežnina za uporabnike storitev gospodarske javne službe »čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode« na letni ravni (za 12 mesecev) znaša:
+----------------+------------+------------------------+
|  Dimenzija  |  Faktor  |  Znesek omrežnine  |
|   vodomer  |      |   v EUR na leto   |
+----------------+------------+------------------------+
|   DN 13   |  1,00  |          8,40|
+----------------+------------+------------------------+
|   DN 20   |  1,67  |          14,04|
+----------------+------------+------------------------+
|   DN 25   |  2,50  |          21,00|
+----------------+------------+------------------------+
|   DN 30   |  4,00  |          33,60|
+----------------+------------+------------------------+
|   DN 40   |  6,67  |          56,04|
+----------------+------------+------------------------+
|   DN 50   |  10,00  |          84,00|
+----------------+------------+------------------------+
|   DN 80   |  33,33  |         279,96|
+----------------+------------+------------------------+
|   DN 100   |  50,00  |         402,00|
+----------------+------------+------------------------+
|   DN 150   |  100,00  |         840,00|
+----------------+------------+------------------------+
8. člen
V cenah storitev tega Sklepa davek na dodano vrednost ni vštet.
9. člen
Izvajalec javne službe mora pred uporabo cen storitev po tem Sklepu pridobiti potrebna soglasja ali mnenja po predpisih, ki urejajo kontrolo cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja.
Ta Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-21/2011
Škofja Loka, dne 16. junija 2011
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.